Searching for “De Zwarte tocht”

26 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


luimige en haren-ten-berge-rijzende tooneelen daar de menschelijke spelers aanhoudend op de vlucht moeten gaan voor de stomme akteurs uit de wildernis. Realisme. Theodore Kosloff, de beroemde Russische danser en cinemaspeler, heeft moeten...van alles, de houding zijner vrouw en dochter. De rechter is overtuigd dat Mme Laroque en Suzanne over de zaak meer weten, daar de getuigenis van Victoire, de kamenier, overtuigend is: op het oogenblik der misdaad heeft...onderwerp van dezen band is, dat vier ruiters een tocht over de aarde doen. De eerste brengt «Verovering»; de tweede «Oorlog»; de d°rde «Pestziekte» en de vierde «Dood». Zeker is dat eene voortbrengst waar dit seizoen . . .
onbeduidende schrammen op. CINEMAWERELD » Op de Wijze van... d’Artagnan AUBERT tocht uit. Ondanks de tegenwerpingen van Mc Graw, welke die uitstap onvoorzichtig...men soms plots filmspeler worden. Zekeren dag was de genaamde Abe Budin, een zeer diklijvig man van rond de veertig jaar, de straat aan ’t keeren. De bestuurder van de Gold-wyn Film Cy was op zoek naar speciale typen voor de komende film « Hongerige Harten », hij merkte de straatkeerder op en vroeg deze oi hij mede wilde filmen, tot...9° De Maagd van Stamboul .... 10° Zijne Misdaad .... 11° Forfaiture .... 12° De Droom (van E. Zola) .... 13° De Zwaluwen .... 14° Schoudert ’t Geweer .... 15° De Man die weent .... 16° De Wees (L’Orpheline) .... 1 7° De Pauw .... 18° De Geheimzinnige Vlieger Goed leesbaar invullen en onder| jomslag . . .
die gebruik makend van een treffende gelijkenis, de slag had gewaagd. En de misdadiger, een zekere Luverson, was vroegrer de vurige bewonderaar geweest van de mooie Tulia de Noirville, hij kende de liaison van Tulia en Roger, en wist ook dat Roger, om lulia te...prix suivants seront décernés suivant l’exactitude de leur réponse: Deux prix de 750 francs en espèces, 1 prix de 500 francs en espèces, 5 prix de 100 francs en espèces, 10 prix de 5o francs en espèces; en plu9 des bronzes d’art, lustres, coupes...was. De zwarte dokter was gezeten aan den eenen kant van de tafel en Chourineur aan den anderen. De Maître d’école, goed gebonden, zat in een rolstoel, geplaatst . . .
op gevonden had dan zich te verkleeden en «De dans der arena» uit te voeren. De zwarte oogen van Carrita, meer nog dan zijn roem, hadden het jon...hunne photo. 2°) De Fransche artisten in de Fransche, en Ame-rikaansche in de Engelsche of in de Fransche faal te schrijven. 3°) De rol van Madame d’Harville in « De Mysteriën van Parijs » wordt vertolkt door Suzanne (anchetti...mijnheer. » XII Idylle Het sloeg 5 uur op de kerk, van Bouqueval en op de hoeve kwam er groote beweging onder de kiekens; het was de verschijning van Fleur-de-Marie welke die veroorzaakte. Met volle handen strooide zij . . .
die korter en korter werden, in kringen om. Het zwarte snuitje stak uit. — Cowards! Een plomb. De dame van drie stoelen verder, de dame was in het kanaaltje gesprongen. Signore Orlando liep...oogenblik gebruik, om zijn leven te redden door de vlucht. Ook Zilah was met de danseressen reeds verdwenen tijdens het woest gevecht. DE DANS ROND DE LIJKEN Saïd laat onmiddelijk zijn makkers en ook de oude Bakir binnenkomen. Hij geeft bevel aan de muziekanten, dat ze weer spelen moeten, en zelfs de Verschrikte danseressen worden verplicht weer in de zuul te verschijnen. ( Wordt voorgezet.) Àlla Nnzîmovn, de Salomé...van Sanderson, verkondigd zij het bedrog en de lafheid van den laatste en vlucht alleen in den nacht. De storm bedaart, en bij de dageraad is het de groote ijsgang: de sterke jjsdam breekt, de drijvende massa’s werpen zich naar de watervallen. Dan ziel David in de verte Annie bewusteloos op een dier ijsblokken, glijdend . . .
herinnere zich -even « Het Glorierijke Avontuur », de historische band met bijzonder welgelukte gedeelten. DE AUTOCHROOM-METHODE Dat blijft de meest belangwekkende van al de middelen: de reohtstreeksche opname in kleuren op één filmband! Hier steunt...van het opgenomen voorwerp dringt dus door de respectievelijke filter op de kleurlubben. Elk dezer 520 lubben werpt op de emulsielaag een beeld dat zij door de ontvangen (zie füg.,1), volgens de densiteit van de Ikleuirem en 'beelden, en wat zoo kan worden voorgesteld: BEELD...als een walvisch over zalm! Wij hebben ook de koren met Zola’s «Droom» gekregen. Ook weer een succes!... De adaptatie, naar ’t schijnt, de meesterlijke adaptatie, heeft bergen gouds gekost. En de uitslag?... Eren zwaluw in Maart!... Aan ’t eind van ’t ro'leken: de failliet!... — Een oogenblik!... « Drie Maagdekens-huis »?... Met de motieven van Schubert?... W’as dat niet mooi?... Heerlijk, onvergetelijk . . .
bestond er geen midden tusschen de wereld harer verbeelding en de werkelijkheid. De glorie, de pracht, de zelfvoldoening was voor haar alles. En alzoo begon Bertha...heeft alles gezien en komt er toe hem te verlossen. DE ROODE WEIDE « CINEMAWERELD » Vierde episode DE NACHTELIJKE TOCHT Het berucht plan der goudmijn maakt Edith droomerig. Zij...de Opziener der Spoorwegmaatschappij de boekhouding van het kantoor nakijken en men ontdekt de diefstal; de verdenking valt natuurlijk op Jim. Hij wordt voor de keuze gesteld: de som binnen de 24 uur terug te betalen juichingen der massa, om zijne onschuld . . .
ik mijn degen, ja geheel mijn leven, 't leven en de eer van Louis de Clermont, graaf van Bussy. Bussy gewond. De dappere Bussy d’Amboise. — Bussy, wedervoer vol vertrouwen de jonge vrouw, ô zijt U de dappere Bussy! Gertrude, riep ze, zich tot hare gezelschapsdame...die Diane de Meridor bedreigde van de zijde van (Zie vervolg blz. 14) 138. DE ZINGENDE REIJZIGER.') Losse voor dracht. 1. ’k Ben in de tijd van ne - gen da- gen De gaht - sehe we-reld rond-ge-dra-gen 2. 'Vooreerst zo quant ik bin...in volle zee. Eentonige maanden gaan voorbij, in de vreese-lijkste eenzaamheid, alleen afgcwisseld door de maandelijksche inspektie-tocht van Jim, en deze laat Jennie genoeg blijken dat zijn oud . . .
en aan boord hebbende Kapitein Scott en al de moedige manschappen die hem ijl zijn gevaarlijke tocht vergezelden, in kennis met de eerste ijsgang. 'Gedurende 7 weken lang had het schip te kampen...briefje aankwam was Frank Raddison smoordronken in de herberg van Red Casey; zijne zuster alsdan trotseerde de sneeuwstormen om de stervende pelsjager te redden. Thorpe, evenals de kolonisten, had de brief gezien en het bloed steeg hem naar het hoofd bij de gedachte dat eene andere hand de man getroffen had dewelke hij wilde straffen. Hij herinnerde...weg en hield hare oogen strak gevestigd op de pijnboomen in de verte. Eindelijk naderden zij, juist wanneer de eerste sneeuwvlokken van de gevreesde orkaan neervielen. Thorpe was uit de slede gekomen, zich vasthoudende aan de ruige huid van Kazan, terwijl Joan op de deur toeliep. Hij hoorde het meisje een kreet slaken van smart . . .
ELphberg en ik zou me liever laten braden in de hel dan de Zwarte Herfog de plaats te zien innemen van Rodolph V. » En Sapt bezag Rassendyll...belang in hem: "en jong, blond meisje, de Princes Jilarda, en een man met zwarte haren. de Hertog van Strelsau... zijn broeder. De Hertog werd bleek als een doode wanneer hi j den Koning zag...hij trouw aan zijn volk. De machtige orgelstemmen deden zich opnieuw hooren; de Maarschalk doed teeken aan de herauten dewelke de blijde boodschap in de stad rondbrachten van de kroning van Koning Rodolph V. De lieve Prinses richtte zich naar Rassendyll en wilde een knie . . .
opgehangen voor de cinema « Zwarte Leeuw », vermeldende: « De Straat der Ontucht » hartroerend drama. Meteen wipte ik naar...worden onder den titel: «The Lover of Camille » (De minnaar van de Dame met de Kamelias). — Voor de zoo benijdde rol van « Peter Pan », komt de schrijver James Barrie t zij Lilian Gish of Mae Marsh aan te...zenden? NENIEP. — 1 ) Pearl White zendt gratis de haar gevraagde photo; in de Fransche of Engelsche taal te schrijven. Adres: c/o 3, rue de Rocroy, Paris. 2) Mario Ausonia zedt gratis de hem gevraagde photo; in de Fransche taal te schrijven: Adres: c/o Cav. Mario Guaita, Via Donizetti . . .
Film d’Art te N ee gedraaid geworden. 2) De z.g. zeeslag werd geleverd in de Middel-landsche Zee. BRUTUS 102. — 1) De film «Notre-Dame de Paris » werd gedraaid door de Universal. 2) De opnamen van die film zijn gemaakt geworden in bet studio en...door de Rozella’s gehuurd. De moeder valt ziek de dochter Miriam en Cecil, de zoon, zijn nog te jong om te werken. Lady Laverock, die de Rozella’s vroeger kende, neemt Myriam als gezelschapsjuffer...van Ethel Gaffin, die toiletten te kiezen welke de ster tot aan de nederigste der figuranten zal dragen in de film die hij gaat draaien. De sierlijkheid in de kinema is een der kenschetsende noten der Amerikaansche . . .
Jack Dinner et le tortueux Migg complotent de s’emparer, le premier du meilleur brick de Morgan, et le second, de sa fille. Ayant voulu s’enrôler comme matelot afin de gagner ses galons de chef harponnaur, Allan Dexter tombe aux mains de Finner qui l’emmène de force en mer afin de laisser le champ libre à Migg. Mais Finner, en cours” de croisière, ayant assassiné le capitaine du brick, est saisi...op Morgan’s beste schip, en van Migg, die de dochter wil hebben. Tijdens den tocht vermoordt Finner den kapitein, maar wordt door de wrekende matrozen, geboeid, in hef ruim opgesloten,. terwijl...Cal.) U. S. A. 3) Beiden zer.den gratis de hen gevraagde photo; ze in de Engelsche of Fransche taal te schrijven. GELIJKHEBBER. — 1) De vrouwelijke hoofdrol in « Roger de Geschandvlekte » werd vertolkt door Rita Joliivet. 2 ) De rol van « Roxane » in « Cyrano de Bergerac » werd vertolkt door Mlle Moglia. AURORA. — 1) Betty Blythe . . .
der jonge artiste deed haar een rol in « The Nut » (De Zonderling) draaien. In deze film had Marguerite de la Motte de gelegenheid al haar talent te toonen. De laatste film die zij met Douglas Fairbanks draaide was « De Drie Musketiers », en waarin zij de rol van Constance Bonacieux op eene onvergelijkbare wijze...eenige lezeresjes een weinig te behagen, zal ik de galante jeune premiers De Gra-vone, Dehelly, Cristiany De Rieux, Dalrace, De Ferandy Daltour, Devalde, aan de lijst toevoegen. ANDREE. KINEMA NIE U W SJES Gaarne lees ik de « nieuwsjes » die wekelijkt» in Tooneelwereld verschijnen. Maar...hooger aanzien. Het is onnoodig te spreken over de techniek en de samenhanging van deze film, daar hij reeds voor de « Capitole » en de « Rialto » de twee grootste instellingen van .New York en van gansch -de wereld, voorbehouden is. Leatrice Joy komt het leven te schenken . . .
Te midden, van een ononderbroken arbeid, stelt de schepster van « De Wonderbare Crighton » en van « De Bloedige Arenas » bizonder veel belang in de kritiek. De opinie van den toeschouwer is voor hafir hoofdbeslissing...en de oögen achter een zwarte bril verscholen, schept Lila er een groot genoegen in...bezorgd. En desondanks dit alles heeft zij de wapens niet neergelegd. Immer jsven Hef; hare prachtige zwarte oogen even uitdrukkingsvol, wat in de kinema eene kracht is, wacht Lila Lee op een derde zegepraal . . .
René Navarre wordt hij door deze geëngageerd' om de rol te vervuilen van den « Hertog" de Corannes » in - Imperia ». M. de Morlhon neemt nem vervolgens aan orn de rol van den advokaat te spelen in « Fille du Peuple ». Wij zien daarop...eenige jaren geleden Frances Stair voorstelde. In de film speelt Richard Barthel mess de groote rol, deze van «; Bilge » Smith, de romantische zeewolf. In deze produktie verwierf hij de medewerking van de Amerikaansche marine. Hij was tevens de gast van den kommandant van den kruiser « New-York », op weg van...camera, tooneelen op te nemen voor de wetenschappelijke film « Van de Roode Zee tot den Blauwen Nijl », voor ' de Rosita Forbes Co. Jones vergezelt de ontdekkingsreizig-ster Rosita Forbes op haar avontuurlijke . . .
doen zich voor, o.a. de achtervolging door de politieboot, tot zij eindelijk in de stad aanlanden, in de taveerne « De Zwarte Schorpioen », waar de smokkelwaar dient afgeleverd. De waard krijgt opdracht vanwege de aanvoerder der smokkelaarsbende, de drie aangekomenen te weerhouden. Waarom? Omdat Rosita dààr...Si on voulait faire vibrer à la fréquence de dix millions par seconde, une masse de un décigramme, avec une amplitude de un dixième de millimètre, il faudrait employer une force de quatre mille tonnes de poids ». LA LUMIERE, POLARISEE. L'EFFET DE KERR. En 1906, Hochsteiter prend un brevet pour l'application...4e Leon Poirier, die eens die onverge-telijke film » De Zwarte Tocht » verwezenlijkte, kreeg opdracht van de Gene-raal-commissaris der Koloniale Tentoonstelling van . . .
STORES LINGE DE TABEE DITS LINGERIE RIDEAUX BONNETERIE Remise de 10°/o aux membres de la "Ligue des familles nombreuses" et Invalides de Guerre. FOURRURES aison Renée GRAND CHOIX 9, RUE DE L’OFFRANDE ANVERS PRIX MODERES ßtilstaan, doch wij moeten...die aktualitei-ten opneemt heeft, tijdens de jongste gebeurtenissen in Spanje, de verschillende fazen der Revolutie pp de rolprent vastgelegd. De opstand in Madrid, de onlusten in de provincie, het gaan en komen in het koninklijk paleis, dit alles...kant, werkt aan « Coquecigrole », met Max Dearly. « De zwarte Tocht », de onvergetelijke film van Leon Poirier, werd op 25, 26 en 27 September . . .
nu naar de eerste ijsblokken; weldra is het de tocht in het pakijs met al de gevaren hieraan verbonden.Terwijl de zeven stoere kerels, waaruit de bemanning bestaat, met gespitste aandacht de minste bevelen van den kapitein uitvoeren, kunnen de reizigers genieten van een éénig overweldigend schouwspel...57 Telefoon: 294T3 Huis van vertrouwen. De HOEDEN van Kerckhove Ckapell ene Centrale De sckoonste van model De goedkoopste ui prijs De teste in kwaliteit De licktste in gewiekt DambruggestraaClO fiS" HUIS DONNEZ Wiegst...et donne très drôle. Un grand bravo pour la façon de produire l’annonce de l’ouverture du congrès: un roulement de tambour. Simple et grand! Je parlerai de même façon pour le retour de Napoléon de l’île d’Elbe, accompagnement musical sobre, mais plein de grandeur et de puissance. Une exactitude dans la tonalité rarement atteinte . . .
Helene Robert Kurtner Ponta Hunter La mère de De moeder van Le directeur de l’hôtel De Hotelbestuurder La cou'urière - De naaister Marguerite Templen La femme de chambre De kamermeid Hunter . DRAMATIS Käthe von Nagt Jean Murat Le Gallo...Ufa a évité de se lancer ( dans une politique de crédit comportant I trop de risques. L’usine de tirage de la Ufa, connue sous le nom de Afifa, a enregistré une diminution de 25 p. c. sur le chiffre d’affaires par rapport à la saison précédente...à la transmission de la téléphotographie. Aussi pour la transmission de la phototélégraphie il suffit de remplacer le microphone de n’importe quel poste émetteur de T. S. F. par un dispositif de traduction d’images en courant modulé. 4° Traduction courant . . .