Programma van 3 tot 4 febr. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#93

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en koslumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DF. BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

COLS en

minder' sleet en stijver dan vroeger.

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bouria straat, 3

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiietzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachts zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels

Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dtls vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

dienst der

MANCHETTEN

Drukk. Jan Boucherlj. — Z. N. 15204.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

* Äü&iftsfti

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaan straat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51-

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen. enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-en commissie alleen ingeval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vréémd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle petsen en Tjoas.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN üebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden én zilv. medaliën.

Geld 1 Tee 1 Geld!

betaal ik voor goede oude PELSEN, KLEEDEREN, DEKENS, MEUBELEN, PIANOS, WIJNEN, OUDE KUNSTGEBITTEN en JUWEELEN.

10, Willem-Linnigsfraat, 10

{nabij de Offerandestraat)

INKOOP VERKOOP

Hooge Lucht

HENNY PORTEN in de rol van Vorstin de Bella Tola.

In de grootste verveling slijt de jonge vorstin haar leven aan het hof van Hella Tola en als welgekomen afwisseling begroet zij het besluit des ministerraads dat zij, de landvorstin, tot meerder heil barer onderdanen, in het huwelijk zal treden met Egon, zoon van den hertog de Meretto.

Het portret des erfprinsen, haren toekomstigen echtgenoot, bekomt hare goedkeuring. Zij kent hem weliswaar nog niet, maar deze zou haar toch bevallen.

Maar hoe hare bewondering beschrijven als zij, bij de aankomst des ouden hertogs, verneemt dat zijn zoon plotselings ziek geworden is en men het huwelijk moet doen plaats hebben met een plaatsvervanger — en wel met den kamerheer van öosel.

De bruid aanvaardt al lachende — en het huwelijk heeft plaats.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “ PATRIA,,!

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

BrederodestPaat, 46 Cattnofcsfcr«aafc. 146

Boogstraafc, 13 miß

Grootje Sfceenuüeg, 25, BePCtiem Hoogstraat, 8, Boom ' Anspactjlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelie. Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

sPUoÓFDH'JIS PELIKAANSTRAAT. 108 rfT FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 ANTWERPEN

BUHUIZEN IN STAD £N PROVINCIE

I MEKAN/EKE TAPUTK LO PP E PU — '

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

FABRIEK VAN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33

ANTWERPEN Telefoon 2709

De'Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen « Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

Denzelfden avond echter verneemt de vorstin de ware oorzaak van het wegblijven van haren echtgenoot. Met alle hem ten dienste staande middelen heeft prins Egon zich tegen-deze verbintenis verzet — alle smeekingen waren nutteloos en met de woorden: » lk huw niet om staatsredens... » maakte hij aan alle ver-toogen een einde. Als nu echter al de toebereidselen getroffen werden tot het. prachtig huwelijksfeest bleef hem nog slechts een uitweg — de vlucht — en met ontzetting ontving de hertog — juist op den huwelijksdag — een telegram van zijn plichtvergeten zoon, waarin het heette: « Ik ben er van door gegaan. Tot dit huwelijk gaf ik nooit mijne toestemming. Help u nu zelf uit de verlegenheid. — Egon. »

Stil lachende had de kamerheer van Bosel dit voorval aan de vorstin verteld en haar ook de tegenwoordige verblijfplaats — een klein dorpje hoog in de bergen — van den ontrouwe genoemd.

De vorstin besluit er onmiddellijk heen te reizen om zichzelve ter plaatse te overhrgen wat haar »verzwonden echtgenoot» daarboven drijft. Snel zijn de noodige toebereidselen getroffen j

en als dienstmeisje verkleed — incognito natuurlijk — vangt de reis aan in het hooggebergte — en het duurt niet lang of de voortvluchtige is gevonden.

Een zeldzaam vroolijk liefdetooneel ontrolt zich nu boven in de bergen. Van den eersten oogenblik af is prins Egon verliefd op het beeldschoone hem tegemoetkomende blonde meisje. Hij vermoedt niet dat onder deze eenvoudige met de grootste natuurlijkheid gespoelde verkleeding — zich het wezen verbergt dat hem als echtgenoote bestemd was.

Door de onverwachte aankomst van den medereizenden kamerheer van Bosel wordt het incognito verbroken — de erfprins bekomt uitleg en overgelukkig drukt hij de oorspronkelijk versmaadde vrouw in zijne armen.

Leest dit met aandacht in uw voordeel I

Opslag alle dagen op melk. boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prächtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch >.

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Haive flesch 1 50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij. SSKSSSSSSSSSSS

Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SCHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloezen, tVIoden, NieuuJiojheden, Keuken

Het Huis gelast zich met het maken en veranderen van

en, DâMKNKLEEDÏÎîG

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

Billijke Voorwaarden.

sss

ALOEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERLICHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

143, Brederodestraat, 143

TiJ-T|r-

Antwerpen

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Chapellerie CENTRALE

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ën Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vieeschextract

BUCKOVINE

de waardige vervanger van L1EBIQ

Bouillon Cubes hIBERÄTOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STP0EDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen

(nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11) 'Srxife-' 4>y

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER 3L.A.C3-B PRIJZEN

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

PAPIERHANDEL

JAflBOUGHERU

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in’T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Volgt gecLcrrencle den oorlogde leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machlenschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tüdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW * Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal var. het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir, 50).

Benuttig uwen tüd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onraiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Ónmogelijke Concurrentie

Wendt U BÎSSChOpStraât, 62, daar worden U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen.

Óp aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

ç «if GiiaöKnioraFisHöati

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 I Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 | Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 3 Februari om 4 en 8 1 /4 torenuur. Maandag 4 Februari om 8 1 /4 torenuur.

1. Toccata voor Orgel C. M. Widor

2. Uitstap in tandwielspoorweg

3. Mr en Mevr. Boyau komen naar de stad, Klucht

4. Carmen, Fantazie G. Bizet

5. De Huwelijkskorf, Treurspel

6. Aria J. S. Bach

7. Held door Plichtbesef, Treurspel

Berloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 i Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 j Melk 0.90

E Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

8. HOOGE LUCHT, Blijspel in 4 deelen,

met HENNY PORTEN in de hoofdrol.

Eerste vertooningen in België. — 3* Film der reeks 1917-1918. Ie en 2e deelen

9. Les Dragons de Villars, Openingsstuk A. Maillart

10. HOOGE LUCHT, 3* en 4e deelen

Aanstaande "Week:

TWEE groote nieuwigheden.

TUSSCHEN BROEDERS

Treurspel in 3 deelen. — Nordisk film.

Het Dagboek van Collin

Dramatisch filmspel in 4 deelen, met ELLEN RICHTER in de hoofdrol.

Verwacht: WEG MET DE MANNEN

Nieuw blijspel in 4 deelen. — Groot lachsucces.

VRUCHTEN en GROENTEN

In Bokalen

DE BESTE

BAL

Fabriek en Bi Kronenburgstraat,

ireelen:

(2.44, DEIJKNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerij en. Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lsta klas werk.

XXXXN

-A-ls XJ eenmaal de

Echte Plooibare Zolen

assssssssssssssssssmsssssssassssss

ECOHOMIA

(Gedeponeerd merk)

«sskssssisssss»

beproefd liefet

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOMIA

ooocxzzz:

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heilkracht om Netelkoorts Jeukset, Hoofdpijn, Velziekten en alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel

I« Flesch 3 Fr. De halve Flesch 1.75 Fr.

Gvoote Hpotheek-Dnogenij

Huis gesticht VINCART in 1889

113=115, hoek Montigny-en

Rechtover het Zvvemdok. Zon-

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn. Zenuwkoortsen en in 't algemeen al de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTID0L0R

(15 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tandmeester-Apotheker V1NCART

Opgepast voor het Namaaksel. Alg. Depot.

Brasselstraten, Antwerpen

en Feestdagen den ganschen dag open.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

lâl lOiClItll

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornellissen-;Aerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

1 Beste kwaliteit YLEESCH aan matige prijzen

S-fcvLlclcen. -voor' Zoutten, en Rooken

Men bestelt ten huize

J9'He dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.30 de liter

IN *T GROOT --0— ► IJ* >T IÇLlHIN

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op verseh. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

La Qlétpopole

Qnöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

Groote Eugelschc Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van lngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en.practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De gebrevêteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Boste Kwaliteiten.

ZACHTE ZEEP merk “ PRIMA,,

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af 12 1/2 Kilos. HUISHOUDZEEP (Kernzeep) ORANJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oelcentrale waarvan de verkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J. VAN STRATUM, Toisfr. 49, Antw.

Bronwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel: j

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN » FONCEE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier jj.

in vaten en in flesschen js-

BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER r

Groote 5toomkoffiebranderij

BR ASILIANA

EDOUARD PHILIPS

39, KAMMSKSTEAAT 39, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden mét Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

BIJZONDERE SCHOOL

ig, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch * Fransch

of Engelsch of Snelschrift

» Spaansch » Boekhouden

» Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 Februari en 1 Maart 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

= OUDE

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

uaat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

S (faflTï ffTiifr\ßrtfTCt Û

Vraagt aan uwen Lever aar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk debeste envoordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derde Française «Odéon ».Ook schooneen grootekeusvan Pathé-en Gratnophoneplaten ingekregen. - Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten entoebehoorten als violen.mandolines, cithers en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen. oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten)Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden.Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.-

Cl II


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

I Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling der borst.

ISTooit zonder -u.itsla.g-.

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot

YOLE.SÄPOTilEEE.

126 Brederodesfraat 126

ANTWERPEN-ZUID

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob, straat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers ln alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Sieeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRISCHB ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De gebrevetéerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de beste.

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij) BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering dèr orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieöle inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.

Looperule rekeningen. 4 7„. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 o/0, op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


RINEAÄ ZOOLOGIE

H „| Aanstaande Week: TWEE groote nieuwigheden.

€ TUSSCHEN BROEDERS

* Treurspel in 3 deelen.— Nordisk film.

Het Dagboek van Collin

Dramatisch filmspel in 4 deelen, met Mej. ELLEN RICHTER in de hoofdrol.

Verwacht:

Weg met de Mannen

lie

Nieuw blijspel in 4 deelen. — Qroot lachsucces.