Programma van 8 tot 9 juli 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#67

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


DRUKK.JAN BOUChERlJ.


US

- BRASILIANS -

vervangt de Beste KOFFIE

Met allerbeste KOFFIES tot GRONDSTOF is hij de beste en voordeeligste aller gelijkaardige Produkten.

Verkrijgbaar bij alle winkeliers.

Voor het groot Carnotplaats, 19, Borgerhout-Antwerpen.

wßF"

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

In 't groot en in 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Ch.Blockhuys &Zoon

GlifiZENIVIBRER E« Ku N STG LH S Rfi |ïl EfJ Justiciestraat -77 - Antwerpen

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaa£schej£oedebouWde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: CROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS nrs 8, 9 en 11.

KINKHOEST

VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veer tien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

(ii*ooteEngelscheA|tollieek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

ßjjhnis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Schoonheidsgesticht, 3, Boiirlastraat

SCHOON HEIDS VERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

KUB I1B1IEIII2I

HO PLAS D 22, ÄHTWESPEM

Drukk. Jan Boucherlj. — Z. N. 7074, 6/7/17


MASTER BOB, winnaar van den Toekomstprijs

Groot treurspel in 4 deelen

EERSTE DEEL: TWEE HANEN LEEFDEN IN VREDE...

De twee sluwe bookmakers, Goldstram en Durieu, verwerven op de koerspleinen groote winsten. Een oude vriendschap ver-eenigt beide mannen en niets schijnt hun te kunnen scheiden wanneer de ontmoeting met een jong meisje een hevige ijverzucht tusschen hen doet ontstaan. De keus van Lucienne, welk op Durieu is gevallen, veroorzaakt zulkdanig verdriet aan Goldstram, dat hij aan niets meer denkt dan zich op zijn gelukkigen mededinger te wreken. Gehoord hebbende dat deze laatste geheel zijn vermogen zal plaatsen op Capricorne, het lievelingspaard van den Herfstcriteriurn, koopt hij den jockey Gardner om, opdat Zéphyr het eerst den eindpaal zou genaken. Maar Bernard, de aanhanger van Durieu, heeft de afspraak gehoord, loopt naar Gardner en biedt hem 25,000 frank aan om het lievelingspaard te laten overwinnen.

De koers heeft plaats te midden eener schoone opkomst; Capricorne overwint met eene lengte en Goldstram is geruïneerd. Wanhopig, tracht hij Lucienne, die hij iiartstochtelijk bemint, terug te veroveren, maar deze verstoot hem, terwijl Durieu hem wegjaagt als een hond. De ongelukkige, 'overstelpt door diepe smart, scheept in voor Australië, dorstig naar fortuin, om later terug te keeren en zich te wreken.

I annuat 0

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen

Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat Brillen en

bilde 'jÊÊ in alle

St.jacobskerk soorten

Antwerpen

GLaS-NEUSNIJPBRS in eleganten vorm en goed passende.

Steeds voordnligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLifiCTitIHCHE ARTIKELEN Het magazijn is . pen van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

Ouilïaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeiingen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

WATER0B6AMEH - BLAAS - NIEREN g

De behandeling van Dokler CHARLUS geneest alle inflammation en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

BUMS: 8ÄF1IIE

5*» De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS

onderzocht worden.

1 ZIEKEN

40 In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog za1

i0m duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg ww uitvoeren aan halven prijs.

Zuid-Vslkssptutheeb m 126, BREDEMIESTRUT, 126, ««TWfcHPEN

ZON- en FEESTDAGEN heel den d;g epen.


TWEEDE DEEL: VIJFTIEN JAREN LATER.

Het geluk is Durieu medegevallen en hij is een der beste ifrichters geworden op de Parijssche renbanen. Een zijner jongste paarden, Master Bob, heeft den grooten Toekomstprijs gewonnen en om deze gelukkige gebeurtenis Ie vieben richt hij in zijne woning een schitterend feest in, waar de gasten door zijne vrouw Lucienne en zijne dochter Simone op bekoorlijke wijze ontvangen worden.

Denzelfden dag komt Goldslram, die in Australië een groot fortuin gewonnen heefi, terug; hij zwerft rond het hotel Durieu en doet aan Lucienne, die hij nog immer met hartstocht bemint, een brief overhandigen, waarin hij eene samenkomst aanvraagt voor den volgenden dag in het Palace-Hotel. Hij krijgt een misprijzend antwoord van de jonge vrouw. Goldstram gaat naar Hobson, Durieu’s africhter, en komt zoo in kennis met den paardenknecht Mac Cléan, die vooral Master Bob verzorgt, welk door de pers algemeen aangeduid is als de overwinnaar van den aanstaanden wedren met hindernissen. Mac Cléan is een overdreven pokerspeler doch steeds ongelukkig. Goldstram heeft hem met zorg bestudeerd en zekeren dag dat, hij wederom grooten tegen-slug heeft gehad, en zonder geld op zak is, biedt hij hem 100,000 frank aan, op voorwaarde dat hij op den grooten koersdag, aan Master Bob eéne zekere inspuiting wil doen.

Om den tegenstand van Lucienne, te overwinnen, schrijft Goldstram opnieuw, haar bedreigende, indien zij geene samenkomst wilt toestaan, hij aan het Parket papieren zal doen geworden die voor haren man zeer gevaarlijk zijn. Daarna gebruik makend van de tegenwoordigheid bij Duriéu van den hertog d’Alcole, voorzitter van den Jockey-Club, werpt de -gewezen bookmaker door het venster der ontvangstzaal een papier met volgende

OUD PAPIER

Rechtsireeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groote hoeveelheden worden vrij afgehaald.

Jaak Frevseit. Gummarusstraat, 8

•ffsassav* «ij j (nabij St. Jansplaats)

Qeroepsehool van DAAD- EN SNIJKUNDE l

ßs,"MmeV. ROCK-CLUYTENS Is

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

De volledige leergangen worden gegeven aan den prijs van 10 franken per j maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver-<(• vaardigen.

Men kan zich dagelijks laten opschrijven. g,

• r rrwvT'irw-vr vr wv»

tr I»

EUMASTIBE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bounla straat, 3

Het Huis van

YBRHUfZISEGSS Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan hel publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dal het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizingen voor de stad, de provincie en het buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Ixq (pétpopole

0noepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN


schrikkelijke en geheimzinnige bedreiging: « Master Bob zal den Grooten Wedren niet, winnen! » Lucienne, door zoovele aandoeningen overstelpt, valt bewusteloos en laat den brief van Gold-stram vallen, dewelke in handen komt van Simone Durieu.

DERDE DEEL: DE VOORAVOND VAN DEN GROOTEN WEDREN.

Durieu wordt door zijn getrouwen Bernard verwittigd dat Goldstram hem de alleenheersching over de weddingen wil ontnemen en daarom al de wijnhandelaars afloopt, waar de wedders vertoeven. Terwijl haar echigenoot dien nieuwen slag tracht af te weren, begeeft Lucienne, met de dood in het hart, zich naar de samenkomst, door Goldstram aangeduid. De ellendeling wil zich niet ontdoen van de papieren die Durieu kunnen in ’t verderf storten, dan op voorwaarde dat de jonge vrouw zijne minnares worde. Verontwaardigd werpt Lucienne zich op haren vervolger en tracht hem de papieren te ontnemen. Zonder twijfel zou zij voor de overmacht bezweken zijn, indien Simone niet ter harer hulp gekomen ware, en er in gelukt ware hem den noodlottigen bundel te ontrukken.

Stoomververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

ROUW IN 24 UREN

LsÆelce-xiieikre Xaipijtklotpiperij

Groote Voorraad

STERKE INPAKPÄPIEREN

van allereerste Ho danigheid op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

ANTVERPIA

OTTO VENiUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.50

Blonde » 0.45 ! Limonade 0.50 |!

Groseille, Grenadine . . 0.60 — Enz.

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 8 Juli om 4- en 8 1/2 torenuur en Maandag 9 Juli om 8 1/2 torenuur

1. Godsdienstige Marsch

2. Zijn eerste Liefde, klucht

3. Voorspel en Lied

4. Mej. Zeepschuim, komedie

5. Fantazij Lakmé

6. Vervloekte Ziel, treurspel in 3 deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te sloren, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloer* bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

A. Guilmant

L. Bruneau

L. Delibes

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1 2 0.20 Koffie, Melk 0.50 Blonde » 0.45 Limonade 0.50

ja Groseille, Grenadine . . 0.60 — Enz.

7. MASTER BOB, winnaar van den Toekomstprijs

Groot treurspel in 4 deelen 1' en 2U deelen DURIEU, M. René Gervais, van den Châtelet-Schouwburg. GOLDSTRAM, M. Blanchard, van den Ambigu-Schouwburg.

Mej. Martat, van den Ambigu-Schouwburg.

LUCIENNE

) Mej. Léontine Massarl, van den Antoine-Schouwburg.

MASTER BOB, winnaar van den Toekomstprijs

3e en 4e deelen

Toekomende Weels;:

Voor de eerste maal te Antwerpen

DORITTE OP REIS

GROOTE BIJVAL.

Fijne komedie in 3 deelen. Nieuwe film uitgegeven in 1917.

GROOTE BIJVAL.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburjstreet, 42-44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen -

DE BESTE


De overwonnen Goldstram gaat opnieuw zijnen medeplichtigen Mac Cléan opzoeken, die, van zijnen kant, zich rekenschap geeft van de hatelijkheid der daad die hij gaat verrichten. De gewezen bookmaker, die zijne aarzeling opmerkt, herinnert hem aan hunne overeenkomst, en de knecht, door zijne speeldrift overmand, verbindt zich ’s anderdaags, ten vier uren, aan den ellendeling toegang te verleenen tot de weegplaats.

In het drankhuis der moeder Bourdier, op de Anjoukaai, ontvangen de bookmakers de weddingen voor den aanstaanden wedren. Plotselings kondigt men de politie aan. Zij komt waarschijnlijk eene huiszoeking doen en de inzetten in beslag nemen. Maar de aanwezigen zijn niet benauwd: Moeder Bourdier heeft •een borstel waar de inzetten als bij tooverslag in verdwijnen, en de kommissaris is er aan voor zijne moeite. Nauwelijks zijn zij onverrichter zake weggegaan, of Durieu en Goldstram komen achtereenvolgens het drankhuis binnen en herkennen elkander. Door den haat overmeesterd, grijpen zij elkandèr vast en Durieu zou zijnen tegenstander verwurgd hebben, indien de verbruikers het niet belet hadden.

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom ventcnijQtoaan:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone SlaapsterinhetBosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen


VIERDE DEEL: DE GROOTE WEDREN.

De groote koersdag vangt aan. Durieu, levendig geluk ge-wenseht over zijn koerspaard, smaakt reeds bij voorbaat de vreugde der overwinning, wanneer men hem een gekmakend bericht overhandigd van zijnen africhter Hobson:

« Ik geraak het hoofd kwijt! Master Bob is doornat van het zweet en de koorts. Wat gedaan? »

Liever dan een nederlaag te behalen hetgeen eene ramp zou beteekenen neemt Durieu het besluit zijn paard niet te laten loo-pen. Maar het is reeds te laat. Het teeken tot het vertrek is gegeven. De koers heeft plaats te midden der grootste stilte, en Master Bob, op wiens hoofd fortuinen waren geplaatst, verliest met verscheidene lengtens... De ontgoocheling van het volk is zoo groot dat zij welhaast overslaat tot een wezenlijken oproer. De opge-hitste wedders steken het vuur aan de barakken van het weddenschap en vernielen alles wat hun onder de hand valt. Durieu, diens vrouw, en dochter, herkend door de heethoofden, worden hevig geslagen en zouden onvermijdelijk gelyncht zijn, indien Hobson en Bernard zich niet in het gewoel geworpen haddën en hen alzoo onttrokken aan de woede der opstandelingen.

Durieu, de kleederen verscheurd en het, gezicht vol bloed, wordt in de ontvangstzaal gebracht der tribuun van den Jockey-Club. Goldstram komt hem daar vervoegen en beschuldigt hem openlijk een afschuwelijken slag te hebben willen slaan. De ongelukkige eigenaar, wien alles schijnt te beschuldigen, voelt, zich terneer gedrukt door den algemeenen hoon, wanneer Mac Cléan, na

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN. KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

P v- a c h fc t) r> o o ei fc> a K K e t' i j MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Grooten Prijs, Wederlandsche Tentoonstelling ign.

F. NOPPE-BEUSSELAmS


zich een weg gebaand te hebben door de opgewonden menigte, op zijne beurt Goldstram komt beschuldigen den dader te zijn van het beklagenswaardig geval, en hem het pak banknoten, dat hij van hem ontvangen had, in het gezicht werpt.

Goldstram wordt aanstonds aangehouden, en de hertog d’Ar-cole, op aandringen van Durieu, gelukt er in het volk te bedaren, door de aankondiging eener boventallige koers.

Mac Cléan, door gewetenswroeging overmand, werpt zich voor zijnen meester op de, knieën-en smeekt om vergiffenis, hetgeen hem geweigerd wordt. Maar Lucienne, aangedaan door de groote en rechtzinnige wanhoop, spreekt ten beste voor den ongelukkige, die door zijne bekentenissen een einde stelde aan het werk van haat ondernomen door een gewezen vriend.

/fst {f%\ sfcrti jrnjffc tfw* cvft fut* 1

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

zeep

Oe beste en de voordeeliejste den tmishoudzeepen

DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfselstraat 46, de Brouckère-Plaats 8, Rue des Dominicains

I VPOflKjrïp opw VV W VW Hiwp WW W VK& V*->• VWi W |

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening' .

Reeks der

NORDISK FILMEN

welke kortelings

voor de eerste maal in België

zullen vertoond worden

Het geld (naar den roman van E. Zola) in 5 deelen

De giftpijl » 4 »

De kleine held » 4 »

De wraak der aarde » 5 »

De liefde van eenen zoon M 4 )

De opoffering van Zuster Cecilia » 5 »

Zijne Koninklijke Hoogheid » 4 »

De schoone Evelina » 5 »

De terugkeerende » 5 »

Het halssnoer der mummie » 5 »

Op de klippen van het leven » 4 »

De misdaad zijns vaders » 4 »

Het meisje van den film » 4 »

De uren van beproeving » 3 »

De kamer nr 17 » 4 »

De vrouw van den rechter » 4 »

De dolk »4 »

De kluizenaar » 4 »

Wat Leon overkwam door zijne lichtzinnigheid » 3 »

De gravin Maryanka » o »

De weddingschap » 4 »

De schepen die mekaar ontmoeten »4 »

De valsche tante » S » * »


I WINKELIERS, BLEEKERS, HUISVROUWEN

1 Koopt in vertrouwen

Csfe) Waschpoeder van

uitmuntende hoedanigheid

Opgelost in warm water verkrijgt men eene vettige, waschkrachtige en waardevolle

Zeeploog

Firma Georges LOIIWERS

58, Waal sc he Kaai, 58, Antwerpen

Verkoop Vrij In ’1 Groo

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke Zoutmaalderij van

Willem van Driel

Ylaamschë laai, II, te Antwerpen

~H tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT.

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren. VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

traggi'1 tv1 zmrela r11

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engelsch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

Jj Brouwerijen ARTOIS NaamILEvatschaPPij

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

*| 62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25 f

BOCK = PILSEN = FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier jj ij in vaten en in flesschen jj

BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER


KINEAft ZGOLOGIE

Zondag 15 en Maandag 16 Juli

Voor de 1ste maal in België

Dorritte op reis

Nieuw blijspel in 3 deelen met Dorrit Weixler in den hoofdrol. Film Oliver-Nordisk.