Searching for “De Maagd van Stamboul”

12 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


la jolie Harriet. DE SNELTREIN 330 Op het gerechtshof van New-York wordt het proces gepleten van Hugh Overton, beschuldigd Matthew Latrone, de welbekende oplichter, vermoord te hebben. De debatten worden in de war gestuurd doort de valsche getuigenis van Warden, een vennoot van Latrone. Warden getuigt dat zekeren avond, toen de vennoten vereenigd waren bij Meester Santoine, hun advokaat...gezonden. Gedurende den nacht tracht Latrone in de bibliotheek te dringen, waar de dossiers in een geheim koffertje liggen. Overton is van zijnen kant ook verwittigd van de aankomst der papieren. De twee mannen bevinden zich tegenover elkaar. Een hevig gevecht...den o p hef makenden film De Maagd I Stamboul vertolkt door de beroemde aeTRieE Priscilla Dean DRINKT: GESTERILISEERD . . .
VOOR DE AVONDVERTOONINGEN. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek, dat de plaatsen van het GELIJKVLOERS bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IV.C. (voor dames en heeren) ingericht in den WINTERTUIN...musicale spéciale. LE PLUS GRAND SUCCES DE LA SAISON. VAN AF ZONDAG 30 JANUARI Eerste vertooningen in België van den ophefmakenden film De Maagd l Stamboul Prachtig drama in 6 deelen, vertolkt door de beroemde actrice PRISCILLA DEAN. Bijzondere muziek-aanpassing...HET GROOTSTE SUCCES VAN HET SEIZOEN. GESTERILISEERD WATER dus: de zuiverste de gezondste V' de BESTE SEMAINE PROCHAINE Le Gouffre Superbe comédie dramatique . . .
peuvent enfin consacrer définitivement leur union. De Maagd van Stamboul Deze film brengt ons in het zoo vermakelijk, zoo levendig...WEEKBLAD 10nMINUTEN IN DEN MUSIC HALL ONZE KOLONIE De Zending Gourdinne in Belgisch Kongo (3e reeks). DE KLEINE MANICURE Mack-Sennet tooneelspel in 2 deelen. de MaaGD van Stamboul Groot drama in 6 deelen, vertolkt door de beroemde actrice PRISCILLA DEAN. (Volledige gelijktijdige...geparfumeerd met muskus en amber, zal de arme Maagd van Stamboul aan eenen onbekenden echtgenoot overgeleverd worden . . .
renseignements à Y ECOLE SPECIALE. Bureaux ouverts de 9 à 12 et de 3 à 7 heures. Le Directeur, J. VAN SCHAEREN. ment et après une étape de huit jours, arrive à Stamboul pour apprendre que Sari va être mariée à un autre. « Avec...peuvent enfin consacrer définitivement leur union. De Maagd van Stamboul Deze film brengt ons in het zoo vermakelijk, zoo levendig...geparfumeerd met muskus en amber, zal de arme Maagd van Stamboul aan eenen onbekenden echtgenoot overgeleverd worden . . .
De afstand van het onderste der kin tot de basis van den neus moet gelijk zijn aan den afstand van de punt van den neus tot een punt genomen op de hoogte en te midden der wenkbrauwen. De afstand van oor tot oor, genomen met een rolmeter, op de hoogte der wenkbrauwen, moet gelijk zijn aan den afstand tusschen...men soms plots filmspeler worden. Zekeren dag was de genaamde Abe Budin, een zeer diklijvig man van rond de veertig jaar, de straat aan ’t keeren. De bestuurder van de Gold-wyn Film Cy was op zoek naar speciale typen voor de komende film « Hongerige Harten », hij merkte de straatkeerder op en vroeg deze oi hij mede wilde filmen, tot...9° De Maagd van Stamboul .... 10° Zijne Misdaad .... 11° Forfaiture .... 12° De Droom (van E. Zola) .... 13° De Zwaluwen .... 14° Schoudert ’t Geweer .... 15° De Man die weent .... 16° De Wees (L’Orpheline) .... 1 7° De Pauw .... 18° De Geheimzinnige Vlieger Goed leesbaar invullen en onder| jomslag . . .
de toelating voor Loris om terug te keeren in zijn land, den dood van Valère, het overlijden van gravin Spanoff, gestorven van verdriet. Loris ook verneemt door een brief van zijn verdediger Rosoff, zijn genade, en het verraad van de Russische spionne in Parijs, zonder dat er echter een naam...Film. 61, Plantenstraat, Brussel. Oplossing van onzen 3de CinemaWedstrijd Naam van den Film Mannelijke hoofdrol Vrouwelijke hoofdrol 1° De Gelegenheidsdetectief .... 2° De Snelheidsduivel .... 4° De Spiegel der Ziel.... 3° De kleine Bloemenverkoopster van Piccadilly .... 6“ De Vlam der Woestijn .... 7° Achter de muren der Gevangenis... 8° Dr Jim, Geneesheer der Onschul- 9° De Maagd van Stamboul .... 10° Zijne Misdaad .... Il0 Forfaiture .... 12° De Droom...Rodolphe. « Drie jaar, maar dit komt seffens. De steenen van de Louvre, de kalkovens van Clichy en de steengroeven van Montrouge, ziedaar de slaapgelegenheden mijner jeugd. Ge ziet dat ik mijne verblijfplaatsen . . .
ditmaal zonder getuigen en op 13 Oktober 1913, de verjaardag van Dorothy, stapten beiden in het hu-welijksschuitje. De bruid telde 17 jaren. Terug van de huwelijksreis, verkreeg Wallace eene verbintenis van de Biograph, onder de leiding van D. W. Griffith. De filmen die hij toen draaide zijn ontelbaar, want men draaide...der Universal Film Manufacturing Company 0e Roman van een Filmmagnaat Wie heeft er de naam van Carl Laemmle nog niet op het witte doek gezien? Wien is de volgende tekst, die «De Maagd van Stamboul», «Conflict», « Blinde Echtgenooten », de filmen van Priscilla Dean, Miss Dupont, Frank Mayo, Lee Moran, Gladys Walton...is half twaalf. Waarheen gaan wij? » — « Rue de Belle Chasse, op den hoek van de rudf' Saint-Dominique; plaats uw rijtuig langs den muur van den hof daar en wacht. » De Markies stapte in, liet de gordijnen zakken en het rijtuig vertrok in de aangewezen richting. Weldra was men ter plaatse en van hier uit kon men gemakkelijk zien wie het hotel d’Harville . . .
te komen. Jeanne. — Emile Drain vertolkte do rol van Napoleon in « D’Aiglonne ». Merma. — 1. De titelrol van « De Maagd van Stamboul » was Priscilla Dean en niet Alla Nazi-mova. 2. Alla Nazimova...15, Schle-gation, Lidniga Villastad (Zweden). 2. De echtgenoot van Priscilla Dean in « Buiten de Wet » is Wheeler Oakman en is haar werkelijke echtgenoot; de bandiet was Lon Chaney. 3. De rol van Maharadjah in « De Lievelings-vrouw van den Maharadjah » werd vertolkt door Gunnar Tolnaes; de lievelingsvrouw was Lily Jacobsonn; adres van heiden: Nordisk Film, 45, Yimmelkaftet, Kopenhagen (Denemarken...1, Paulette Ray is te Parijs geboren; rond de 20 jaar oud. 2. Pierrette Madd is rond de 25 jaar oud; vertolkte in « De Drie Musketiers » de rol van Constance Bonacieux, en in « Twintig Jaar Later » de rol van vicomte de Bragelonne. 3. Dorothy Gish is de zuster van Lilian; geboren op 11 Maart 1895, naar hét/schijnt zijn zij . . .
schrijven. Alice Patior ontving gratis de photo van Pola Negri, formaat 21 x 26, na 13 weken; van Lila Lee, formaat 17x32, na 9 weken, vergezeld van een lief schrijven. Leonore Perducala ontving gratis de photo van Blanche Montel, 33 x 25, na 2 maanden; van Geneviève Félix 20 x 15 na 4 dagen; van Gina Relly, 30 x 25, na 6 dagen. Cullen my favourite ontving gratis...huwt in « De Maagd van Stamboul ». Adres: Universal Studios, Universal City (Cal.) U. S. A. 2'< De laatste film van Jackie Ooogan is « Long live the King!». Jackie is in Oktober 1914...filmfa brieken zullen een expeditie naar Borneo en de in de nabijheid liggende eilanden zenden, om het leven van de inboorlingen en dieren te filmen. De film-expeditie zal negen maanden duren. De bijval van Lon Chaney in « Notre-Dame de Paris », met de rol van « Quasimodo » is zoo enorm dat er spraak is als zou hij deze gaan . . .
De Dictator, van Allan Dwan; Het Avontuur van David Strong met Wallace Reid; De Maagd van Stamboul met Priscilla Dean en Wheeler Oakman; Heldhaftige...Williams 600 350 En dit zijn nog niet eens de groote sterren! NA ZIJNE PRACHTIGE VERTOLKING van de wreede » Koning Pharaon » in de Para-mountfilm « The Ten. Commandements » spreekt men van niets' anders meer dan «ver Charles de Roche, de knappe Fransche filmspelen Kortelings zullen wij hem zien...der vrijheid, heeft men in al de Staten verschillende gedachten over de publieke zeden. Welnu over de film van Charlie Chaplin A Woman of Paris (De Open-bare Meening) zijn door de heeren censors verschillende oordeelen geveld. In de Staat New-York werd de film nagezien en gelaten zooals hij was. In Pensylvania moest . . .
Zijn tooveraar De Hindousche Prins De Perzische Prins Zijn lijfknecht Zijn lijfwacht De Prinses De Mongoolsche slavin De Muziekspeeister De Slavin van Sand Board Lengte: ongeveer Projektie: 2 J/2 uren. De verwezenlijking .... Langzaam daalt de nacht over de woestijn, eene dier Oostersche nachten die na een verzengende...van het werkelijke en ondanks het sprookjesachtige van al die tafereelen, ondanks de heerlijkheid van al die stoeten, hebben wij nog maar slechts een gedeelte van de film gezien. De tweede helft brengt ons naar het domein van het fantastische over, en hier zal men de handigheid van den hoofdvertolker, van den verwezenlijker en der « cameramen » kunnen bewonderen...en ontroering doen opmerken. Smitz Edwards, de verdoemde ziel van de «Dief van Bagdad», is geen nieuweling. In «Rosita» vertolkt hij de rol van gevangenbewaarder en in «De Dief van Bagdad» beeldt hij een zonderlinge verpersoonlijking van den geest des kwaads uit. Anna May Wong heeft de moeilijke rol der Mongoolsche slavin in handen. De twee Chineeschen Winter Blossom en Etta Lee zijn de twee andere slavinnen der Prinses . . .
de Brouckère, Bruxelles. 2) « De Maagd van Stamboul » werd uitgegeven door de Universal, 28, rué St. Michel, Bruxelles. 3) Is een Duitsche band...de photo Armand Tallier, na 3 dagen; Andrée Brabant na 5 dagen en eene van Gloria Swanson, formaat 20 x 28, deze laatste van den Heer Van Iersel. Op zoek naar Filmsterren In « De Film » vinden wij een hoogst eigenaardig artikel, van de hand van den overbekenden filmartist Max Linder, waaraan wij het...haar lief gelaat, omlïjst door de licht gepoederde pruik. « Niet alleen van goud en sneeuw droom ik, maar ook van de schoone blauwe oogen van een goddelijke lady. » « Ik dacht, dat de ladies van Frankrijk donkere oogen hadden. Sir » zegde zij. « Hoe wreed, zij . . .