Programma van 24 tot 25 sep. 1916Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#28

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 Envers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35c. i Stout 30 centimes le verre

Café filtre extra (Spécialité) 35 c.

Orge double 35 c., la 1/2 bouteille

Sandwich divers 50 centimes

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

A. ¥âl WII1I1

flQechelsche Steenweg, 93 Kunsflei, 38, 'onäelslraat, 8 Kasteel pleinstr eraf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr.2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Droguerie J.BRAECKM ANS

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. P

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

1 Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54. t*,

amnin

PlilIIi

merk Dessert

DE BESTE

F ÄBR1KANT ï cî. FRANK

ÔpedestpQQt, 154, Qepçhem

TJITSTAPPEIsr

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvrouwen-GoOSSenS, wende men zich tot het huis opvo]ger HENRI G00SSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU GRAND-CHIEN 44

TRAMS n» 8, 9 et 11.

Institut de Beauté, 3, rue Bourla

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈ’RES


lone of de Blinde van Pompeji

Drama in 7 deelen en 1 80 tafereelen

Pompeji! Die haam wekt de herinnering op aan eeüe stad, weleer rijk aan paleizen en wonderlijke tempels, heden nog enkel eene herinnering dier rijkdommen en schoonheden der klassiek beschaving.

Pompeji! Voor onze oogen vertoont zij zich zooals weleer. Alles Heeft en lacht er, behalve Nidia, de bloemenverkoopster die, blind zijnde, aan haar lot wordt overgelaten in de straat en vruchteloos hare bloemen tekoop biedt. De uitgenoodigden van den priester Arbax gaan haar voorbij zonder zelfs, hare tegenwoordigheid op te merken.

...Er wórdt gefeest in Arbax’s woning. « Men brenge de bloe-menverkoopster Nidia hier, opdat zij dansie en mijne uitgenoodigden verlustige », beveelt Arbax aan zijne negers.

Nidia, die geene enkele bloem verkocht, is huiswaarts gekeerd en wordt door haren meester hardvochtig bekeven. Haar eenige wenseh is alléén in haar kamertje te zijn.

Maar die wenseh wordt verijdeld. De slaven van Arbax vergen dat zij ten paleize verschijn em er de gevraagde dansen uit te voeren. Eenige oogenblikken later danst zij voor Arbax en zijne gasten.

Al de edelen van Pompeji zijn Arbax’s vrienden. Tusschen hen bevindt zich Glaucus, op wien Julia, eene jonge dame der galante wereld, smoorlijk Verliefd is. Maar Glaucus schonk zijn hart reeds weg aan lone, eene dochter van grootc Napolitaansche familie, die hij liefheeft.

Nidia heeft, hare dansen uitgevoerd, doch bevredigd Arbax niet. Zij keert huiswaarts, waar men haar mishandelt.

Op dit oogenblik keert Glaucus huiswaarts en hoort uit het huis de smartkreten van Nidia.

Hij dringt de woning binnen, beschermt de ongelukkige Nidia, en koopt ze tegen een hoogen prijs af van haren brutalen melester.

Beschermd door Glaucus, bemint de arme blinde hem in ’t geheim. Hare droefheid was vreeselijk toen zij zekeren dag hoorde dat Glaucus zei: « Ik min lone; Julia laat me onverschillig. »

Glaucus verklaart zijn liefde aan lone, die deze beantwoordt.

Maar ’t is niet alleen Glaucus di haar aanbidt. Sedert lang zoekt Arbax eene gelegenheid haar zijne!liefde te verklaren. Jaloersch van Glaucus, vindt hij allerlei kwaadsprekerij uit om bij lone de gevoelens te versmachten die zij koestert jegens haren vriend, en zegt haar dat Glaucus in ’t geheim de bloemenverkoopster Nidia liefheeft.'Maar lone is weldra overtuigd van het leugenachtige dier bewering wanneer Glaucus haar zijne slavin Nidia ten geschenke geeft. Een droevig nieuws was het voor Nidia, te vernemen dat zij Glaucus zou moeten verlaten. Voortaan zou zij voor hem niet meer kunnen zingen noch zijn paleis met bloemen opsmukken.

Arbax, alhoewel Verslagen, was niet. ontmoedigd, en gelukte erin Ion in zijne woning te lokken met haar te beloven haar te leeren de toekomst te voorspellen.

Nidia, die haar bij Arbax vergezelde, vreesde dat dit bezoek

Guillaume CA1HP0

Tableaux

de premier ordre

Rue du Paroissien

ANVERS

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Barean Central de Change

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix.

Tous renseignements gratis.

6ntreprise Générale d’flme.ublement j

23, Rue de la Commune, 23 I

Ch.Blockhuys &Zoon

GliAZENWAKER EN KUNSTOüRSIjAMEN s Justiciestraat - 77 - Antwerpen


aan lone geen geluk zou aanbrengen, en nam het besluit haar te beschermen en haar geen oogenblik te verlaten. Ongelukkiglijk scheidden de slaven haar van hare meesteres.

Ondertusschen geleidde Arbax lone in eene afgezonderde plaats en zegde haar: « Ik bemin u; gij zijt de mijne! » En hij wou haar omhelzen.

Gelukkiglijk was Nidia erin gelukt hen te volgen en hoorde zij Ione’s kreten. Zij kon ontsnappen om Glaucus' hulp to gaan inroepen. Deze kwam juist bijtijds in de woning des priesters om lone uit diens armen te rukken.

Glaucus dacht dat hij lone aan de vervolgingen van Arbax zou onttrekken door haar te huwen. Hij deelde dit plan mede aan Nidia. Deze, door dit nieuws bedroefd, zocht troost bij Julia aan wie zij het plan van Glaucus kenbaar maakte.

Julia zocht naar wraak en dacht aan Arbax om haar daarin te helpen. Zij begaf zich bij den priester, .vergezeld van Nidia, en vroeg hem een bedwelmenden drank. Arbax zond haar naar eene oude toovenares, aan den voet van den Vesuvius; deze zou haar den drank bezorgen die haar de liefde van Glaucus zou doen verwerven. Arbax gaat echter voor Julia naar de toovenares en doet den drank gereed maken die dengene, die er van drinkt, zinneloos maakt. Als Julia, vergezeld van Nidia, aan de toovenares den drank vraagt bekomt zij dezen die Arbax deed bereiden.

Daar de toovenares gezegd had: « Giet dien drank in het glas van dengene dien ge bemint, en hij is aan u », noodigt Julia Glam cius op een feest uit.

J #3 Hux Forges de Yulcain

ÄflisoN L. Verstrepen-eliäeiTs

I FL. VERSTREPEN, Succ.

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES

SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Rue de la Province, 33 CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAN D, 19 19, Rue Houblonnière, rg

ANTWERPEN — A RJ VERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5Pu per maand

2 lessen per week

AT"raster kosteloos inlichtingen.

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 62, Anvers Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


Nidia moest bij haar blijven om getuige ie zijn van haar triomf Maar Julia vermoedde de gedachten van Nidia niet: deze wilde zelf door Glaucus bemind worden, en zij maakte zich meester van den bedwelmenden drank.

Met een bevendei hand schonk Nidia den drdnk voor Glaucus in. De uitwerking was verschrikkelijk! ’t ls zinneloosheid die zich in zijne verdwaalde oogen bespeuren laat. Hij mishandelt degene die dacht door hem bemind te worden, en vlucht, totaal zinneloos. Nabij het beeld van Isis valt hij aan de voeten van Menecras, priester van Isis. Arbax, die bij komt, begrijpt oogenblikkelijk den toestand: hij doodt Menecras en beschuldigt Glaucus van die moord.

Maar d priester Gallenus heeft alles gezien. Terwijl het volk Glaucus wegvoert, belooft Arbax aan Gallenus eene groote som geld zoo hij zwijgt. Gallenus neemt aan.

Nidia beseft zeer wel dat zij de speelbal was eener schelmerij. Door de straten dwalend, ontmoet zij Saluste, een vriend van Glaucus, en vertelt hem wat er gebeurde, en dat Arbax Glaucus beschuldigt den priester van Isis vermoord te hebben. Zij gaat bij Arbax om hem genade voor Glaucus af te smeeken.

Aldus valt Nidia in de macht van Arbax. Opgesloten, heeft zij geene hoop meer Glaucus van de doodstraf te redden. Maar zij gelukt erin te ontsnappen en beluistert een gesprek tusschen Arbax en Gallenus. De priester belooft aan Gallenus zooveel geld als hij dragen kan zoo hij zwijgt, en nog zooveel wanneer Glaucus zal dood zijn.

AU LOUVRE

87, PEAGE DE JVIEIR, 87

MODES

. CORfBCTXONB .

. . F OURRURES

Na die woorden bedenkt Arbax echter dat Gallenus hem toch nog zou kunnen verraden, en sluit hem. op in een onderaardschen gang. Nidia stelt Gallenus voor hem uit dien toestand te verlossen zoo hij haar als geluige wil dienen tegen Arbax en zeggen dat deze Isis’ priester doodde. Gallenus neemt dit voorstel aan.

Glaucus is veroordeeld om in den cirküs tegen een leeuw te kampen.

Saluste, bij dit nieuws ontmoedigd, begeeft zich aan den drank.

Nidia, weer opgesloten door de slaven van Arbax, wil Saluste verwittigen opdat hij Gallenus kunne verlossen, om hem te laten getuigen tegen Arbax. Een slaaf die haar dagelijks haar eten brengt neemt aan haar schrijven aan Saluste over te brengen.

Als de slaaf het schrift van Nidia aan Saluste overhandigd, is deze dronken. Hij las zelfs niet wat Nidia hem meldde en viel in een diepen slaap waaruit hij slechts des anderendaags gewekt werd door de kreten der menigte die naar den cirkus trekt.

Dan las hij het beschreven tafeltje, vereenigde snel zijne vrienden en liep met hen naar de woning van Arbax Om Gallenus en de twee vrouwen te verlossen.

Het groote schouwspel in den cirkus was begonnen.

Reeds bevond Glaucus zich tegenover de leeuwen die hem gingen verscheuren, wanneer eensklaps een kreet van afgrijzen zich verhief, door duizenden toeschouwers geslaakt: » De Vesuvius barst los! »

Tusschen die kreten mengden zich de woorden door Gallenus uitgeroepen: « Arbax is de dader van den moord op Menecras, Glaucus is onschuldig. Men werpe Arbax voor de leeuwen! »

De menigte stort zich op Arbax, en werpt hem in de arena.

Niels bleef er van Pompeji over. Nidia, Glaucus én lone alleen overleefden de uitbarsting. Onder de leiding der blinde, namen de vluchtelingen de wijk langs de zee en waren weldra gered.

Maar Nidia kan voortaan niet leven met een liefde zonder hoop: zij vindt vrijwillig de dood in de golven, na een laatsten groet aan Glaucus en lone wier leven en geluk zij verzekerde.

ENGELSCHE SCHOOL geslicht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen 1° Engelsch, Snel- en Ma-

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Srielschrift

Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

chienschrift.

2° Boekhouden.Engelsch en i?

Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Ma- jj chienschrift. j4

15 fr. per maand £ (10 lessen per week)


|j Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

Koffie, Melk 0.30 Limonade 0.30

Ë ' Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 24 September, om 4 en 8 1/2 torenuur, Maandag 25 én Donderdag 28 September, om 8 1;2 t. u.

1. Inleiding voor Orgel.

2. All es wordt duidelijk, tooneelspel; Vitagraph-Film.

3. In den Krater van den Vesuvius,

éénige film, 700 voet diep opgenomen.

4. Madame Butterfly, bloemlezing uit het zangspel O. Puccini

5. IONE of de Blinde van Pompeji,

oud-historisch drama in 1 voorspel, 5 bedrijven en 180tafereelen Voorspel, Ie en 2e Bedrijven

Bericht voor de Avond vertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marnieren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

PA PI ER HA ND EL

BOEK- EN STEENDRUKKERIJ BOEKBINDERIJ

HOPLAND - 22 — ANTWERPEN

School Of

Tel. 5599

pRi]s Der lessen

VOOR EENE VERBINTENIS VAN

BIJ PRIJ!

ZONDERE LESSEN PER LEERUNG EN PER UUR Overeenkomst Lr €en leerlingkan eene ONBEPERKTE reeks bijzonde- 1 re lessen van EENE ENKELE taal volgen, aan 3 lessen per wee/(, mits vastgestelde som van 300 franks. f)eze sommoet altijd geheet op voorhand betaald worden.

1 leerling alleen 2 leerlingen te samen 3 leerlingen te samen 4 leerlingen te samen

*200 lessen 100 • 60 » 30 » 13 • 9 » Pranks 2.75 3. — 3.25 3.50 3.75 4. — Franks 1.75 2— 2.25 2.50 3.00 3.25 Franks 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 3.00 Franks 1.25 1 50 1 75 2.00 2 25 2.50

LESSEN TEN HUIZE VAN DEN LEERLING

De lessen kunnen genomen worden op de uren tusschen 8 uur ’s morgens en 10 uur ’s avonds uitgekozen, en indien de vastgestelde uren en dagen door eenige omstandigheid niet meer geschikt zijn, kan de leerling ze bij mondelinge overeenkomst met den Bestuurder veranderen.

Elke reeks van lessen kan, naar believen der leerlingen onderbroken en voortgezet worden, uit oorzaak van reis of elke andere reden.

BIJZONDERE AFDEELING VOOR DAMES

Het Bestuur raadt reeksen van 200 lessen aan voor de personen, welke verschillende talen wç *ien te, eeren- i


DE METHODE “ TEN

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene practische methode is Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij nooit eene vreemde taal aangeleerd hebt en gij ze in weinig tijds wenscht te kennen.

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene redemachtige methode is

' Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij beproefd hebt lessen op een ander te nemen zonder noemenswaardige uitslagen te hebben bekomen.

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene methode is waarvan de samenspraak de grondslag is

Moet gij naar de Modern School gaan, indien uwe uitspraak onzuiver is. In de Modern School leert elke leeraar enkel zijne moedertaal aan en hij bezit eene groote ondervinding van het onderwijs aan de vreemdelingen.

Daar de Moderne Methode “TEN,, eene vooruitstrevende Methode is. Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij op eene practische, concrete en afdoende wijze in uwe studiën wilt geleid worden en indien gij wenscht dat de bekomen kennissen op eenen stevigen grondslag rusten.

PROEFLES

Al wie zich van onze wijze van onder richt wil rekenschap geven kan eene KOSTELOOZE PROEFLES aanvragen, zonder daarom eenige verbintenis aan te gaan.

Voor nadere inlichtingen wordt men verzocht zich mondelings of schriftelijk te wenden tot het Bestuur der Modern School: 41. ME1R, Antwerpen.

41, Place de Meir 41, /Vnvers

Téléphone 5599

PRIX DES LEÇONS

POUR UN ENGAGE- LEÇONS PARTICULIÈRES PRIX PAR ÉLÈVE ET PAR HEURE FORFAIT Un élève peut prendre une série inimitée de leçons particulières d'UNE SEULE

MENT DE 1 élève seul 2 élèves ensemble 3 élèves ensemble 4 élèves ensemble

Francs Francs Francs Francs

*200 leçons 2.75 1.75 1.50 1.25 langue, à raison

100 » 3 — 2.— 1.75 1.50 de trois leçons par semaine,

60 » 3.25 2.25 2.— 1.75 moyennant un forfait de 300

30 » 3.50 2.50 2.25 2.00 francs. JOe forfait est

13 * 3.75 3 — 2.50 2.25 payable tou-

9 . 4.— 3.25 3.— 2.50 jours complètement d’avance.

LEÇONS AU DOMICILE DE L'ÉLÈVE

Les leçons peuvent être prises aux heures choisies entre 8 h. du matin et 10 h. du soir, et si par suite d’une circonstance quelconque les heures et les jours fixés ne conviennent plus, l’élève peut les changer moyennant un arrangement verbal avec le Directeur.

Une série quelconque de leçons peut être interrompue et recommencée au gré des élèves soit pour cause de voyage, soit pour tout autre motif.

SECTION SPÉCIALE POUR DAMES

*La Direction conseille des séries de 200 leçons aux personnes qui désirent étudier plusieurs langues.


Lia MÉTHODE “TEN,,

La Méthode Moderne “ TEN ” étant une méthode pratique

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous n’avez jamais étudié une langue étrangère et si vous voulez l’apprendre en peu de temps.

La Méthode Moderne “ TEN ” étant une méthode rationnelle

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous avez essayé de prendre des leçons ailleurs sans obtenir des résultats appréciables.

La Méthode Moderne “ TEN” étant une méthode dont la base fonda-mentale est la conversation

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si votre prononciation est défectueuse. A la Modem School chaque professeur n’enseigne que sa langue maternelle et a une grande expérience de l’enseignement aux étrangers-

La Méthode Moderne “ TEN” étant une méthode progressive.

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous voulez que votre étude soit dirigée d’une manière pratique, concrète et concluante et si vous voulez que les connaissances que vous aurez acquises reposent; sur une base solide.

LEÇON D’ESSAI

Toute personne désireuse de se rendre compte dit procédé de notre enseignement peut demander UNE LEÇON D’ESSAI GRA TUITE sans, pour cela, prendre aucun engagement.

Pour plus amples renseignements on est prié de s’adresser verbalement ou par écrit à la Direction de l’Ecole Moderne 41, ME1R, 41 — Anvers.

J Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Gafé: |

H Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30 tg

1 Etc.

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 24 septembre à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour), du Lundi 25 et du Jeudi 28 septembre à 8 1 2 h. (de la tour)

1. introduction pour Orgue.

2. Tout s’explique, comédie; film « Vitagraph ».

3. Dans le Cratère du Vésuve,

film unique, pris à 700 pieds de profondeur.

4. Madame Butterfly, fantaisie sur l’opéra G. Puccini

5. ION E ou l'Aveugle de Pompei',

Drame antique en 1 prologue, 6 actes et 180 tableaux Prologue, Actes I et IL

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Daines et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nuâ 5 et 6.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nos chaussures sont fabriquées entièrement sur cuir neuf (nous en donnons la garantie sur facture).


Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merken In ’t Qroot bij:

lie meilleur* des Savons |

en poudre |

surpasse toutes les autres marques | En gros chez: |

CONSTANT FLOR 13 N

Fabriques: g

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 | et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers g Bureaux: a

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 & Bruxelles: Place de Brouckère, 46 U

€ Fabrieken :

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

fBureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 f Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

e. ION E: 3e, 4e, 5e en 6e Bedrijven.

Zondag 1 October te 4 en 8 1/2 torenuur M aandag 2 October te 8 1/2 torenuur Donderdag 5 October te 8 1/2 torenuur

DE DOLKSTEEK, drama.

ROOD H U I DEN-S LAG EEN HUT EN UW HART, tooneelspel.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

MODF Maison VERSTAPPEN

I¥ XcJ’ ISus du Prince, 21*23, Anvers

Grand choix d'après les dernières Nouveautés Installation spéciale pour Détail.

La Maison se charge de tout Arrangement.

e. ION E: Actes 111, IV, V et VI.

Dimanche 1 octobre à 4 et 8 1/2 hs de la tour Lundi 2 octobre à 8 1/2 hs de la tour Jeudi 5 octobre à 8 1/2 h5 de la tour

LE COUP DE POIGNARD, drame.

BATAILLE DE PEAUX-ROUGES

UNECHAUMIÈRE ET TON CŒUR, comédie.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


lone ou l’Aveugle de Pompéi

Drame en 7 parties et 180 tableaux

Pompéi! Ce nom évoque une ville, jadis riche en palais et temples féeriques, aujourd’hui réduite au seul souvenir de ces richesses et des charmes de la civilisation classique.

Pompéi! Devant nos yeux elle s’étend comme jadis. Tout vit et rit, sauf Nidia, la marchande de fleurs qui, aveugle, l'este abandonnée dans la rue et offre en vain ses fleurs aux passants. Les invités du prêtre Arbax passent à côté d’elle et n’observent même pas sa présence pitoyable.

...Dans la demeure d’Arbax on festoie. « Qu’on m'amène la marchande de fleurs Nidia, pour qu’elle danse, et réjouisse mes invités », ordonne Arbax à ses nègres.

N'ayant vendu aucune fleur, Nidia lest rentrée chez elle, dû renient réprimandée par son maître. Son unique désir est de so trouver seule dans sa chambrette.

Son espoir de rester seule ne fut pas long. Les esclaves d’.Arbax la somment de se rendre au palais, afin d’y exécuter les danses demandées. Quelques instants plus tard, elle danse devant Arbax et ses invités.

Tous les nobles de Pompéi sont les amis d’Arbax. Parmi eux se trouve Glanons, dont Julia, jeune dame du monde élégant, s’est éprisla éperdument. Mais le cœur de Glaucus n’est plus libre; il aime tone, la fille d’une grande famille napolitaine.

Nidia a fini ses danses, sans avoir contenté Arbax. Elle retourne à sa demeure, où on la maltraite.

Het Huis van

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Ixa (Pétpopole

0nöepsoise

Sté A"ie d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS


A oetje heure, Glaucus passe devant la maison de Nidia, et il entend des cris déchirant le calme de la nuit.

il entre dans la demeure, protège la malheureuse Nidia, et l'enlève à prix d'or à son maître brutal.

Protégée par Glaucus, la pauvre avteugle se mit à l'aimer en cachette. Sa souffrance fut aiguë le jour où elle entendit Glaucus faire cette réflexion: » Je n’aime qu’Ione, les avances de Julia me laissent froid. » Glaucus déclare son amour à lone, qui lui dit qu’elle aussi l’aime.

Mais ce n’est pas Glaucus seul qui l’adore. Depuis longtemps, Arbax cherche une occasion de lui déclarer son amour. Jaloux de Glaucus, il invente toutes les calomnies qui pourraient détruire les sentiments d'ion pour son ami, et lui dit notamment que Glaucus aime en cachette la marchande de fleurs Nidia. Mais lone put bientôt se convaincre que las paroles d’Arbax étaient mensongères, puisque Glaucus lui donna son esclave Nidia comme cadeau. Et ce fut pour Nidia une triste nouvelle que d’apprendre qu’ell devait quitter Glaucus. Dorénavant, elle ne pourrait plus chanter pour lui, ni décorer son palais de fleurs.

Arbax, quoique vaincu, ne se décourageait pas, et réussit à attirer lone dans sa demeure, en lui promettant de lui apprendre à lire la bonne aventure.

Nidia, qui l’accompagna chez Arbax, craigna que cette visite n’allait pas porter bonheur à lone, (et jura de la protéger et de ne pas la quitter un instant. Malheureusement, une fois chez Arbax, des esclaves la séparèrent de sa maîtresse.

Entretemps Arbax conduisit lone dans une place isolée de sa maison et lui dit: « Je t’aime, tu es à moi! » Et il voulut l’embrasser.

Heureusement Nidia avait réussi à les suivre et entendit les cris de sa maîtresse.Elle put s'enfuir pour chercher l’aide de Glaucus. Celui-ci parvint à s’introduire dans la demeure du prêtre et arriva juste à temps pour arracher lone des bras d’Arbax.

Glaucus pensait qu’en épousant au plus vite lone, elle serait à l’abri des poursuites d’Arbax. Il confia ce plan à Nidia. Celle-ci, attristée par cette nouvelle, voulut se consoler auprès d Julia et lui raconta le plan de Glaucus.

Julia inventa une vengeance dont Arbax devait lui procurer les moyens. Elle se rendit chez le prêtre, accompagnée de Nidia, et lui demanda une boisson enivrante. Arbax l’envoya chez une vieille sorcière au pied du Vésuve: elle lui donnera la boisson qui lui procurera l’amour de Glaucus. Arbax précède Julia chez la sorcièrte et fait préparer une boisson qui rendra fou, celui qui la boira. Julia, accompagnée de Nidia, réclame la boisson à la sorcière et reçoit celle qu’Arbax a fait préparer.

La sorcière ayant dit: « Verse cette boisson dans le verre de celui que tu aimes, t il est à toi », Julia invite Glaucius à un festin.

Nidia dut rester auprès d’elle pour être témoin de son triomphe. Mais Julia ne se doutait pas ds pensées de Nidia: celle-ci voulait être elle-même celle que Glaucus allait aimer, et elle s’empara de la boisson enivrante.

Nidia, d’une main tremblante, vers la boisson à Glaucus.

Boulangerie de Laxe Chaussée die TsÆea.lin.es 169, Anvers

Diplôme de grand prix. Exposition Internationale Anvers içii.


L'effet en est terrible! C'est la folie qui se dessine dans Ses yeux hallucinés, il maltraite celle qui croyait être aimée par lui et s’enfuit, complètement fou. Près de la statue d’tsis, il tombe aux pieds de Menecras, prêtre d'isis. Arbax survient et comprend immédiatement la situation. Il tue Menecras et accuse Glaucus de cet assassinat.

Mais le prêtre Gullenus a tout vu. Pendant que la foule emmène Glaucus, Arbax promet à Gallenus une forte somme d'argent s'il veut se taire. Gallenus accepte cette proposition.

Nidia remarqua très bien qu'elle était devenue le jouet d'une intrigue. Errant dans les rues, elle rencontre Saluste, un ami de Glaucus, lui raconte ce qui s'est passé et qu’Arbax accuse Glaucus d’avoir tué un prêtre d’isis. Elle se pend chez Arbax afin de demander grâce pour Glaucus.

Ainsi Nidia tombe également au pouvoir d’Arbax. Enfermée, elle n’a plus aucun espoir' de sauver Glaucus de la peine de mort. Cependant elle parvient à s’échapper et surprend un entretien d’Arbax et de Gallenus. Arbax promet à Gallenus autant d’argent qu’il peut porter, s’il se tait. Quand Glaucus sera mort, il en recevra encore.

Mais, après ces mots, Arbax s’était dit que Gallenus pourrait quand môme le dénoncer, eb il l’enferma dans le couloir souterrain. Nidia propose à Gallenus de le sauver de cette situation s'il veut lui servir comme témoin contre Arbax et dire que c’est lui qui a tué le prêtre d’isis. Gallenus accepte cetle proposition.

Glaucus est condamné à se défendre au cirque contre un lion.

Saluste, découragé à celte nouvelle, veut noyer son chagrin dans le vin.

Nidia, de nouveau retenue prisonnière par les esclaves d’Arbax, veut prévenir Saluste, afin qu’il puisse délivrer Gallenus pour que celui-ci accuse Arbax. Un esclave qui lui remet ses repas journellement se déclare disposé à porter une missive à Saluste.

Quand l’esclave remit la missive de Nidia n Saluste, celui-ci était ivre. Il ne lut même pas ce que-Nidia lui écrivait, et tomba dans un profond sommeil dont il ne réveilla que le lendemain, aux cris de la foule se rendant au. cirque.

Il lut alors la tablette écrite, rassembla vite ses amis et courut avec eux à la demeure d’Arbax pour délivrer Gallenus et les deux femmes prisonnières.

Le grand spectacle était commencé au cirque.

Déjà Glaucus se trouvait en face des lions qui allaient le déchirer, lorsqu’un cri d’horneur se leva de l’arène, poussé par des milliers de visiteurs: » Le Vésuve se réveille!... »

A ces cris, se mêlent les mots criés par Gallenus:

La masse se rue sur Arbax, le jette dans l’arène...

Plus rien no restait de Pompéi. Nidia, Glaucus et lone survivaient. Sous la conduite de l’aveugle, les fugitifs prirent le chemin de la mer et furent bientôt sauvés.

Mais Nidia ne peut survivre à un amour désormais sans espoir: elle trouve volontairement la mort dans les ondes, après avoir salué une dernière fois Glaucus et lone dont elle vient d’assurer la vie et le bonheur.

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TÔLE, TOILE, ETC. adressez-vous à la

maison connue

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE Ste ELISABETH

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

LETTRES BRILLANTES BRILLANT LETTERS

LETTRES ÉMAILLÉES GEËMAILLEERDE LETTERS

ENSEIGNES LUMINEUSES LICHTTOESTELLEN

Croquis sur demande Sc Fietsen op Jianvrciag

Drukk.Jan Boucherij, Z. N. 1361 — 23/9/16.


Groote Mekanieke Brood- en Pasteibakkerij

J!AI I0FP1-7BAN5, £63-165 Zuidsrlol

Gouden en Zilveren Medalie. — Vakwedstrijd 1913.

WERK DER AARDAPPELSCHIL(Staa?sbifd2f0oJsu9i5)

Zetel en Bureelen: Van Craesbeeckstraat 7, Antwerpen

VEE- en HONDENBROOD

Brood voor het Vee, de kilo fr. 0.50, voor Honden.de kilo Ir. 0.70 KIEKENVOEDER!! Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel da> voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN I

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Versehe gedroogde Lindebloemen om Lindenthee te vervaardigen aan 3 00 fr. per kilo.