Programma van 13 tot 14 jan. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#90

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


O A/V J tV—i l\AAA


88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het latsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoflen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN 1 DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en

minder sleet en stijver dan vroeger.

EUMASTINE

Schoon held sprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, BouHa straat, 3

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachta zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Central* en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

Drukk. Jan Boucherij. — Z. N, 14271.

MANCHETTEN

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en Ut. Opgericht in 1883.

Guillaume CÄ1HP0

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Lpopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen bela-Jencommissie alleen ingeval van verkoop.

sftaSi&A

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle Petsen en Jjoas.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN üebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medalrën.

Claudie, het Alpenmeisje

PERSONEN:

Mourieux, eigenaar der hoeve « La Sauvenière ».

Claudine, zijne dochter.

De oude Uvo, zijn knecht.

Martial, eigenaar der hoeve « Ginsterhof ».

Jerome, zijn zoon.

HENNY PORTEN in den rol van Claudine.

Hoog, boven in de bergen leidt Mourieux, een der rijkste en rechtschapenste landbouwers van het dorp, een slil en werkzaam leven met zijne dochter Claudine. Een schrikkelijk voorval zou weldra hun rustig leven voor altijd komen storen.

Jerome, eenige zoon van den in de nabijheid- wonende landbouwer Martial, is een slechte, gewetenlooze kerel. Na korten

Rookt de tabakprodukten der ff

I HUIZEN “PATRIA

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Bbeclefoclesbeaafc, 46 Cat'nobsbf’aab, J46 Boogsbbaab, 13

Gr-oobe Sbeemneg, 2B, Befcbem Moogtsbraab, 8, Boom Arispacblaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacoestraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - tfervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

HfOOFDHUIS PELIKAANSTRAAT. 108 JP TABWIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 ANTWERPEN

jBUHUIZEN IN STAO EN PROVINCIE

•* M EK AN / EXE TAR/JTKLORRE RU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist klas werk.

tijd gelukt, hij er in de onervaren Claudine te verleiden. Deze wordt, nadat zij een jongen liet leven heeft geschonken, door haren vader van de hoeve weggejaagd.

Alle pogingen van Martial om zijnen zoon op den rechten weg terug te brengen zijn vruchteloos. Ten einde raad doet zijn vader hem nog denzelfden avond van de hoeve vertrekken.

Zonder schuilplaats, haar kind krampachtig aan de borst gedrukt, dwaalt Claudine door de bergen, tot dat zij vertwijfeld en gahsch afgemat, bij een kruisweg, ten gronde stort. Hier wordt zij door Martial gevonden, die, in de hoop hel onrecht door zijnen zoon begaan, weder goed te maken, naar haar'bp zoek is gegaan. Als hij echter Claudine wil oprichten bemerkt hij met schrik dat zij krankzinnig is. Zachtjes leidt hij de beklagenswaardige naar zijne hoeve.

Jaren zijn verloopen. Mourieux, gansch ten onder gebracht, is een oud en afgetrokken man goworden. Hoog, boven in de bergen, leeft hij als een kluizenaar, in eene bouwvallige hut. Van zijne dochter, — die in hare waanzin zelfs haar eigen kind, dat rond haar speelt, niet herkent, — heeft hij niets meer gehoord.

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geiaadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht >< der apotheek « de Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch 1.50 fr.

Apotheek-Drogerlj DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij. ssssssvssssssssssssssssss

Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SGHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloeden, tVIoden, NieuuJigheden, geuken

Het Huis gelast zich met het maken en veranderen van

HOEDEN en

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

Billijice Voorwaarden,

sss

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERLICHT1NG en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

A. Van Heurck-Fabre

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Chapellerie CENTRALE

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ên Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantéls worden mét Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

BO ia DOR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

BUCKOVlNE

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes LIBERATOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

PAPIERHANDEL

JAHBOUGHERIJ

Hopland, 22

A.TSI T WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Mijnheeren

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHfRIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER XO-E FXLIXZE3ST

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

en bijhuizen = Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

ïn’T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

~Volgt g-ecLvareixcle den. oorlog

de leergangen der

Praktische Kandelsschool INSTITUT RADNOR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Mein 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseliim

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Lange Nieuwstraat, 10 (Beurs).

Benuttig uwen tijd en leer: DUIISCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onraiddellük na het ontvangen der inschrijving.

OnmogelicIke Concurrentie

Wendt U Ö!SSCllOpStr&llt| C)2j daar worden U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen.

Óp aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25, I Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 | Melk 0.60

Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 1 3 Januari om 4 en 8 1,/4 torenuur. Maandag 1 4 Januari om 8 1 4 torenuur.

1. Plechtige marsch voor Orgel F. de la Tombelle

2. Scandinavische Rijkdommen

3. De Lustige Vrouwtjes van Windsor, Openingsstuk O. Nicolaï

4. De Schaduw van het verleden, Treurspel in 2 dcelen

5. De Profeet, Fantazie Meyerbeer

6. Willy loopt achter zijn geld, Tooneelspel in 3 deelen

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal he! publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883. j|(SKfcw Pfo)va

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 Melk 0.60

ja Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50 j|

7. C L A U D I E, het Alpenmeisje

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

HENNY PORTEN in de hoofdrol. —2de film der reeks.

Ie en 2e deelen

8. Nocturne Fr. Chopin

9. C LA U D I E, het Alpenmeisje

3e en 4e deelen

Aanstaande Week;

Het Groote Stilzwijgen

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met de geliefde HENIMY PORTEN in de hoofdrol.

Verwacht: Het TWEEDE deel van IP X _A_ T “ I_i TT IX! (Het worde licht) Overgroot succes.

Fabriek en Bureelen: Kroneahurgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en QROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werh,

Verschenen bij JAM BOUCHERIJ, Hopland 22

2e Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veerti Roovers. — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — IPr-ijs: 25 centiemen.

Daar brengt een geweldig natuurverschijnsel, eene afstortende sneeuwlawine, welke de door Mourieux bewoonde hut vernield, de twee zoo lang van elkander gescheiden- wezens, wederom te zomen. Bij den zoo lang ontbeerden aanblik baars vaders, krijgt Claudine het verstand terug.

De ouderling drukt zijn wederge von den kind weenend in de armen, nadat deze door haar huwelijk met Martial, welke zoo doende het onrecht zijns zoons wilde goed maken, in hare ecre hersteld is.

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heilkracht om Netelkoorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel

Qe Flesch 3 Fr. De halve Flesch 1.75 Fr.

Gtfoote Apotheek-DpogeitiJ

Huis gesticht VINCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn, Zenuwkoortsen en in ’t algemeen al de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTIDOLOR

05 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged, Merk Tandmeester-Apotheker VINCART

Opgepast voor liet Namaaksel. Alg. Depot.

113=115, hoek Montigny-en Brasselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

.... iiiiii iiiin im n «waaffBBiwwviirv' »

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

JÉM BO0CNKKIJ

1@FMI ââ, âlTWMFIi

du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornellissen-Aerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stxakrlcem. voor Zoutn en Rooken

Men bestelt ten huize

Jf/Je dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.30 de liter

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de besté.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden én zilv. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

0noepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

en Siroop

Prijs: Remedie compleet Ir. 2.50

GrooteEngelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van lngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De gebrevëteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

FABRIEK VAN PELTERIJEN

0 BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAOEN

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen P rovinciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

* Brouwerijen ARTOIS NaamL“appii

cj Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel : ’

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN = FONCEE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen £ BOCKaPILSEN in verbruik ALHIER

Groote 5t°omkoffiebrandenj

BRASILIANA

EDOUARD PHILIPS

39, kamkeusiraat 39, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencestumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

üüuiilhi

BIJZONDERE SCHOOL

9, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

. (2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 Januari en 1 Febr. 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Vraagt aan uwen JLeveraar

! de Kernzeep met bandjes |

beste hoedanigheid. f De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk debeste envoordeeligste

« te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

tyA} t >y rar ryap rya tyay tyicyi QflQß L

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

xisra-EicsEia-Eiasr

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derde F rançaise «Odèon ».Ook schoone en groote keus van Pathé- en Gramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorlen als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten)Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoorlstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling der borst.

ISTooit zonder •u.itslei.g-.

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot:

126 Brederodesfraai 126

ANTWERPEN-ZUID

WWWwWWwWWWWWW'-

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat Æ & Brillen en

21 Sß gK Neusnijpers

b'I de gf in alle

St. Jacobskerk Antwerpen

soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRISCHE ARTIKKLBN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de beste.

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aan koop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financießle inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 7».

Loopende rekeningen. 4 7». Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Qeldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 °/o. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)

Rüiïiiïi


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Het Groote Stilzwijgen

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

Met de geliefde

EENNT PORTEN

in de hoofdrol.

Verwacht: Het TWEEDE deel van

(Het worde licht)

Overgroot succes.