Searching for “De Man der zee”

158 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


zonden, met eene bijzondere godsvrucht tot ht doek der H. Catharina te betoonen; de tweede brengt Severo den dolk, het wapen der kastijding. In de onderaardsche Domkapei. Na het lof verlaten de geloovigen de kapel. Een man verschijnt van achter een der zware peilers: Severo. Weldra wordt de deur in den achtergrond geopend. Fra Paolo staat op den drempel...droevige geschiedenis verhaalt: « Het is in de dagen van het Directoire. Louis Vernon, de geestige liedjesdichter, maakt de vreugde uit der Parijsche'salons en verovert de harten der schoonen. Lauretta, gevoelig aan zooveel bekoorlijkheid...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon . . .
check terug en vervolgt zijne reis. Golven der zee en der liefde Venela, de dochter van den zeekapitein Merlo, bemint den zeeman Pietro...Mascagnj 4. Golven der zee en der liefde Drama in 4 deelen Bericht voor de Avondvertooningon. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van liet Gel ij kvloers bezet, alleenlijk toegang...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram adres « Continent » Telefoon . . .
de onmetelijke zee. Haar hart was met schrik vervuld bij de gedachte dat haar beminde Robert weldra weer aan de ontembare golven zou blootgesteld zijn. Deze reis zou de laatste wezen, want bij zijn terugkeer zou hij Maria huwen...in eenige woorden, hun droevige geschiedenis en de wachter, aangedaan, vereenigd beiden met de woorden: « De liefde is sterker dan de plicht. » En, droevig aangedaan, wendt hij zich in de richting van den vuurtoren, vast besloten in het werk de vergetelheid te zoeken. WERK DER AARDAPPELSCHIL Zetel en Bureelen: Gijzelaarstraat 1 6, Antwerpen...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. V er huizing en voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon . . .
slaapt plechtig en rustig m den stillen nacht. In de verte, op zee, komen de Roomscbe galjoenen aan en werpen het anker uit in de baai, in het donkere. Met moeite duidt de schittering der wapens en der harnassen de tegenwoordigheid van krijgslieden aan. Neerliggend op de zwarte en zware roeispanen, rusten de doodelijk vermoeide en bebloede slaven, terwijl de soldaten, het wapen in de vuist, het oogenblik afwachten dat...gedaan; de oorlogstuigen worden voorgerold tot nabij de Malquapoort, lange ladders worden tegen de muren gezet. Op de muren hebben schrikkelijke gerechten van man tot man plaats, de Carthageners dooden al de belegeraars die tot op de kanteelen geraken en werpen hunne lijken in het vijandelijk...met zijn geliefde Miarka, terwijl op dat oogenblik de galjoen in de diepte der zee verdwijnt. ...De diepste stilte heerscht alom, de zon verdween aan de wes-terkimme. In Shabarim’s armen komt Miarka tot het bewustzijn . . .
en onder de auto der schatrijke weduwe van oen Amerikaanschesn miljardair...slaapdrank in en de kleine ontwaakt aan boord van de Marie-Jeanne, in volle zee. Op last van den kapitein wordt hij door het scheepsvolk erg...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram adres « Continent * Telefoon . . .
moed van Inge te danken, die den dood trotsch in de oogen blikt en den wederstand der stormzee overwint, dat de smokkelaars aan de vervolging der tolbeambten ontsnappen, die de smokkelaars ontdekt hadden; zij ontsnappen en gelukken erin...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon...à lui, et pour lui risque sa vie. La fortune de la famille Boyson a subi une rude secousse par suite de la mauvaise pêche. De vielles dettes crient. L’alliance de la famille Boyson eh de la famille de Pierre Paul Claassen seule peut encore combler le déficit . . .
gedeeltelijk overdekt. Omringd en gepleiterd door de zware ijsblokken, vergaat het schip, het grootste offer der exped tie, in de diepe zee, zonder genade de schipbreukelingen overlatend aan woedende zee en de koude. Met het verlies van het schip begint voor de schipbreukelingen een leven van ellende en vermoeinissen...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon...et le frémissement, sera accueilli par des hommes de science, d’universités et de sport et restera un éternel et fidèle souvenir de l’expédition dans les glaces éternelles. WERK DER AARDAPPELSCHIL “ Groene Ster,, 7, Van Craësbeeckstraat, 7, Antwerpen . . .
wiens schip drij jaren te voren verloren ging op de kusten van Patagonië. Een in de « Times » afgekondigd uittreksel dier oorkonde, valt onder de oogen der kinderen Robert en Mary Grant, die zich tot Lord Glenarvan...te bereiken, en van daar naar Engeland tc zeilen. De goëlet strandt op de Zee-landsche klippen en bij het landen worden de reizigers gevangen genomen door de Maorisen, wier stamoverste beslist dat zij des anderendaags...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon . . .
In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan halven prijs. Volksapolheek BREDERODESTRAAT...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon...De vlammen spatten en van alle kanten breiden zij zich spoedig uit. De groote zaal is als eene zee van vlammen. De boeren, door rook en vlammen omringd, werpen zich op de deuren, doch deze zijn gesloten. Niemand kan er vluchten, allen . . .
besten uitslag, aan het publiek, om zoo te zeggen de stoffelijke zijde der zaak te hebben getoond, heeft de vervaardiger besloten in het tweede deck van Fiat-Lux, de zedelijke zijde van het vraagstuk te bestudeeren. Het hoofdgedaeht...ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de Qalegines Pillen eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder...pillen van dokter Wilson Wonderbaar middel voor de ontwikkeling en de vastheid der Borst op alle ouderdommen. ISTooit zonder -u.itslst.gr-De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1.00 fr. 6 doozen 20.00 fr. Algemeen Depot . . .
den koning van X... Da Gravin, zijne echtgenoote. De Woelige ) De Mclankolieke ) aanbidders der Gravin. De Schuchtere ) De heer uit de hoofdstad. Caroline Pérard. Te midden der geestdriftige toejuichingen vçn de leden der tooneel-vereeniging « Harmonie » wordt het doek terug opgehaald...gezant, zegt zij in zichzelve: «... ik heb mijnen man beloofd dat de heer uit de hoofdstad niets zal kunnen afkeuren, welnu, wanneer hij mij...ONTWIKKELING, STEVIGHEID.HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de Galegines Pillen eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder . . .
oneenigheid. De twee jonge dochters hadden de toelating huns vaders bekomen naar de herberg te gaan, alwaar men danste. De eigenaar der mijn, Francis Stoll, die eenige dagep bij de mijnwerkers had (loorgehracht, ten einde de werken in de putten waar te nemen, was ook op het bal tegenwoordig. Hij bewonderde...ramp betwist worden. Men is het eens, dat volgens de berekeningen, op 20 September de komeet de omloop der aarde om de zon zal bereiken, en eene groote ramp te vreezen is in het Noord...de vlammen die hen achtervolgen. De hemel cpent zich en meteoorsteenen regenen in de zee, de vaartu'gen verbrandend die tot speelbal dienen der ontketende elementen... Het water stijgt. . Groote zeegolven . . .
het' werk van grootsche machienen, echte wonders der techniek. De nieuwe bestuurder, een ervaren vakman, die de verantwoordelijkheid van de onderneming op zich genomen heeft, maakt toezicht bij het...waarin zich een mensch bevindt, en dat tegen de golven strijdt. — Niemand betrouwt de zee, — slechts Peter Gebruikt tijdens de Poos in de Dninkzalen: Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45 Koffie, 1.00...te behouden. Om stoornis te beletten, zal tijdens de avondvertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin; die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich . . .
gelegenheid van een avondfeest zal een der komposities van Greve worden opgevoerd- Robert, de organist van de dorpskerk zal met zijn koorknapen voor de begeleiding zorgen en Sylvia zal solo zingen- Robert is gebrekkig...om zijne vrouw te worden. Zij Heelt den jongen man eveneens lief en de vader maakt met vreugde de verloving der jonge lieden bekend- Sylvia’s zuster heeft ook liefde voor...bijval hadden in den film « De Lievelingsvrouw van den Maharadja », in de hoofdrollen. De Sonn wagens (Tasks) der Overwinning OPHEFMAKEND! VERDUN, vesting van Frankrijk . . .
worden. En met medehulp der hoogere gerechtigheid, vinden de rampzaligen achtereenvolgens de straf cüen hun toekwam. Eistna wordt in een waterbekken geworpen...episode: GERECHTIGHEID Poos 8. Het wrak in de Noordzee Drama der zee in 4 deelen. Ie en 2e deel. 9. De Sphinx, Wals Fr. Popy 10. Het wrak in de Noordzee, 2e en 3' deel. Sartont vaar da Avandvartoanlnsen. — Om...morgen uit zal zeilen. Wij zien de ramp op zee... Het schip zinkt in de diepte. Den dag van het verlovingsfeest (Van de Velde is nu verloofd met Marie, die zich opoffert ten einde . . .
lichtses de tous les théâtrés reklamen van al de de la ville. Theaters der stad. Afficheur du Théâtre Royal, Aanplakker der Fransche du Théâtre flamand. d’Anvers- Schouwburg, der Vlaamsche Palace, de la Slé Royale de Schouwburg, van Anvers- Zoologie, etc., etc. Palace, Zoologie, enz...van W. De Lattin. 5. Molaire Dentiste. Klucht 6. De Held der Wildernis. Amerikaanschdramain2d. 7. a) Villanella Eva dell...van H.H. Lion en R. Boudrioz BERICHT: Tijdens de uitvoering der zangnummers zullen de deuren gesloten blijven. Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang . . .
dan 500 voorbehouden aanplakplaatsen in ’t centrum der stad voor het plakken van AANPLAKBRIEVEN. Monopool der reklaamgordijnen. programma’s, lichtreklamen van al de Theaters der stad. Aanplakker der Fransche Schouwburg, der Vlaamsche Schouwburg, van Anvers-Palace, Zoologie, enz., enz...haar en werpt zich tusschen beiden. Hij voert de wettige vrouw weg en verdrinkt haar in de zee. Alras is de droom vernietigd; de echtgenoot door wroeging tegenover de geliefde doode vervolgd, vlucht en zo« kt vergetelheid. de ontzenuwde schoone hoort van den zinnelooze de belijdenis zijner Wandaad. Dagen vloden heen zonder aan de schoone vrouw hare liefde te doen vergeten, tot ze besloot...man te vervoegen. Zij zoekt den geliefde op. Zij, de hooghartige, wordt nederig en goedig... De lang verbeide dag breekt aan. De vrouw hoort van de mannenlippen die woorden vallen die zij nooit hoorde. De verwachting duurt sEchts een oogenblik: Het wezen der vrouw, door het geluk vervormd, verkrampt bij het opvangen . . .
dan 500 voorbehouden aanplakplaatsen in ’t centrum der stad voor het plakken van AANPLAKBRIEVEN- Monopool der reklaamgor-dijnen, programma’s, licht-reklamen van al de Theaters der stad. Aanplakker der Fransche Schouwburg, der Vlaamsche Schouwburg, van Anvers-Palace, Zoologie, enz., enz...geheimzinnig verdwenen. Cocantin, die door de bekoorlijkheden van de Azuren kust terug gehouden wordt verre van de Agencie Celeritas, vindt op de wandeling aan zee, een badmantel die op den eigenaar schijnt te wachten. Cocantin...Op dien avond loopt Vallières door het park waarop de kamer van Jacqueline zicht heeft- De jonge vrouw de schaduw ziende vraagt zich angstig af: « Wie is dien man? » Zij loopt op het terras, en, voor de kamer van Vallières roept zij diens naam zonder antwoord . . .
dan 500 voorbehouden aanplakplaatsen in ’t centrum der stad voor het plakken van AANPLAKBRIEVEN- Monopool der reklaamgor-dijnen, programma’s, licht-reklamen van al de Theaters der stad. Aanplakker der Fransche Schouwburg, der Vlaamsche Schouwburg, van Anvers-Palace, Zoologie, enz., enz...kennen: « Ik ben de verloofde van Cocantin ». Ondertusschen vaart de Adelaar de volle zee op in de Zuiderlijke richting en van de Villa Trémeuse volgen Jacqueline en hare weldoenster met...de Comptabilité Commerce, Sténographie et Dactylographie. Les cours commencent le 1 et le 15 de chaque mois. Cours collectifs: leçons particulières de: de FLAMAND ou de FRANÇAIS ou de ANGLAIS ou d’ESPAGNOL ou d’ALLEMAND ou de STÉNOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPIE ou de COMPTABILITÉ Machines à écrire de toutes marques, SMITH PREMIER, IDEAL, REMINGTON, UNDERWOOD . . .
aanplakplaatsen in ’t centrum der stad voor het plakken van AANPLAKBRIEVEN- Monopool der reklaamgor-dijnen, programma’s, licht-reklamen van al de Theaters der stad. Aanplakker der Fransche Schouwburg, der Vlaamsche Schouwburg, van Anvers-Palace, Zoologie, enz., enz...dorp het feest der verloving- Vele jonge lui wisselen de beloften en onder hen Vivette en John. De gravin komt terug met haar echtgenoot die zij op de hoogte had gebracht. Lord Granvell doet verstaan aan Vivette...de Comptabilité Commerce, Sténographie et Dactylographie. Les cours commencent le 1 et le 15 de chaque mois. Cours collectifs: leçons particulières de: de FLAMAND ou de FRANÇAIS ou de ANGLAIS ou d’ESPAGNOL ou d’ALLEMAND ou de STÉNOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPIE ou de COMPTABILITÉ Machines à écrire de toutes marques, SMITH PREMIER, IDEAL, REMINGTON, UNDERWOOD . . .