Programma van 5 tot 6 aug. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#1001

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


AAAV

DRUKK.JAN BOUCHERIJ.


BRASILIANA

VERVANGT DE .w

Beste KOFFIE

BIJ ALLE WINKELIERS TE VERKRIJGEN

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

ZURENBORG-

Te huren en te koopen schoone

hedendaasche goedgebouwde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS nrs 8, 9 en 11.

Opgelost in warm water verkrijgt men eene vettige, waschkrachtige en waardevolle

Zeeploog

Firma Georges LOÜWERS

58, Waalsche Kaai, 58, Antwerpen

Verkoop Vrij In ’t Groot

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke Zoutmaalderij van

Willem van Driel

Vlaamsche Kaai, II, te Antwerpen

tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT. m

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van ||j eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren.

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN! jB

’TvvT

Orukk. Jan Boucherlj. — Z. N. 7645, 3/8/17


DIERENTUIN

Van Zondag 12 tot en met Woensdag 15 Oogst

Groote Tentoonstelling van

Bloemen, Palmen en Sierplanten

der Firma’s Fr. Nagels, te Wilryck en Putzeys, te Merxem. Kunstwerken van

Fr. Mortelmans, Kunstschilder en JosuE Duron, Beeldhouwer

Publieke Toegang

van Zondag 12 tot en met Zondag 19 Oogst TOEGANGSPRIJS tot den Tuin en de Tentoonstelling:

2B Centiemen

Jacques BOL Elect riekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat 21 bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers in aile soorten

GL.AS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Carnpo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

/(irtdsfjorvengoed

TCommunie

Oiepestraat ƒ 52-54

3 WATERORGANEN • BLAAS - NIEREN

De behandeling van Dokter CHARLUS geneest alle inflammatlën en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

PMMS: 3,00

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS onderzocht worden.

ZIEKEN

In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan halven prijs.

Zuïd-VoSksapsst&teefk 126, BREDERODESTRAAT, 126, ANTWERPEN

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.


O TTID PAPIER

Rechtstreeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groote hoeveelheden worden vrij afgehaald.

Jaak Freysess,

Gum ma russtraat, 8

(nabij St Jansplaats)

WERK BEU AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craesbeeckstraat, 7, Antwerpen

LSNDENBLOEMEN

vösr Lindenthee, am 5 fr. per kif

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen.

Medeburgers en Medeleden 1

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz-, aan onze ophalers.

nu rrüTJMmcsÄfcTan aasn

IDE DOOD OF HET LEVEN?

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoone vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want dooruwe verdwijning sterftallesweg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer, met vuist en pink, pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood gered heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, om later vrouw te worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze.

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van aigemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkendmiddei. - Prijs de flesch 2.50 fr. kleine f!.1.50fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 6-10, Antwerpen.

iüll IJESÜI lüïll Ü11W

Stoomververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

.INÆefesiniefee

Het Huls van

WEMHOTMTCEM Ed. Van Reeth

138, Nations lestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, rlat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Ai de zaken zullen afgchandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

ka (Détpopole

QnQepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeiiug

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


! Gebruikt tijdens de Poos in de Ûrinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie,

Blonde

0.45

Melk

Limonade

0.60

0.50

0.50

jS Groseille, Grenadine 0.60

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.60

C3BÜ ' V,

gj Blonde » 0.45 Melk 0.50

E Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 j|

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 5 Augustus om 4 en 8 1 /2 torenuur en M aandag 6 Augustus om 8 1/2 torenuur

1. Klokkenspel uit de 2e Symphonie (Orgel) C. M. Widor

2. Het Meisje van de Far-West, Treurspel in 2 deelen

3. La Périchole, Fantazie J. Offenbach

4. Talarso, de Man met de groene oogen

Treurspel in 4 deelen. — Ie en 2e deelen.

5. Lucie de Lammermoor (Sextuor) Donizetti

6. Talarso, de Man met de groene oogen

3e en 4° deelen

7. Verboden te Omhelzen, Nieuw blijspel in 4 d.

Mevr. Wanda Treumann en Mr Viggo Larsen in de hoofdrollen. Ie en 2e deelen

8. Marsch L. Ganne

9. Verboden te Omhelzen, 3e en 4e deelen

Aanstaande "Weelc: Buitengewone Vertooningen.

Zondag 12 Augustus om 4 en 8 1/2 torenuur Maandag 13 en Dinsdag 14 Augustus om 8 1/2 toren uur Woensdag 15 Augustus (0. L. V. Hemelvaart) om 4 en 8 1/2 torenuur Donderdag 16 Augustus om 8 1/2 torenuur.

Voor de eersba maat in België:

Al FY A M DR A Hedendaagsch dramatisch film-spel in 5 deelen. ** ’— '— r\ 1\é LJ I \ Eerste film der gouden reeks HENNY PORTEN. Orootsche tooneelschikking.

Speelt gedeeltelijk in de schoone bergstreken van Zwitserland.

Groote Bloemententoonstelling

van 12 tot 15 Augustus De personen welke de NAMIDDAG VERTOONINGEN van 12, 15 en 19 Augustus bijwonen, hebben kosteloos toegang tot den Dierentuin en de Bloemententoonstelling na deze voorstellingen.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal),

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureelen:

Kronenburgstraat, 42-44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Ge )ruikt

VOOF

den Waseh

Stijfseirsiip 3S

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2,50

Groote Engelsche Apotheek

Faicortplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Senfraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaai HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijïen.

Alle inlichtingen gratis.

PAPIERHANDEL

BOEP- EN STEENDRUKKERIJ

BOEKBINDERIJ

IIII

HUI

Jfop/and 22, jf


F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Prachbbroodbakkeri j MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Grooten Prijs, Wederlandsche TeutoonsJ 'Ung içii.

mWIMé

Schoonheidsgesticbt, 3, Bourlastraat

SCHOONHBiDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

LAV

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

FRÈRES

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

kern-zeep

IDe beste en de voordeelicjsbe der huisboudzeepen

DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfselstraat 46, de Brouckère-Plaats 8, Rue des Dominicains

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw teder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).


Groote Voorraad

STERKE INPAKPAPIEREN

van allereerste Hoedanigheid op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch * Fransch » Engelsch » Spaansch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

ANTVERPIA

OTTO VENiUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

Brouwerijen ARTOIS

BOCK = PILSEN = FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen

BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER

Naaml. Maatschappij [j LEUVEN }»

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamscbe Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25 j


RINEttÄ ZOOLOGIE

Aanst Week: Buitengewone Vertooningen

Zondag 12 Augustus om 4 en 8 1/2 torenuur Maandag 13 en Dinsdag 14 Augustus om 8 1/2 torenuur Woensdag 15 Augustus (O. L. V. Hemelvaart) om 4 en 8 1/2 T. U. Donderdag 16 Augustus om 8 1/2 torenuur Voorde eerste maal in België

ALEXANDRA

Hedendaagsch dramatisch film-spel in 5 deelen.

Eerste film der gouden reeks HENNY PORTEN. Grootsche tooneeischikking.

Speelt gedeeltelijk in de schoone bergstreken van Zwitserland.

ttt

AAA

Groote Bloemententoonstelling

van 12 bob 15 Augusbas.

De personen welke de NAM1DDAG-VERTOONINGEN van 12, 15 en 19 Augustus bijwonen, hebben Kosteloos Toegang tot den Dierentuin en de Bloemententoonstelling na deze voorstellingen.