Searching for “Het Recht op geluk”

191 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


de bandiet uitvoeren? II. Farfdor wilde weten op welke wijze het lijk van Dollon verdwenen was. Hij ging ’s nachts naar het Gerechtshof en op goed geluk daalde hij naar de plaats waar het lijk van Dollon gelegen had. Cranajour en Nibet waren juist...roept. Zij gaat weg en inmiddels leest de bediende het schrijven. Om het briefje op eene zekere plaats te verbergen, neemt Elsa haar tampon van...L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen. Egmontstraat, 39-41, Antwerpen Extra . . .
mijn is zeer rijk aan goud en de handen worden aan het werk geslagen om de ontginning van het edel metaal te beginnen. Daar komt op zekeren dag de Mariquita dansvertooningen geven in de streek...klucht Eerstdaags, de volgende groote Kunstfilms: Het Geluk dat doodt, Drama De Slachting, groot Indiaansch Drama 14...L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen. Egmontstraat, 39-41, Antwerpen Extra . . .
zoeken ze beiden zich van mekaar te ontmaken. En op een avond grijpt Theresa een groot keukenmes, bergt het op haar hart om ermede in de slaapkamer te treden. Maar, door de...omstandigheden voorbehoud u, mIN bestuur zich het recht het programma iiAs.bpm I täUfcOcN 1 Laatste Nieuwigheden van...in 1889 Mon tignyst raat, 113-115, Antwerpen (Recht over het Zwemdok). Zon- en feestdagen den ganschen dag open. \ M 7*1 SON y . . .
door de dochter van den boschwachter, die uit het pensionaat gekomen is. Het meisje maakt diepen indruk op het hart van den prins, die zich door hare jeugdige bevalligheid...hen verbinden. Jaren gaan voorbij zonder dat hun geluk gestoord wordt, tot op zekeren dag het nieuws aankomt dat de kroonprins, oudste broeder van prins...L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen. Jacques BOlt ELECTRICIEN Leveraar . . .
En de man deed alles wat hij maar kon om haar het leven op te vroolijken en om het meisje te verzetten. Intusschen werd het schip van Robert zwaar beschadigd tijdens een onweêr. Gelukkiglijk...het schip op weg naar het geboorteland. Robert zat op het dek met Maria’s medaljon in de handen, denkend hoe gelukkig...L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen. Jacques BOL ELECTRICIEN Leveraar . . .
verdenkingen van haren echtgenoot, en verkoos het huis te verlaten waar zij voor de eerste maal het geluk kende, liever dan. nog verdere jaloerschheidtooneelen...L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen. Jacques BOIt ELECTRICIEN Leveraar...in 1889 Montignystraat, 113-115, Antwerpen (Recht over het Zwemdok). Zon- en feestdagen den ganschen dag open. MIKADOR . . .
van, eene uitbreiding der uitbeelding en een weven op het echte onderwerp. Het leven der bandieten uit de Spaansche1 bergen is getrouw...in Carmen’s net vangen en is weldra dol verliefd op haar. Op aandringen van Carmen overhandigt de cipier vijlen aan het hoofd der bende en deze vlucht, naar eene herberg waar al de...L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen. Jacques BOL ELECTRICIEN Leveraar . . .
baron Oscar de Corril, alias Emile Leblanc, die op haar verliefd geraakt en haar het hof maakt. Fanny laat zich door de fijne manieren van den valschen...Andante voor fluit Solist: Heer Ferd. VALCK. 5. Het Kostschoolmeisje, tooneelspel 6. Rigoletto, fantazie op het zangspel 7. Het Hart der Dieren, drama 8. Robinet wenkt, klucht Bericht voor...Slaven liefde, drama; De Geheime Weg, drama L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. Jacques BOh ELECTRICIEN Leveraar . . .
Zij keert huiswaarts, waar men haar mishandelt. Op dit oogenblik keert Glaucus huiswaarts en hoort uit het huis de smartkreten van Nidia. Hij dringt de woning binnen...s Justiciestraat - 77 - Antwerpen aan lone geen geluk zou aanbrengen, en nam het besluit haar te beschermen en haar geen oogenblik te verlaten...I DEN-S LAG EEN HUT EN UW HART, tooneelspel. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. MODF Maison VERSTAPPEN I¥ XcJ’ ISus . . .
haar dochtertje om haar leven te schikken zooals het haar goeddunkt. Maurice valt op een stoel neder, als verpletterd, en vindt slechts wat kalmte...Orgel 2. De Roem, drama 3. L’Africaine, fantazie op het zangspel 4. Marion’s geheim, tooneelspel 5. Sylvia, dansspel...bedrijven. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. Mnncq Maison VERSTAPPEN l¥I SsssT . . .
hij zijne liefde aan de schoone jonge vrouw en had het geluk te vernemen dat zijne liefde gedeeld werd. Maar dit korte...Emdelijk had Nadina het geluk verworven dat zij tot dan nooit had bereikt. AU LOUVRE 87...film. Voor de eerste maal te Antwerpen. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. lUlODF Maison VERSTAPPEN VI i-' ä . . .
en verdedigende overeenkomst gesloten en het traktaat Is op het punt geteekend te worden. In Messenia neeft men van dit ontwerp...het dokument terug met de boodschap dat het gefotografeerd werd voor het geval dat het zou verloren gaan., ’t Was Protea die zich op geestige wijze wreekte op de policiemannen en de diplomaten! AU LOUVRE 87, PURGE DE PEIR...groot policiedrama in 5 deelen, 2e reeks. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. MOnF< Maison VERSTAPPEN ,vl L-'-’ Rue . . .
van een blockhaus. Een telegram gezonden aan het ministerie deelt mede dat het lijk van den kapitein niet gevonden werd op het slagveld en dat hij verdwenen is. Wanneer zij dat schrikkelijke...waar men hem wissels doet teekenen ten beloope van het dubbele der beloofde beloo-ning. Maar op het oogenblik dat men het meisje binnenbrengt komt Bosco met de policie binnengevallen...groot policiedrama in 5 deelen, 2e reeks. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. MODES Maison VERSTAPPEN Rue du . . .
in een hartelijk, warm oogenblik. Ja, hij offert het arme meisje lichtveerdig op, hoewel hij weet dat zij zijn onrecht niet alléén zal te onderstaan...Naar den beroemden avontuur-roman. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. MODIFY Maison VERSTAPPEN •VI V"» t...ofwel bij U tehuis afhalen. Wij rekenen wederom op de medewerking van gansch het Antwerpsch liefdadig publiek. • VERSCHENEN BIJ: ! JAN BOUCHERIJ . . .
mantel gehuld, op loer bij het kasteel de Beaumont. Een landlooper komt voorbij en hij overhandigd...verstomming vinden zij slechts een hoop beenderen op het paard. Dan begint «ene avontuurlijke vlucht, en dank zij de...3 deelen. ÎIIUIC) Zeer belangwekkende flm. L. W. Het bestuur voorbehoudt zien het recht het programma te veranderen. MODEN HuisVERSTftPPEN IY1 \mS •— “ Prinsenstraat . . .
valt het zwaard van Ivanhoe op het hoofd van sir Brian. Rebecca is gered. Op dit oogenblik komt koning Richard op het kasteel, wenscht Ivanhoe geluk en benoemt hem tot ridder. Rebecca, smoorlijk verliefd...in de rol van Anna de Boleyn. Af. Decœur van het Theatre Sarah Bernhard-in de rol van Hendrik VUL L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. MODFN Huis VERSTAPPEN IVH U 8 Prinsenstraat...waar men hem wissels doet teekenen ten beloope van het dubbele der beloofde beloo-ning. Maar op het opgenblik dat men het meisje binnenbrengt komt Bosco met de policie binnengevallen . . .
medespeler, Mario Steno, haar op het tooneel toegefluisterd worden, verlaat zij het ouderlijk huis, om hem te volgen. Noch het smeeken, noch de tranen harer zuster kunnen tiaar weerhouden...baron Lanzi onderschept den brief, en wordt alzoo op de hoogte gebracht van het schandelijk leven van Maria. Hij breekt onmiddellijk alle...Hart en Geld, tooneelspel in 2 deelen. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen. MODEN Huis VERSTAPPEN IVB ***? I«« I >1 Prinsenstraat . . .
op het kasteel en is zeer getroffen door de schoonheid van het meisje. Eenigen lijd nadien wordt zij opgemerkt door den...steeds bemint. Zesde deel. M. de Montsorêau komt op zijne beurt te Angers, en betrapt de twee geliefden in het park. Bussy en de Dame von Montsorêau kunnen vluchten. Voor...film. Nah ira, groot treurspel in 4 deelen. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen. PAPIERHANDEL t BOEK. en STEENDRUKKERIJ . . .
naar Europa gevolgd; zij heeft zich verborgen in het park van Alice’s vader die verschrik-keijk bevreesd is op het zicht van dit monster. Alice bemerkt ook Nahira, en van schrik...haar vast, een kreet ontsnapt z jne keel, maar het was te laat. Z j had het vergift op liet bed gegoten en het overige uik gedronken. Beiden waren dood. In het tieuwige Us De film « In het eeuwige ijs », die ons brengt in de onbewoond* streken der eeuwige...in 4 deelen. Nieuwe film. Het Kasteel der Stilzwijgendheid, treurspel L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen. PAPIERHANDEL BOEK. en STEENDRUKKERIJ . . .
op te dienen zoolang Lo op het kasteel blijft: hij wil ze niet meer zien. En Lo komt. Maar wat...ontmoeten. Zulks gelukt, en deze twee wezens die (het scheelde niet veel), op het punt waren' mekaar Ie haten, bevallen mekaar en vergeten het verleden in eene gelukkige vereeniging. Zorgen wij ervoor...Twee hanen leefden in vrede, Tooneelspel. L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen. PAPIERHANDEL i 4 BOEK. en . . .