Programma van 19 tot 20 aug. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#70

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaVERVANGT DE . w

Beste KOFFIE

BIJ Al£fc WINKELIERS TE VERKRIJGEN

gpBP

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

In 't groot en in 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOP LAND, 30 (hoek Lange Gang)

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaa£sche£oedebou\Vde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS r>" 8, 9 en II.

Knipt dit uit:

Huisvrouw, indien gij wilt hebben dat uw linnen in de wasch niet wordt aangetast, indien gij het helder en wit begeert doet dan uwen wasch met

ORANJEBLOESEM

Voor ’t groot:

Waalsehe Kaai, 58

ANTWERPEN

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke Zoutmaalderij van

Willem van Driel

Vlaamsche Kaai, II, te Antwerpen

tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer

Sfijn KEUKENZOUT. m

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren, yjj VRAAGT STALEN EN PRIJZEN !

Drukk. Jan Boucherij. — Z. N. 7928, 18/8/17


De Weg der Zonde

Maria, de eenige dochter van welstellende ouders, kan niet besluiten gehoor te geven aan de liefdesvoorstellen des jongen bouwkundige Rudolf. Zij bemint hem niet daar hare wen-schen hooger gaan: zij droomt slechts van pracht en praal, en alles wat haar omringt schijnt klein en onbeduidend.

Eens dat Maria mijmerend door de velden wandelt, ontmoet, zij eenen ruiter in wiens jeugdige schoonheid zij het ideaal harer droomen verwezenlijkt ziet. Als zij te huis komt verneemt zij van hare vriendin Klara, dat het de jonge landvorst is, die voor de eerste maal dit afgelegen deel zijns lands bezoekt en zich eenigen tijd hier zal ophouden.

Maria vindt welhaast gelegenheid den jongen vorst terug te zien. Deze spreekt het schoone meisje, dat hem zoo zonderling en zoo smachtend aanziet, aan. Uit deze eenvoudige kennismaking volgt eene hartstochtelijke liefdesbetrekking, die voor Maria’s verderen levensloop groote gevolgen zal hebben. Zij leeft als in een droom zonder aan de toekomst te denken. Sneller als zij het verwachtte komt er een einde aan dien schoonen tijd. De vorst moet naar de hoofdstad terugkeeren. Hij neemt af-

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat k Brillen en

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers In alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ÏÏLECTRISCHK ARTIKELEN Het magazija is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdaren.

lïuillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldsiraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

J(indsl(orvengoed

?(ommunie k/eederen

Diepestraat

I WATERORGANEN - BLAAS - NIEREN |

De behandeling van Dokter CHARLUS geneest alle inflammatiën en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS onderzocht worden.

ZIEKEN 1

In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal Jj* duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg && uitvoeren aan halvsn prijs.

Zuid-Volksapotheek

126, BREDERODESTRAAT, 126, ANTWERPEN g

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open. JÊ


OTJID PAPIER

Rechtstreeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groote hoeveelheden worden vrij afgehaald.

Jaak Freysen,

Gummarusstraat, 8

(nabij St. Jansplaats)

scheid van het weenende meisje, en in de drukte zijner regeering en de zorg voor zijn land vergeet hij volledig zijne liefde.

Korlen tijd daarna komt Maria tot het besef dat de liefdesbetrekkingen met den vorst niet zonder gevolgen zullen blijven. Op raad harer vriendin Klara tracht zij een smeekschrift in het paleis te doen geworden, maar zij krijgt geen antwoord en moet onverrichter zake terugkomen.

Rudolf, die nog immer neiging tot Maria gevoelt, ziet haren kommer, en tracht haar te troosten door zijne liefdesbetuigingen en vraagt haar tot vrouw. Maria, die hierin het middel ziet om hare ouders van smaad en schande te bewaren, willigt zijnen wensch in; hierdoor nochtans den haat op zich trekkende van Klara, die sedert lang Rudolf in stilte bemint, en nu liet oogen-blik afwacht om zich op hare vroegere vriendin te wreken.

Vijf jaron zijn verloopën. Maria heteft Rudolf leeren beminnen en leeft in gelukkigen echt. De geboorte van hef kind, over wien

IDE DOOD OB BEET IjE'VElSr?

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoone vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want door uwe verdwijning sterft alles weg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer, met vuist en pink, pillen en poeders, enz. enz. probeeren maat het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood gered heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, om later vrouw te worden, in den toestand zooals het beiioort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om aile strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze.

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van algemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkendmiddel. - Prijs de flesch 2.50 fr. kleine fl.l.50fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

4, Stoomververij en Bleekerij

I Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

ROUW IN 24 UREN

ivEelcetixielce

kigfi méfiai iiiüsifi iiiiüiii iiïïi isïj# eair isai saoi mg

Het Huis van

ÎI11II11KSI

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doordeoorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Qarde-Menhles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram adres « Continent » Telefoon 4701.

I/o (Pétpopole

Qnöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

ÄPITALISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

fffffffffff


Rudolf zich.nog immer de vader waant, brengt er toe bij om hun geluk te vergrooten. Maria heeft nog den moed niet gevonden om haren eèhtgenoot haar verleden toe te vertrouwen, uit vrees zijne liefde te verliezen. Maar, als Rudolf eenigen tijd afwezig is, om op verlangen van den vorst, den bouw van het nieuw vorstelijk slót te gaan nazien, besluit zij hem alles te zeggen.

Rudolf komt terug, doch de vorst vergezeld hem. Deze is verrast zich tegenover Maria te bevinden en neemt het voornemen zoo haast mogelijk dfe woning zijns vriends terug te verlaten, nochtans niet zonder Maria gesproken te hebben.

Klara heeft de aankomst des vorsten bemerkt en houdt nu het oogenblik gekomen om haar wraakplan uit te voeren. Zij schrijft aan Rudolf; deelt hem Maria’s geheim mede en verklaart zich bereid, hem nadere inlichtingen te bezorgen.

Terwijl de vorst door Maria verneemt dat hij den vader van haar kind is, hoort Rudolf van Klara, dat zijne echtgenoote hem belogen heeft. Buiten zichzelven van smert, daar zijne boven alles geliefde vrouw hem zoo schandelijk bedrogen heeft, keert Rudolf in zijn huis weder, neemt afscheid van het kind, deelt Maria per brief mede wat hij vernomen heeft, en verlaat zijn huis voor immer.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TÂPIJTKLOPPERIJ en WASSGHERiJ ROUW iN 12 UREN

ZEER ZLG-E PRIJZEN

Stijfselrui, 35


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: g

I Extra Gersten 1/2 0.20 1 Koffie, 0.60

Blonde » 0.45 i Melk 0.50

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 g

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 | Koffie,

Blonde » 0.45 Melk

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade

0.60

0.50

0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 9 Augustus om 4 en 8 12 torenuur en Maandag 20 Augustus om 8 1 2 torenuur

1. Preludium voor Orgel A. Bossi

2. De stem des bloeds, Politie tieurspel

3. De Kleine Hertog, Fantazie Ch. Lecocq

4. Het Goed voor het Kwaad, Treurspel

5. Bobinet Tenor, Klucht

6. Willem Teil, Openingsstuk Rossini

7. Van de Duisternis naar het Licht, Treurspel in 2 d.

Bericht voor de Avondvsrtooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

s. De Weg der Zonde, Nieuwt4mTen.filmspel

MARIA CARM1 in den hoofdrol.— Grootsche tooneelschikking Ie en 2" deelen

9. Marsch L. Ganne

io. De Weg der Zonde, 3cen4edeeien

Aansfc. Week. — Batbengeuüone Venbooningen.

TWEE groote nieuwigheden welke voor de eerste maal in België vertoond worden.

of Het Eeuwige Vuur

Nieuw dramatisch film-spel in 4 d. - Prachtige tooneelschikking. 5e Film onzer Nordisk-Reeks.

Monopool der eerste vertooningen in België.

EVATEGEN ADAM

Nieuw hedendaagsch tooneelspel in 3 deelen. — Groote bijval.

L. W. Het hestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te * veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat 4Z.44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Het kind, dat door de tranen der moeder en den kommer des vaders verontrust is, staat zoohaast het alleen is, uit zijn beddeken op, neemt de brandende kaars van de tafel en loopt zoo zoekend door de kamer. Dóór eene onvoorzichtige beweging komt de kaars nabij een voorhangsel dat vuur vat, en welhaast staat gansch het huis in vuur en vlam.

Maria wordt bewusteloos op den grond gevonden en buiten gebracht. Wanneer zij weder tot bezinning komt, vermist zij haar kind en, zonder dralen, loopt zij het brandende huis terug in en haalt het kind uit de vlammen. Met zware brandwonden bedekt, wordt zij naar het gasthuis gebracht. De dokter acht haren toestand hopeloos en eene oude dienstmeid neemt het kind mede, dat als bij wonder gansch onverlet gebleven is. Op bevel van den vorst, die van het ongeluk kennis genomen heeft, wordt het in eene kostschool geplaatst om opgevoed te worden.

Rudolf leeft intusschen in het buitenland en verneemt door den brief van een vertrouwden vriend hetgeen in zijn huis voorge-

R9BBY

88-96, Lozanastraat 15, Huidevettarstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Best gekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen cn in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST ’ BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering in den dienst der

GOLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijtnhoest genexen kinnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groole Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd •ld, Fondsen, togen do hoogst* prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

PAPIERHANDEL

BOEK!- EN STEENDUIERIJ

BOEKBINDERIJ

Mli09€NERII

Jfopland 22,


vallen is. Hij reist naar de plaats waar het kind zich bevindt, en neemt den knaap, voor wien hij groote genegenheid gevoelt, met zich mede.

Doch de moeder is niet gestorven; de wetenschap zegepraalt, Maria geneest maar het licht harer oogen is voor altijd verloren.

Als zij het ziekenhuis verlaten kan, zet zij zich op weg om haar kind te zoeken. Twee jaren lang zwerft zij rond. Op zekeren dag hoort zij kinderstemmen: zij herkent de stem haars zoons, zij roept hém en spreekt met hem. Het kind ziet de blinde aan doch herkent zijne moeder niet, die daardoor zeer terneder geslagen is. Een knecht die het tooneel gezien heeft, gaat er Rudolf kennis van geven. Rudolf ijlt naar de aangewezen plaats en vindt de arme blinde Maria. Bij haren aanblik wordt hij zeer ontroerd, hij heeft medelijden met de arme zondares, en met de woorden: »Maria, ik bemin u, al zijt gij blind en ellendig; kom, laat ons voor ons kind leven; » richt hij tiaar op en drukt haar vast aan zijne borst.

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom venknijgtoaar»:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Pnachfatonoocl bak ker«i j MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Grooten Prijs, Wederlandsche Tentoonstelling 1911.

7. NOPPE-BRUSSELAIRS


Reeks der

NORDISK FILMEN

welke kortelings

voor de eerste maal in België

zullen vertoond worden

Het geld (naar den roman van E. Zola) in 5 deelen

De giftpijl » 4 »

De kleine held » 4 »

De wraak der aarde » 5 »

De liefde van eenen zoon » 4 »

De opoffering van Zuster Cecilia » 5 »

Zijne Koninklijke Hoogheid » 4 »

De schoone Evelina » 5 »

De terugkeerende » 5) »

Het halssnoer der mummie » 5 »

Op de klippen van het leven » 4 »

De misdaad zijns vaders » 4 »

Het meisje van den film » 4 »

De uren van beproeving » S »

De kamer nr 17 » 4 »

De vrouw van den rechter » 4 »

De kluizenaar » 4 »

Wat Leon overkwam door zijne lichtzinnigheid » 3 »

De gravin Maryanka » S »

De weddingschap » 4 »

De schepen die mekaar ontmoeten x 4 »

De valsche tante x 3 »

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOON HEIDSVERPLEGINO en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

kernzeep

Oe beste en de voondeeligsbe den huisboudzeepen

DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDSEI AND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfselstraat 46, de Brouckère-Plaats 8, Rue des Dominicains

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wi] geven er de waarborg van op de rekening).


Grooie Voorraat!

STERKE INPAKPAPIEREN

van allereerste Hoedanigheid op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

ANTVERPIA

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engelsch » Spaansch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

; Brouwerijen ARTOIS Naam, LEuvBNhappii l

ij Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel: jj

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25 j

BOCK => PILSEN » FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier $j in vaten en in flesschen Jr

BOCK-PILSEN in verbruik ALHIER r


LUHMHnmnanL

RINEAA ZOOLOGIE

Aanst. Week. — Buitengewone vertooningen

TWEE groote nieuwigheden welke voor de eerste maal in België vertoond worden.

of Het Eeuwige Vuur

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen. Prachtige tooneelschikking.

5" Film onzer Nordisk Reeks. — Monopool der eerste vertooningen in België.

ttt

EVA TEGEN ADAM

Nieuw hedendaagsch tooneelspel in 3 deelen. Groote bijval.