Programma van 30 dec. tot 2 jan. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#88

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaFUBSY

88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en koslumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN I DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE 1 Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw Ieder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, BouHa straat, 3

Verwert] en Wasscherij A- VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en A ow-

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen bela-lencommissie alleen ingeval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstra. Men koopt daar in vertro Veranderingen en herstellin iftKEKIl at 22 Borgerhout uwen aan matige prijzen. gen van alle pelsen en poos.

Schoonheidsgestich SCH00NHE1DSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE. LAVA F t, 3, Bourlastraat MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure RÈRES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


OOGOQOQÖOOQGOO

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliës.

Voorwoord tot den film

De Koningsdochter van Tiavankore

Eene legende, gedroomd onder den weelderigen plantengroei eener tropische zon... of een avontuur samengesmolten uit al de levende krachten des bloeds in een land waar sneeuw onbekend is... het is hetzelfde: een betooverend, exotisch stuk poëzie, rijlc als de schoonste, stoutste droom, eene Fata Morgana...

De koningsdochter bemint een Noordlander, maar zij zal de vrouw worden van een bevriend koning. Ook de minister haars vaders bemint haar en zou haar graag bezitten. Klachten, martelingen en misdaad gebeuren. De aanstaande echtgenoot, welke haar niet bemint doch slechts begeert, wordt bij de Bajaderen vermoord gevonden. De koningsdochter en haren blanke verliefde worden als de daders aanzien en daarom moet de moordenares den brandstapel betreden, welke het gebeente haars echt-genoots verbergt... Op het laatste oogenblik echter zegepralen waarheid en gerechtigheid, en de verliefden: den blonden Europeaan en de bruine koningsdochter van Travankore...

En die legende, deze gebeurtenis beweegt zich in het leven van een gelukkig Zuiderland. De gansche rijkdom, de gansche schilderachtige pracht van het Oosten ontvouwt zich in beelden, droomvol en toch in werkelijkheid.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Briederoclesfcr*aafc, 46 Cartnofcsbnaafc, 146 Boogsfcraat, 13

Gnoote Sbeeruijeg, 25, BePCljem hl oocisbt'aafc, 8, Boom Anspachlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

sssssmKu&ssmsssis&msssssssssssssssssssss Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DE KENS veranderen in SCHOONE GEKLEEDE MANTELS in 't huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloezen, Moeien, Nieuuüigtieden, Beuken

Het Huis gelast zich aiet het maken en veranderen van

HOEDEN eu DAMENKLEEDÏNG

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

BillijJce 'V'oorwaarden.

sssssssssssmssssssssssssssssssssnsssssssssss

I STOOMVERWERIJ EN BLEEKERIJ

epniooFDHuis • pelikaanstraat, iob

FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 jftæh ANTWERPEN

BIJHUIZEN IN STAD EN PROVINCIE

uijiiuji iiiuüm I uuiüuü uuiüuii üiuüii! I oiîiîîuîi imiïmi

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN

5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur. Jf

pmi lïïîTgîTffi imrrn-innrm ronjgpnii fiiürnn iiüîiinniüîüiTm EiMflin ÜB

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is a oor iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

De Koningsdochter van Travankore

De laatste püppóren stralen der ondergaande zon beschijnen liet paleis van den koning van Travankore.

Door de palmboschjes sluipt Agra, de dochter des konings, tot haren geliefden Lord Kaewe. Malati, minister des konings', bespiedt haar, in zijne ijverzucht smeedt hij wraakplannen.

In wilden rit snelt den bode des vorsten van Ihalawar door den nacht. Hij meldt de aankomst zijns meesters welke Agra als zijne vrouw medevoeren zal. Tevergeefs tracht Kaewe Agra tot de vlucht te verleiden; zij vreest de wraak der Indische Goden.

In fabelachtige pracht wordt Agra’s huwelijk gevierd. De avond nadert en de gasten des jongen gemaals gaan met hem naar den Tempel der Liefde om bij de Bajaderen zijn jonggezellenleven te sluiten. Lord Kaewe gaat met Agra naar dezelfde plaats om haar te to'onen welk een wellusteling haar gemaal is. Malati volgt hen en in een theehuis belast hij drie Indiërs den Lord te vermóórden. Een blinde Joghi beluistert Malati’s geheime afspraak.

In den Tempel der Liefde bewegen zich bonte, zinnelijke liuwe-lijksgasten en Bajaderen door elkander. Plotselings weerklinken

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaams! te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch •.

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch 150 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DUITSCH — FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4, (nabij de Dambruggestraat) ANTWERPEN

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens IOO kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18; Vingerlingstraat, 18

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten ZEEPEH

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

«n bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in’T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- èn Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

BOb D OR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

BUCKOVine

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes bIBERATOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan GISTPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PRO VINCI EST RAAT, 6,

Antwerpen nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

PAPIERHANDEL

JARBOUGflERIJ

Hopland, 22

_A_TSI T WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatteji wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW (ff 12 UREN ZEER LAGE IFGRUZEIJT

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

INKOOP VA.3ST Goad, Zilver, Platine, Jameelen en Diamanten.

Hoogste prijzen.

Op aanvaaag begeeft men zich ten huize

ENGELEN

19, TKïJKEÏPSTRj&AT, 19, A,tttwrpri

Volsrt gedurende den oorlog

de leergangen der

Praktische Kandelsschool INSTITUT RA0H0R

1 1, Wappersstraat 1 1, (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAUSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Lange Nieuwstraat, 10 (Beurs).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Zeepziederij W Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachts zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Koffie, 0.75

Melk 0.60

jg Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Publieke Vertooniugen met Muziek

Zondag 30 December om 4 en 8 1/4 torenuur. Maandag[31 December om 8 1 4 torenuur. Dinsdag 1 en Woensdag 2 Januari 1918 om 8 1/4 torenuur

1. Feestmarsch voor Orgel J. Callaerts

2. De Alpenjagers

Watervallen

3. Les Dragons de Villars, Fantazie A. Maillart

4. Woelige Kinderen, Tooneelspel

5. Aimée, Oostersche dans G. Bizet

6. De Alcohol overwonnen, Treurspel in 3 deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

$3 Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen: |

Ü Extra Gersten 1/2 0.25 j Koffie, 0.75 1

Blonde » 0.45 Melk 0.60

E Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50

7. De Koningsdochter van Travankore

Indische liefdesroman in 5 deelen. — Mej. OLGA BECK in de hoofdrol. Eerste vertooningen in België.

KINEMA ZOOLOGIE

OpleQkaarfc

geldig voor TWEE personen

JWaandag 31 December en Woensdag 2 Januari

om 8 1/4 torenuur

Deze kaart geeft recht tot de benedenplaatsen mits opleg van 40 centiemen per persoon.

T WI MVIIVUU

veranderen.

Glaubert

ikore

IE, worden

ofdrol.

lwijzer te

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.44, DEURI'iE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., e-wasschen in de Verwerij A. VAN WEEF'

Gebruikt tijdens de Poos in de

Extra Gersten 1/2 0.25 I V Blonde » 0.45

Groseille, Grenadine 0.75

Publieke Ver

Zondag 30 Oecem Maandag[31 Dece.

Dinsdag 1 en Woensdag 2 o

1. Feestmarsch yoor Orgel

2. De Alpenjagers

Watervallen

3. Les Dragons de Villars, Fantazie

4. Woelige Kinderen, Tooneelspel

5. Almee, Oostersche dans

6. De Alcohol overwonnen, Treurspel in 3 deelen

Poos

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

in de Örinkzalen: i

Koffie, 0.75 i

Melk 0.60

Limonade 0.50 □CS

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Extra Gersten 12 0.25 2 Blonde » 0.45

È Groseille, Grenadine 0.75

T De Koningsdochter van Travankore

\Indische liefdesroman in 5 deelen. — Mej. OLGA BECK in de hoofdrol.

'S Eerste vertooningen in België,

2e deelen

ivertissement Oriental Glaubert

De Koningsdochter van Travankore

3°, 4e en 5e deelen

Tijdens de film DE KONINGSDOCHTER VAN TRAVA N KORE, worden de volgende muziekstukken uilgevoerd:

Rêverie Arabe Ch. Gounod

Andante Oriental Al. Glazounow

A la Kashba (Orientaalsche schets voor fluit) A. George

Adagio Oriental C. St. Saëns

Romance Orientale voor viool C. St. Saëns

Mélodie Orientale voor cello Al. Glazounow

Djamiieh G. Bizet

Ballet Egyptien A. Luigini

A.anstaande "Week:

Voor de eerste maal in België

VERWELKTE ZOENEN

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen, met HELLA MOJA in de hoofdrol.

Groot succes. — Buitengewone prachtige film.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconptein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ito (Hétpopole

0noepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeiing

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van!ngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dam bruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders voor de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENiVG VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A- Cornel lissen-Aerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Baste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

S-fctxlclceïi voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

Jbe»

JMe dagen verkrijgbaar:

VLEESCH30UILLON aan 0.30 de liter

IN ’T GROOT IN ’T IÇIlEIN

r.TiTi ïimnin fiijj

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist« klas werk.

schelle kreten, gelijk tijgerkatten springen drie donkere gestalten tusschen de mannen. Door het dorp, op weg naar het slot, snellen Agra en den Lord. Malati komt in den Tempel en vindt niet den Lord, maar den jongen echtgenoot vermoord. De lijkstoet keert somber feestelijk naar het slot terug en voor den koning beschuldigt Malati dezes eigene dóchter van den moord.

Naar oud Indisch -gebruik gebiedt den koning zijn kind met het lijk van den vermoorde te verbranden.

De laatste stenen aan het uitspansel zijn verdwenen; eert nachtelijk gerucht mischt slil door de palmboornên. Langsheen de hoornen beweegt zich een sombere stoet; begeleid dooiden flikkerenden schijn der fakkels en veel volk, gaat Agra naar de strafplaats.

Zij wordt op den brandstapel vaslgebonden. Op bevel des Konings kondigt Malati den volkc Agra’s misdaad aan. Daar baant een blinde zich een weg tot den koning. « Dit is de moordenaar, ik herken zijne stern, » komt gillend van zijne lippen.

De Lord stort zich op den brandstapel, draagt Agra tot den koning en het volk werpt Malati in de vlammen.

De koning legt de handen dor geliefden in elkander. Krijschond danst de menigte rond den stervenden Malati, — de vlammengloed stijgt ten hemel als eene gruwzame huwelijksfakkel, wijd in de verte licht verspreidend.

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heil kracht om Netelkoorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel.

De Flesch 3 Fr. De halve Flesch 1.75 Fr.

Gvoobe Hpotheekt-tDjpogeitiJ

Huis gesticht V1NCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn. Zenuwkoortsen en in ’t algemeen aï de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

GüCHETS ANTIDOLOR

(15 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tandmeester-Apotheker VINCART

Opgepast voor het Namaaksel. Alg. Depot.

113=115, hoek Montigny-en Brnsselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebrevêteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

FABRIEK VAN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

*£BOHVft!ROEV

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen Provinciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

Groote $toomkoffiebranderij

BRASILIANA

EDOUARD F>Hll»IF>S

39, SEAMMBKSTRAjAlV 39, âtatwerpea

Spécialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkieedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantëls worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Banque CRÉDIT POPULAIRE

(Bank Volkskrediet)

(Samenwerkende Maatschappij)

Leysstraat, 9=11=13, Antwerpen

Bureelen open: Alle dagen van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure.

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen.

Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeninyen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. — Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen. — Financieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.

Loopende rekeningen. 4 %, over deze gestorte gelden kan de Storter dagelijksch beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen op Termijn

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Caracul vaii oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Veertiendaagsche rekeningen: 4,25 %. Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/„.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Vraagt aan uwen Leveraar

I de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid. i De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeel)gste

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats 8, Dominikanenstraat

VICTOR SEGERS

Kloosterstraat 126 — Vischmarkt: Kraam 78 — Antwerpen

Alle dagen te verkrijgen om 10 en 2 uur (T. U ) alle soorten Riviervisch. Specialiteit van Zeelandsche Oesters (Imperiales, IIe soort en IIIe soort) alsook van Gerookte paling in alle soorten en versehe Mosselen aan voordeelige prijzen.

KLOOSTERSTRAAT 126 — Vischmarkt: Kraai« 78

INGEKREGEN

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derde Française «Odéon» Ook schooneen gtçole keusvan Pathé- en Gramophoneplaten ingekregen. Opétas compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 plaien) of te hurenaan 5 fr Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen.mandolines, cithers en muziek ervoor, mond en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en tollen. 2 en 4 minuten ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen. oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en tollen. - Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« Inde A mer i kaan sehe Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.-


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling der borst.

ÏSTooit zonder uitslag-.

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot:

fOLISiFiTlIII

126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat Brillen en

21 jbHrMwp*' Neusnijpers

bij de *n alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende.

Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTKISCHE ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tqt 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen. |

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de beste.

Drukk. Jan Boucherlj. — Z. N. 12737.

BIJZONDERE SCHOOL

ig, HOPLAN D, 19

AUTWBfiPEN

Viaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus M° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Viaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Januari 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

\ Brouwerijen ARTOIS Naaml- Maatschappii

*j 62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Oijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN = FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier fj in vaten en in flesschen

BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER


KINErtÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Voor de eerste maal in België.

VERWELKTE ZOENEN

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen met HELLA MOJA in de hoofdrol.

Groot Succes.

Buitengewone prachtige film.