Programma van 20 tot 21 jan. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#91

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma88-96, Lozanastraat 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en ln 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN 1 SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

COLS en

minder sleet en stijver dan vroeger.

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3| Bourla straat, 3

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachte zeepan in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

dienst der

MANCHETTEN

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Drukk. Jan Boucherlj. — Z. N. 14608,

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen:

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND

van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-encommissie alleen ingeval van verkoop.

Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout.

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle pelsen en po as.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN üebreveteerd door 2. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Het Groote Stilzwijgen

PERSONEN:

Professor Hardy.

Senator Lasson.

Margaretha, zijne dochter.

Dr Thonet, helper van den professor.

HENNY PORTEN in de rol van Margaretha.

Senator Lasson is wanhopig over den ziekelijken toestand zijner eenige dochter Margaretha. Hij wil alles beproeven om zijne lievelinge te redden en begeeft zich naar den beroemden geneesheer, professor Hardy, om de genezing te bekomen.

De dokter bestätigt bloedarmoede en wil het meisje persoonlijk verzorgen. Na weinigen tijd verblijf in het sanatorium, bevindt Hardy dat slechts de vermenging van het bloed eens gezonden mensch met het hare, Margaretha volledig zal kunnen redden; en door hare schoonheid betooverd, aarzelt hij niet zichzelven op te offeren. Eenige dagen later, als Margaretha bemerkt dat de professor zijne hand in eenen windel draagt, ondervraagt zij hare verpleegster en verneemt wat er gebeurd is.

Rookt de tabakprodukten der

HUIZEN “ PATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

£% Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-

Bnecleroclesbfiaab, 40 Carnobsbraab, 14-6 BooQsbr»aab, 13

Groobe Sbeenuueg, 25, BefChem Wooçisbraab, 8, Boom Anspaclilaan, 161, Brussel

Q Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

STOOMVERWERIJ EN BLEEKERIJ

OOrDH'JIS PELIKAANSTRAAT. 100 r .FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 54 AmgEkp ANTWERPEN

8UHUIZEN IN STAD EN provincie

— 1 MEKAN/EKC TAR/J7KLORRERU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

FABRIEK VAN PELTERIJEN

bijzonderheid vanpelsen mantels en kragen

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen Provinciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

"™”be Verwerij"" Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen


N3H33M NVA 'V fuaAuaA ap ai aaqossBM ua -uaaaaH ‘uauinjsoauauiea ‘uapajioj, aAivn ieeq

•|0püttl 31S)B«[ J0q JEUU U0 IBSUi USA U0p0OfJ S/ttnOI qOSUïS J3 U0UI JEÏ/IA

N3dd3Mi.NV ‘55 ‘iVVdlSSDOndS 1AIVO

30NA3 NVA~3A0HX9U33 30 NVA 'H

31VdlN30 9ü0||edBqo

ap JBBU N3030H 3QHO }§uajg

U9Cfj3/n}Uy - £Pl ‘}E&JJS9pOJ9p9J£[ f£pl

udSui)i{3}jJd/[ di{3S]JWdJ3 von ipjijDpdds

'0NIWHVMM3A ua ONIXHDnM3AZVD ‘N30NIXHDIÜNI 3H3SIHX>m3 uba ONIW3NH3CINO 3N33W3D1V

uepj'BVAVJOOA esrfTTITai

•ubb u3)ub|>[ jap, NHaaHaoiaooNag ua Naaaoxs puaau ua

NVA N3M3aNVaaA N3 N3MVW 13H X3W HOIZ ISV130 SIDH 13H

aa»r73fcr ‘uapatjßimnafM ‘uspojAt ‘uazsoig 8 ‘iXdVIAISaOOVP J.S ‘8

su9SAn|-|-ep|9A P uba d

sm hu! stellnvk aaaaTaa*) hnoohds U1 U3i

3PUBJ9A sMffHaa NaTLnoiwaa 3Mn *B,n

sss

•[uaddojqiftdej, aputfaig uaßp pzaq N3H33M NVA V fua/vuaAuioojs apjaapAajqaß aa

•uaAMioqaßJpuqej siapiu aueqaaiA OOO'Z lizaq N3H33M NVA 'V [uaMj8AUioo;s apiaaiaAajqaß aa

U9ddeM)uv '01-0 ‘»BBJïsadaia ‘hOSIAIVM 30 f|.*aßojQ->taamodv

•j} os I U3S3IJ 9A|bh — ’q OS Z tpsajj ap sjpd puaz

-eqaaA s: auppaMqn u(jz piooM uaa ui ‘uaqaiz ap qaisjaq ‘uaMnuaz ap jiEBpaq ‘do isnpaa uap jhoa\ « lyjvjysuans7 » 'ïappiui puaq.iais.iaA uaa uba uaddßqasuaSia bub pzaqua paoiq qaaS ‘puajaAtnzpaoiq ‘puaqjaisjaApaoiq st » lUdvusudM'} » i iiaaqiaA puB)sao) uapBAiaa uaa ui uaui jaauuBM ‘uaAaoidaq a| jam jaq piaqäpqaiziooAUo ua piaqsBBMp auaa st jap 'uajjnd uajqDBiq a/wnaiu ptaqjaqaz jam si uauiau jiq • « qosiAiE/ft ap » qaaqjodB jap « ji/DDjj/suaAaT ap » st jappjut gqqDBid |BQ j uauuOMiaq uajqDBjq auunq Ijz uaqqaq plp uaäiuia« do ‘b(: Seisjiti uapaoS uap ibao jqrujaA u[jz ua pjaotdaq japptiu jaq uaqqaq uauosaad aäjuayji

piaqStpuBjsuio aqinz ui uaop aj )sutBBzpBB.ia8 ja s| jBAipuaq -ItuqjaA ai sqlqaSBp 8ou uajBM aip jjaziBB uaaiapaj uapjEBMjooA aqjnz do uapaOA qhpooqaq qoiz ueq aqyv -zua ‘qosaajA ‘uajata ‘jajoq ‘am do uaSsp aqB SBjsdo

laepjooA Mn ui qoepuee >aui >ip saa~|

« 'uaHuaiuJOA joiu oufiz )oq .Sum >[i ‘trz iSoz ‘pgipinq.is.ioA m.jaoi •jaq tuaq uaq jq'h: uaAfqq aq .tajs iauoqx Crz i>(aauis ‘piouaji stnq )aq qqq uanoAsSuu qaui ua uau.uu auhz qn qaiz fiz ppi.i -}iio apuaqcAvjuo uioo.ip uaa lui siv qsnqaS >it'qaiipo]SviBq uqio.i -uS.iiqvi puoqx Ijaaq uoppuuAv joq uap ui fr/, iup Sup uoaaqa/ q.iuiqq.iaA apjaq aufiz, iunq, iapiop aSuot ap .îaauuuAv uaS.iaq -.10A Sui.iao.imo a.ioq apaom qaui sppais uuq ('17 -apuoA\ sqouoqx do puuq.ia v uaa 3ip0oc3s Sai fiz ‘qqou.iqaS qrqs, iuuq uba qasuuS si uqpuuSiuiv uaSuBAJaA maq pout Ap.tuji ua uoStputapA ptu aqu.tado ap puoq.i, uuq [UAOoq StqqiqaSuo uaa jooq 'uadpq luaq i«z ua aoi ui aumiuS .ia puais Âp.nqi uoop ttaSoui ai jpz laq .tossajo.td uap piioq.i. iSbu.ia ‘ua.utaqoS pout uaSuiioAaq otttoiq jattftz uaa l'tq SuiqiaAvaq aStpuuqpaq auao ptp Sup ua.taqaz

uapaqStzaq .lauüz o|Sooq ap du azap iSua.tq uqp.tuS.nu\; ua .tadpq a\n puoqj. .Kqqop »Suof ap ftq lutaau ‘).paq quaAv paA 01 nu ftq duup .tuum ‘Àp.tun uba utjpzaS 9A\no.ti ap st uqia.tBS.iui\ •ftq.tooA uftz ua.iBf

'uaquaqas ai

pttuq ajoq ‘ppiuutaS Ijaaq SiqqnpS 00z jopBA uappqag .touq aip ‘UBUi uap st pta.Pq fiz pip fiz ptuBiq.taA pttapjis •tiaguo.tq ai taAo «qp.iBg.tBi\T tiBU dBtpspooq ap luo 3aaa uossuq qfi opgua.iA p_

pq ftui nz jooS ‘qftpap.idsiintto .toiqoop o.wn titutaq qj »: mutt a.taitpnqos jbav ‘agjisujo ap l§az (ibct 'uauoopq oj piaqqfqaptaq.ta aufiz tttaq um tiaqaozaq suaa Sou .iossajo.nl uap jmoq .uqnuas acr •qao.\aS qotz ui fiz pap ttaAaj aAvnatu pq .iooa .lossajo.td uap St.tuA iqttup Bqia.iBS.tB|\’ -ttaSipuoq aj ubb .tappop .tatiftz SutzattaS attaut -oqjoA ap jojBuas uap ubb uoSaouaS pq Xp.tBH ljaatj B.tpp

•5JJOAA SBJ31 „4 JBBUI ‘jBjq Uaaß 11JBBU1

N3H33M NVA V IpsqossB/w ua luaAuaA aa


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

BUCKOVlNE

de waardige vervanger van LIEBIQ

Bouillon Cubes hIBERÄTOR

de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voorjBrood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen (nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

PAPIERHANDEL

JAH BOÜGflERIJ

Hopland, 22

A.3STT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz- enz.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKL0PPER1J en WASSCHCRIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER LA.O-E P3(RIJ-ZEHNT

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12. Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in’T groot F. VAN DER STUYF in T klein

'Volgt gedurende den oorlogde leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Mein 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Tentoonstelling

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat. IMMeir,50).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen netnen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

ONwoGELidKE Concurrentie Wendt U BlSSChOpStfaat, 62, daar worden

U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen.

Op aanvraag komt men ten huize. Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Knnstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 Melk 0.60

§ Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 20 Januari om 4 en 8 1 4 torenuur. Maandag 21 Januari om 8 14 torenuur.

1. Groot Offertorium (Orgel) L. Grison

2. Bokskampioen, Klucht

3. De zak met goud, Treurspel

4. Opcniningsstuk E. Wesly

5. Russische Tango, Klucht

6. De beste weg, Treurspel

7. La Fille du F ar-West, Fantazie G. Puccini

8. De Denkbeeldige Ziekte

Tooneelspel in 2 deelen, naar het meesterwerk van MOLIÈRE.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IV. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 Melk 0.60

[si Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50 |

9. Het Dal van Semmering

10. Het Groote Stilzwijgen

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met de geliefde HENNY PORTEN in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

11. Andante voor fluit W. A. Mozart

Mr F. VALCK

12. Het Groote Stilzwijgen, 3e en 4e deelen

Aanstaande Week:

Buitengewoon programma. — TWEE groote Nieuwigheden. Voor de eerste maal te Antwerpen

DE GESCH EIDENEN

Blijspel in 4 deelen, met Mevr. W. TREUMAN en Mr VIGGO LARSEN in de hoofdrollen. — Groot lachsucces.

DE ZWARTE 13

Treurspel in 3 deelen, met HEDDA VERNON in de hoofdrol.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer t& veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42-44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEDREN maakt geen bluf, maar Ist8 klas werk.

Eerbiedvol kust Thonet Margaretha’s hand en verwijdert zich. .Zij voelt dut haar geluk verloren is.

De toestand van dokter Thonet heeft zich plotseling verergert. Men heeft de jonge man in bezwijming gevonden. Hardy gaat hulp halen en Margaretha biedt zicli aan als verpleegster. Zekeren morgen opent hij zeer stil de deur, en vindt Margaretha op ile knieën voor het bed ingeslapen; zeer zacht, sluit hij weder de deur.

Opeens wordt zij wakker, zij opent liet venster om de frissche buitenlucht te laten binnenstroomen. Thonet insgelijks is wakker geworden en lucht haar toe, hij wil haar spreken, doch zij doet hem teeken te zwijgen; eeno andere verpleegster komt binnen om Margaretha af Ie lossen.

Thonet is genezen. De dag van het afscheid is aangebroken, en de jonge dokter zegt vaarwel aan Margaretha. Benige dagen nadien vraagt hij per brief zijn ontslag aan den professor, onder voorwendsel dat hij voor het oogenblik niet mag werken, en bedankt hem nogmaals voor zijne goede zorgen.

De dokter die wel vermoed heeft wat ei*met zijne jonge vrouw voorkwam, bedankt haar om hare dapperheid en drukt haar aan zijne horst.

In gemeenzamen arbeid trachten zij te vergeten. Na lang zoeken heeft. Margaretha het gewenschte serum ontdekt. De vreugde is zeer groot en men beslist eene voordracht over de ontdekking te geven.

Maar de jonge vrouw, welke niét kan vergeten, heeft, op den dag der voordracht de fleSehjes verwisseld: en wanneer zij haar arm aan haren man toesteekt om hel serum ie laten inspuiten, zien de verschrikte toeschouwers de jonge vrouw, als door den bliksem getroffen, ten gronde zinken.

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heil kracht om Netel koorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en

alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel.

Oe Flesch 3 Fr. De halve Flesch 1.75 Fr.

Otfoote Apothek«Di?ocjei?iJ

Huis gestich tVINCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn, Zenuwkoortsen en in 't algemeen ai de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTIDOLOR

(15 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tandmeester-Apotheker VINCART

Opgepast voor het Namaaksel. Alg. Depot.

113415, hoek Monligny-en Brnsselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De V,erwerij en Wasscherij A.' VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

JftI B09CNRRI9

H@PLM £2, ÄMTWEmPEM

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

jk. Cornellissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Baste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stutlclcüm -voor Zouten en. Rooken

Men bestelt ten huize

JWe dagen verkrijgbaar:

VLEESCH BOUILLON aan 0.30 de liter

IN ’T GROOT -r-0--v IN ’T rçitEIN

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medalië»

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen niet

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

Groote Engelsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

asaafflaffiasSassggffl

La Qpétpopole

0nöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

kÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van lngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat. 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Beste Kwaliteiten

ZACHTE ZEEP merk “PRIMA,,

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af 12 1/2 Kilos. HUISHOUDZEEP (Kernzeep) ORANJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oelcentrale waarvan de verkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J. VAN STRATUM, Tolstr. 49, Anlw.

** Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij JS1 vu TT VI IJ vu n i\ I LEUVEN

fj Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN = FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in îlesschen Î BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

Groote 5toomkoffiebranderij

BR ASILIANA

EDOUARD PHILIPS

39, KAKKERSTBAäT 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Viaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch of Snelschrift

» Spaansch » Boekhouden

» Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag. nieuwe leergangen

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Viaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Februari 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

I Vraagt aan uwen Leveraar

§ de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste envoordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derCie Française «Odéon».Ook schooneen grootekeusvan Pathé-en Gramophoneplaten ingekregen. - Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr- Alle muziekinstrumenten en toebelioorten als violen, mandolines.cithers en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen. oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeejen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten, Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », iuxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s,'enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Opulines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling der borst.

3STooit zonder laitslsL.

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot:

126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

Jacques BOL Elect riekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap St. Jacobstraat Brillen en

21 Neusnijpers

bij de in alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLECTR1SCHK ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de béste.

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij) BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële nlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/„.

Loopende rekeningen. 4 %. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerlegglngen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 o/°. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


KINEftÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week: Buitengewoon programma. TWEE groote Nieuwigheden.

Voor de eerste maal te Antwerpen

DE GESCHEHENEN

Blijspel in 4 deelen, met Mevr. W. TREUMAN en Mr VIGGO LARSEN in de hoofdrollen. — Groot lachsucces.

DE ZWARTE 1 3

Treurspel in 3 deelen, met HEDDA VERNON in de hoofdrol.

rnl