Programma van 22 tot 23 juli 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#69

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma. BRASILIANS .

vervangt de Beste KOFFIE

Met allerbeste KOFFI ES tot GRON DSTOF is hij de beste en voordeeligste aller gelijkaardige produkten.

Verkrijgbaar bij alle winkeliers.

Voor het groot Carnotplaats, 19, Borgerhout-Antwerpen.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

5 In ’t groot en in 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren j HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

EUMASTINE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, BouHa straat, 3

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaaschegoedgebouwde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS nrs 8, 9 en II.

WINKELIERS, BLEEKERS, HUISVROUWEN

Koopt in vertrouwen

cÉs Waschpoeder van

ui tn ï u n ten de hoedanigheid

Opgelost in warm water verkrijgt men eene vettige, waschkrachtige en waardevolle

Zeeploog

Firma Georges LÛUWERS

58, Waalsche Kaai, 58, Antwerpen

Verlroop Vrij “ In ’t Groot

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke §|J Zoutmaalderij van '

Willem van Driel

Vlaamsche Kaai, il, te Antwerpen

legen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT. §gj

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren.

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Drukk. Jan Boucher!]. — Z. N. 7345, 20/7'17


Het Geraamte

Professor Rudolf Osiander verdedigt op het gebied der schedelleer eene thesis « Schedel.suggestie », die door alle vakkundige geleerden en de wetenschappelijke pers om hare onhoudbaarheid ten scherpste aangevallen wordt. Door niets is Osiander te overtuigen: zonder ophouden werkt hij aan zijn levensideaal.

Tot het bcstudeeren der ontleedkunde bezit Osiander het geraamte eener deerne, hiel name Kora Gabor, waarvan den eigenaardige!) schedelbouw zijnen géést prikkelt. Op zekeren avond, door overarbeid afgemat, slaapt hij bij zijne schrijftafel in, en heelt een zeldzamen droom: Het geraamte van Kora Gabor wordt levendig en Osiander’s afgematten geest wentelt zijn eigen en Kora’s verleden in droomgezichten dooreen...

DE DROOM

Osiander bereidt zich, als jong student, tot zijn exaam. Hij maakt kennis met een meisje, Kora Gabor genaamd, en met belofte op spoedig wederzien, komen de jonge lieden tot innigere liefdesbetrekkingen. Na zijn exaam keert Osiander naar zijne moeder terug en. verlaat Kora, vol walg. Kora belijdt aan hare moeder haren misstap; wordt door deze verstooten en moet nu alleen den strijd voor het bestaan ondernemen. Men ziet haar in dienst eener groote cigarettenfabriek; doch hier ook blijft haren toestand niet verdoken en zij wordt afgedankt. Door den vader van haar kind verlaten, verstooten door hare moeder, verblijft Kora mei haai’ ziek kind op een ellendig zolderkamertje.

Op zoek naar broodwinning, komt zij in betrekking met een varièteits-kunstenaar, den neger Jimmy, diS haar als mededam seres aanneemt en alzoo van den ondergang redt,

Osiander is een beroemde dokter geworden en volgens zijnen stand gelukkig gehuwd.

Jacques BL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Lcveraar van liet Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat

bij de St. Jacobskerk

Antwerpen

Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTEISCHE ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U-). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

Oniltaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen ie veikoopen bela-lencommissie alleeningevalvan verkoop.

9 WATERORGANEN - BLAAS - NIEREN S

De behandeling van Dokter CHARLUS geneest alle inflammatiën en ziekten der waterorganen, uiiloopingeti, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

PBMS: 3.QQ FBJÆK.

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS onderzocht worden.

ZIEKEN

In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheoren met de meeste zorg uitvoeren aan halven prijs.

Zuirï-MctJksaggtfiifo&fèjk 126, BREDERODESTBm, 126, ANTWERPEN

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.


OTJID PAPIER

Rechtstreeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groole hoeveelheden worden vrij afgehaald.

Jaak Freysen,

Gummarusstraat, 8

(nabij St. Jansplaats)

Gravin Mira Moretti wendt zich -tot hem om de genezing te bekomen van haren zoon, dio door de dood zijner verloofde zwaarmoedig geworden is. De dokter meent dat verstrooiing hem het best genezen zal, en beiden bezoeken daarom onder andere ook de kroeg waar Jimmy en Kora als dansers optreden.

Moretti, door de schoonheid van Kora verblindt, richt ter eere der artisten -een groot waterfeest met zeilwedstrijden in. Ilij deze gelegenheid bekent graaf Moretti aan Kora zijne liefde en smeekt zijne moeder de toestemming lot hun huwelijk. De gravin-rnoeder, in de hoop de genezing van haren zoon te bespoedigen, willigt den wensen in. Kora wordt door de gravin ontvangen; en Osiander, die met zijne vrouw eveneens aanwezig is, raadt in eene geheime samenspraak, wélke door Kora afgeluisterd wordt, den graaf dit huwelijk af. Hierdoor wordt de wraaklust die Kora tegenover den dokter koestert nog aangevuurd.

Kora is gravin Moretti geworden; de echtelingen Moretti en Osiander, welke in geene goede verstandhouding leven, ontmoeten elkander in liet theater, waar zij zich verzoenen en waar de gravin den professor met zijn gade uitnoodigt op het aanstaande bal. De uitnoodiging wordt aangenomen. Het dansfeest wordt door wondervolle balletvoorstellingen verfraaid, waaraan Jimmy deelneemt.

Kora die nog immer de gelegenheid zoekt om zich op Osiander Ie wreken, gelukt er in hem opnieuw aan te lokken, zoodat hij zich verleiden laat om haar achter een voorhangsel te kussen. Op hetzelfde oogenblik trekt de neger, die van alles onderricht

IDE DOOD OF HET LEVEN?

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoons vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want door uwe verdwijning sterft alles weg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer, met vuist en pink. pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood geied heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren. om later vrouw ie worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te ki ijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van algemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkend middel. - Prijs de flesch 2.50 fr. kleine fl. 1.50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

I1'J!1LI1I|Ü!1 lljüJjlü [lüïflïl Otjü üÜlai lüuü&l II t

Stoomververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

LsÆelcaiaielce

Het Huis van

YEÄHünSSIMßEIät

Ed. Van Reeth

138, Nationaiestraat

ANTWERPEN

heeft de eer Ie berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat liet zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeid worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndlkaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Lta Qpétpopole

Qnüepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen;

H Extra Gersten 1/2 0.20 j Koffie, 0.60

js; Blonde » 0.45 \ Melk 0.50

É Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 22 Juli om 4- en 8 1/2 torenuur en Maandag 23 Juli om 8 1/2 torenuur

1. Bruiloftsklokken, (Orgel) A. Reuchel

2. Geschiedenis van eenen leerjongen

Tooneelspel in 4 bedrijven Ie en 2e deelen

3. Mignon, fantazie A. Thomas

4. Geschiedenis van eenen leerjongen

3e en 4e deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet ie storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis {toegang langs de Marmeren Zaalj.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

|nn mtétt mt« «rot mtm mro m t*± tsra tttw) m mt*rswfc i

2 Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.60

Blonde » 0.45 Melk 0.50

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50

5. Het Geraamte, Nieuw film-spel in 6 deelen.

Met de beroemde tooneelspeelster Ellen Righter in den hoofdrol.

Ie en 2e deelen

6. a) Sérénade b) Menuet

7. Het Geraamte, 3e en 4e deelen

8. Het Bronzen Paard, openingsstuk

9. Het Geraamte, 5e en 6e deelen

Ch. Gounod A. Bocherini

Fr. Auber

Aanstaande uleek: SuibengeuJone verfeooninejsn Voor de eerste maal in België

DE KLEINE HELD

Nieuw film-spel in 4 deelen.

4' Film onzer NORDISK-REEKS 1916-1917.

De Gravin-Winkeljuffer, tooneelspel in 3 bedrijven.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bsreelen: Kronenburgstraat, 42-44, ÜEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Gebruikt

voor

denWaseh

Stijfselrui, 35

is, het voorhangsel weg, en al de deelnemers aan het feest, zijn getuigen van dit tooneeltje.

Kora tracht het voorval als scherts uit te maken. Osiander en zijne vrouw verlaten het feest. Te huis gekomen vergeeft nochtans dh beleedigde vrouw haren echtgenoot.

Eenigen tijd later is graaf Moretti wederom zeer ziek. Eeno heelkundige bewerking aan het hoofd is noodzakelijk, waartoe professor Osiander alleen bekwaam is. Op persoonlijk verzoek van Kora volvoert de dokter de bewerking in het paleis Moretti. Osiander wil de jonge gravin den gelukkigen uitslag der operatie aankondigen en treft haar in geheim gesprek niet .limmy. De dokter laakt ten strengsie-de handelwijze der gravin op zulk ernstig oogenblik. Dit wordt, door den neger afge'.uisterd. Na het vertrek \ari Osiander heeft er eene hevige woordenwisseling tusschen

Kora en Jimmy plaats. Jimmy wordt buitengejaagd; doch bij zijn vertrek ontsteelt hij het ontleedmes van Osiander.

Schoonheidsgestichi SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN. LAVA F I, 3, Bourlastraat MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure R È R ES

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remediecompleetfr. 2.50 Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Groote Engelsehe Apotheek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24- ANTWERPEN Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.


F. NOPPE-BOTSSELAIES

Pnachtbpood ba Kkeni j MECHELSCHE STEENWEG 169. ANTWERPEN

Dif>lotna van Croaten P rys, Weder lav ci sch e Tentoonstelling / çiI.

Van zijne ziekte genezen, gaal de graaf met zijne moeder een landgoed betrekken. Kora is aan haar zelve overgelaten, verveelt zich en onder voorwendsel van ziekte tracht zij Osiander, voor wie zij nog immer neiging gevoelt, tot zich Ie trekken, Jimmy bespiedt steeds den professor. Na eene harde woordenwisseling verlaat Osiander voor goed de lichtzinnige Kora.

Daags daarop vindt men de gravin Moretti in haar bed vermoord, met het ontleedmes van den professor- in de hersenen. Deze laatste wordt van den moord beschuldigd, voor het gerecht gebracht en ter dood veroordeeld.

Op het oogenblik dat het vonnis zal voltr okken worden, ontwaakt Osiander plotselings uit zijn benauwden droom. Nochtans blijven zijne zenuwen fel overspannen en de personen uit den droom grijnzen nog immer van uit den spiegel zijns vertrek hem tegen. Hij werpt zich in hoogste geestesverwarring op het geraamte, verbrijzelt den spiegel en stort levenloos qp den grond neder.

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

1 kern-

Oe beste err ele voorcieeliejsbe der« huishoudzeepen

I DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VE1LIGHE1DSBAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

le Antwerpen te Brussel te Luik

12, StIJFSEI STRAAT 46, DC BrOUCKÈRE-Pi AATS 8. RUE DES DOMINICAINS |

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).


Grösste Voorraad

STERKE INPAKPAPIEREN

van allereerste Hoedanigheid

op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

ANTVERP1A OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engel sch » Spaansch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

"îïiiiïïi îiiiiiiiiii

' Brouwerijen ARTOIS Naam'LE“appii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

1 62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25 f

BOCK = PILSEN * FONCÉE (Munich) fj BUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier £ in vaten en in flesschen ROCKbPILSEN in verbruik ALHIER

4 WVTV


Zondag 29 en Maandag 30 Juli Buitengewone vertooningen Voor de eerste maal in België

ü DE KLEINE HELD

Nieuw filmspel in 4 deelen.

4e Film onzer NORDISK-REEKS 1916-1917.

De Gravin-Winkeljuffer

Tooneelspel in 3 bedrijven.