Programma van 21 tot 22 okt. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#78

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


JW TT/YWVJTT/TT/T

DRUKK.JAN BOUCHERIJ.


BRASI LIANA

VERVANGT DE wjr __ _

Beste

BIJ ALLE WINKELIERS TE VERKRIJGEN

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

EUMASTINE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

FABRIEK Van pelterijen

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

+KIOMfÉMROEB

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33

ANTWERPEN

Telefoon 2709

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

Guillaume CAiWPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal

Bestendige Tentoonstellingen:

HOLLAND

van II tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

Koopt;

Coupons, Vreemd geld. Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

ioofohuis PELIKAANSTRAAT. 108 JV FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 jfjCT ANTWERPEN

iIBUHUIZEN IN STAD EN PROVINCIE

STOOMVERWERIJ EN BLEEKERIJ

MEXAN/EKE TAE-VTKLOf-'PEEetJ —

iliiSMiïïi

Drukk. Jan Boucherlj. — Z. N. 9478


Het Geld

PERSONEN:

Succard, dokter in philosophie Qunderman, bankier Hamelin, ingenieur, vriend vn Saccard Mev. Carolina, zuster van Hamelin Rougon, minister, broeder van Saccard Dejoie, kamerknecht bij Saccard

Busch

La Mechain

Mazaud, wisseiagent

Daigremont, financier

Huret, volksvertegenwoordiger

Sabatini

M. Saccard komt het restaurant der Beurs binnen en zijn gelaat neemt een uitdrukking van ontevredenheid aan, wanneer hij bemerkt dat dengene welke hij zoekt niet aangekomen is, en hij zet zich neder aan eene der tafeltjes.

M. Saccard verdiept zich in gedachten aan de gebeurtenissen van verleden jaar. Wat verschil toen tegen nu. Wanneer hij zich alsdan hier vertoonde, schaarden al de mannen der Beurs zich rond zijne plaats. Door eene ongelukkige zaak werd hij ten val gebracht, en diezelfde beursmannen bejegenen hem nu met de grootste onverschilligheid. Onwillekeurig balt, hij de vuisten. Hij wil wederom gansch Parijs aan zijne voeten zien; hij wil herbeginnen en op eene hoogte komen die hij nimmer bereikte. Maar om dit doel te bereiken heeft hij den steun noodig van zijnen broeder Rougon, den alvermogende!! minister, die, na de ramp van verleden jaar, met hem openlijk in onmin leeft.

Hij heeft den volksvertegenwoordiger Huret tot hem gezonden; maar zooeven ontvangt hij eenen brief, waarin Huret laat weten dat de minister hem eene goede betrekking belooft op voorwaarde dat hij naar de koloniën wil vertrekken.

Saccard gevoelt den afkeer, dien de minister in zijn voorstel gelegd heeft. Hij wil zich niet uit Parijs laten verbannen en zal

§ Rookt de tabakprodukten der

I HUIZEN “PATRI

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Q Bijhuizen te Antwerpen: j

Bneclenoclesbr«aafc, 46 Cannotsfcraab, 146 Boogsbaab. ï3

Gnoofce Sbeenuueg, 25, Bercnem

Fabriek: Anwerpsche Steenweg te Schelle

Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat

mmm

B1RÄN19HOUT

Gezaagd in BLOKJES alsook BRUTE, te koop in ’t Groot en in 't Klein, bij

ZEI. LECLEF

TOE STKEMWI, 88

ANTWERPEN

Zeer voordeelige jprijzen

IK KOOP

Alle OUDE KLEERSTOFFEN aan de hoogste Prijzen.

JAAK FREYSEN

8, GUMMARUSSTRAAT, 8, Antwerpen

(nabij St. Jansplein).

Alom gekend voor Puike Waren, Fijne Verpakking en Voordeelige Prijzen, stel ik thans ter beschikking;

Hokaïne en Mélange de Ménage « LE CORNET » vervangen Beste Koffie.

Gistpoeder, gele en witte Stijfsel, Erwtenmeel, Vanille en Amandelsmaken, Crême-Beurrine, Jap, Zout promiklen Dagon en Le Cornet.

CUSTARD POWDER (voor cakes en creams)

CREM A SU PERIORE ESPANOL (plum pudding)

Soude Royale (vervangt Soda); Puim- en Waschpoeder met premie, Eau £j de Javel, Nachtlichtjes, Tripolaine (om koper te kuischen). j

ij Honden- en Ziekenvoeder It

3 GENERAAL-AGENT: F

‘i ED. LEYS (ZoonBetoogingstraat, 14, Borgerhout-Antwerpen


Zonder de hulp zijns broeders zijn grootsch ontwerp verwezenlijken.

Hij zal beginnen met eene bankinstelling op te richten; doch zoohaast hij zekerheid heeft dat de fortuin hem toelacht, zal hij van Mjdden-Azië het centrum der oude wereld maken.

Met koortsachtige vlijt begint hij aanstonds aan het verwezenlijken van zijn ontwerp. Eerst bezoekt hij den koning der Beurs, den millioenrijken bankier Gunderman, die hem nochtans zijne medehulp weigert.

Zonder den moed te verliezen stelt hij zich dan in betrekking met den jongen en behendigen wisselagent Mazaud, die brandt van verlangen om zich in groote zaken te wagen.

Na acht maanden van onvermoeibaren arbeid is Saccard zoover gekomen dat de beheerraad der « Algemeene Bank » zijne stichtingsvergadering kan houden, en eenige weken later opent de Bank hare winketten met grooten luister.

Er loopen geruchten van oorlog en Saccard houdt de oogen gevestigd op de groote veranderingen in de wisselkoersen die zich zouden kunnen voordoen, indien hij wist of de oorlog zou uitbreken of niet. Ten einde vóór ieder ander nauwkeurig ingelicht te zijn besluit hij zich te vernederen. Hij zal zich tot zijnen broeder begeven, en hem trachten over te halen hem de laatste berichten nopens den oorlog mede te deelen; doch Rougon is onvermurwbaar. Maar Saccard verliest zijne koelbloedigheid niet, hij gelukt er in een telegram te lezen dat op den lessenaar van den minister ligt en waardoor blijkt dat de vrede als verzekerd mag aanschouwd worden.

Saccard maakt van deze kennisneming gebruik om eenen grooten aankoop van wTaarden te doen, die door oorlogsgeruchten gedaald zijn. Op de Beurs vertoont hij zich kalm en glimlachend, terwijl de oude beursmannen het hoofd schudden om de schijnbare dolle streek die hij beging.

Op dit oogenblik wordt het telegram, dat het behoud van den vrede aankondigt, openbaar gemaakt. De vrienden van Saccard komen hem geluk wenschen, want met een enkelen slag wint hij zes millioen, vier voor rekening der Bank en twee voor hem zelf. Gunderman verliest bijna gansch zijn fortuin.

IDE ZD003D OE HEET LEVEN

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoone vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen wanl door uwe verdwijningslerfiallesweg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer, met vuist en pink, pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood gered heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, ont later vrouw te worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht As voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze.

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze lijden van algemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkendmiddel. - Prijs de flesch 2.50 fr kleine fl 1.50fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

voor

Boekbinders, Doozenmakers, Cartonnagefabrieken

en A anver wante XT’ stichten

Witte- en Getinte papieren. - Plakkaat- en Inpakpapier. - Karton.

ANTVERPIA

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

1 Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 1 Melk 0.60 |

A Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 g

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 21 October om 4 en 8 1/4 torenuur en Maandag 22 October om 8 1/4 torenuur

1. Koraal voor Orgel F. Mendelssohn

2. Het Eiland Murano, Landschappen

3. Carmen, Fantazie L. Bizet

4. Het Schip dep Dood, Treurspel in 3 deelen

5. Mijn Moederspraak

P. Benoit

e. HET GELD, Groot dramatisch filmspel in 6 deelen naar het meesterwerk van E. ZOLA.

Zevende film onzer Nordisk reeks.

Ie, 2e en 3e deelen

Bericht woor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en CROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: 1

E Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 Melk 0.60 ï

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50

X "fel WÆ1 WMsi «

7. H ET GELD, 4e, 5e en 6e deelen

8. Le Cheval de Bronze, Openingsstuk Auber

9. Hoe men het hof maakt, Tooneelspel

Aanstaande Week: Buifeencjetüone Vertooningen Zondag 28 October om 4 en 8 1/4 torenuur Maandag 29 October om 8 1/4 T. U.

Donderdag 1 November (Allerheiligen) om 8 1/4 torenuur Voor de eerste maal in België

VERRE VAN HETGELUK

Groot dramatisch filmspel in 4 deelen, met de geliefde tooneel-speelster HENNY PORTEN in den hoofdrol. Buitengewone schoone film. — Overgroot succes.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat. 42.44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


s&ssssvssmsssssssssssss

Laat Uwe geverfde wollen dekens veranderen in schoone gekleede Mantels in het huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloezen, Moeien, Nieuuiicjheden, Keuken

Het Huis gelast zich met alle veranderingen aan

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

Billijke Voorwaarden.

Nu is het geluk voor Saceard en de, eene economische zegepraal volgt op de andere. Een jaar na deze gebeurtenis zijn de aan-deélen der « Algemeene Bank » tot 2000 frank gestegen, doch hij wil ze doen stijgen tot 3000 frank. Maar de kuiperijen die deze schitterende loopbaan ten val moeten brengen zijn reeds op touw gezet. Men werkt in het afzonderlijk bureel van Gunderman, en in eene zolderkamer waar twee beursmannen van slechte ïaam, Busch en La Mechain, wonen.

In zijne jeugd heeft Saccard in een oogenblik van lichtzinnigheid eenen wisselbrief geteekend. Busch heeft den schuldbrief aan een dagblad, hetwelk Saccard ongenegen is, verkocht, en Gunderman met zijne millioenen, die het inzicht heeft eenen beslissenden slag aan de « Algemeene Bank » toe te brengen, heeft bevel gegeven te verkoopen en altijd te verkoopen. Op het oogenblik dat Saccard er in gelukt is de aandeeleh tot eene koers van 3000 frank te brengen, verschijnen de agenten van Gunderman ter Beurs. De aandeelen der «Algemeene Bank ».worden langs alle kanten aangeboden. De koers daalt bliksemsnel. Saccard beproeft het hoofd te bieden aan de verkoopers maar het schijnt dat zij eene groote hoeveelheid aandeelen der Bank bezitten. De uitslag van dit « tweegevecht » op de Beurs is de volledige ondergang van Saccard en het failliet der « Algemeene Bank ».

FIJNE SIGAREN

Rechtstreeksche verkoop aan de verbruikers

Kipdorpvest, 29, Antwerpen

BUREELEN open van 10 uren tot ’s middags Yepkoop meb gjpoobe en kleine hoeveelheden

ZEER VOORQEEL1GE PRIJZEN

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Ito (Pétpopole QnOepsoise N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN voor hare nieuwe afdeeling Kapitalisatie GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON Leysstraat 19 ANTWERPEN

Groote Engelsche A pol heek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

Rj 88-96, Lozanastraat 11 BtK HtS 15, Huidevetterstraat • ™ en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kieederen en kosfumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kieederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.


I apnïîpc RAI Qezichtkundlge » JaU|UCa OV/I-# Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen

Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

b|i de in alle

St. Jacobskerk SOOrten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLPiCTRISCHK ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

Verschenen bij JAIM BOUCHERIJ, Hopland 22

2e Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veertig Roovers. — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — ZEP-rijs; S& centiemen.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen ot verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLGPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER LAGE PRIJZEN

Banque CRÉDIT POPULAIRE

(Bank Volkskrediet)

(Samenwerkende Maatschappij)

Leysstraat, 9=11=13, Antwerpen

Bureelen open: Alle dagen van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure.

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen.

Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. — Aankoop van Belgische en vreemde koepons — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen. — Financieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Spaarboekjes van de Post.

De uitbetalingen op de spaarboekjes van de Post worden gedaan op onze Kantoren.

Zij die verlangen dat de intresten op bun spaarboekje ingeschreven worden, mogen ook op onze kantoren hunne spaarboekjes inbrengen Alle uitbetalingen op de spaarboekjes van de post kunnen verkregen worden.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 e/o.

Loopende rekeningen. 4 °l0, over deze gestorte gelden kan de storter dagelijksch beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen [ Veertiendaagsche rekeningen: 4,25 °L. op

Termijn Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/0.

'Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.


12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats 8, Dominikanenstraat

«2 W wwww wwww hér-p qpup w*«.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlasîraat

SCHOON H EIDS VERPLEGING en PRODUKTEN voor du TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor met nieuw Coiffure

LAVA FRERES

J PAPIERHANDEL

BOEk!- EN STEENDUIERIJ

BOEKBINDERIJ

NIEUWE leergangen

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 November. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPÉCIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel.

I J{opIand 22, Antwerpen

Brouwerijen ARTOIS NMmlLE“appii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN » FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER

ZjS ZfS XjS 2,5 Z# Zp 1«


Aanstaande Week: Buitengewone Vertooningen

Zondag 28 October om 4 en 8 1 4 torenuur Maandag 29 October om 8 1 4 torenuur Donderdag 1 November (Allerheiligen) om 8 1/4 t.u.

Voor de eerste maal in België:

Verre van het Geluk

Groot dramatisch filmspel in 4 deelen, met de geliefde tooneelspeelster HENNY PORTEN in den hoofdrol.

Buitengewone schoone film.

Overgroot succes.