Programma van 6 tot 7 jan. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#89

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEH

minder sleet en stijver dan vroeger.

EUMASTINE

Schoon heids produkt

Verzekert op alien ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

T oi letze epen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S P. R-, S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachte zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

Drukk.Jan Boucherlj. — ZN. 13C63

Verwerij en Wasscherij yA. Mechelschesteenweg, 93, 95 Ân:

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75.

Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

VAN WEEREN 111. Opgericht in 1883.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste grijzen.

Alle inlichtingen gratis.

JLi

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle pelsen en po as.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEQING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Verwelkte Zoenen

Mevrouw Helena Rabeneau, Hella Moja.

Het was op ’t einde van een avondfeest bij Mijnheer Rabeneau, waar slechts eenige vrienden vereenigd waren, waaronder Van-daring. Deze was slechts gekomen om het hof aan Helena to maken. Hij werd afgewezen en ging woedend heen. Gebruik makend van het oogenblik da t de genoodigden zich verwijderden, vertrok Rabeneau om eene boodschap in de stad te verrichten. De uren snelden heen en Helena wachtte, in gezelschap der oude moeder haars echtgenoots. Ongeduldig opende zij een venster en zag met afgrijzen dat haar man door iemand werd aangevallen. Zij snelde weg en kwam juist op het oogenblik dat Rabeneau in de sneeuw nederstortte. Zij hoog zich over hem: hij was dood. Koelbloedig stond zij op en zwoer bij het lijk dat zij niet zou rusten vooraleer zij zijne dood zou gewroken hebben.

’s Anderendaags bracht een knecht aan Helena een medaljon waarop het portret eener vrouw stond. Zij ondervroeg den bediende doch deze bleef stom. Eindelijk verklaarde hij dat het.de beeltenis was van Lore Dumont, de dochter van een oude gek.

Helena wenschte er meer van te weten en begaf zich naar de oude pachter Dumont. Doch zij kwam slechts te weten dat diens dochter zich in de stad bevond.

Haar koetsier, die zij uitgezonden had om Lore op te zoeken, ontdekte deze in den Apollo-Bar. Zij ging er naartoe. Lore deelde

Rookt de tabakprodukten der

Hoofdbureel te Antwerpen: ßt

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen.

46 Carmofcstmaafc. 146 Boogstraat, 13

Grootse Steeruueoj, 23, BePChem Hoocistsraafc, 8, Boom Anspacftlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - Vemngstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

haar mede dat zij liet medaljon gekregen had van haren gewezen minnaar, die haar met eert kind achtergelaten had. Nu wist Helena genoeg: haar man bezat eene minnares.

Wanneer zij zich wilde verwijderen stond zij voor Vandaring, die haar sinds lang met zijne liefdeblijken achtervolgde, en, nu hij haar in een bar ontmoette, de stoutheid had haar te achtervolgen en zich ruw tegenover haar te gedragen.

. Zij riep de hulp in van een vreemdeling die haar tot bij een rijtuig vergezelde. '

In bezit der inlichtingen van Lore begaf zij zich terug naar den ouden landbouwer om eene mogelijke gelijkenis te vinden tusschen het kind en haar man. In zijne waanzin meende de oude dat Helena hem het kind kwam ontstelen, en in zijn brein kwam een duivelsch gedacht. Stil verwijderde hij zich, deed alle deuren op slot, ging naar de schuur en ontstak eenige bussels stroo. Weinige oogenblikken daarna stond alles -in vlam. Hulp daagt op; de ongelukkigen worden gered, en Helena wordt naar het gasthuis gebracht. De dokter, die haar verzorgt, herkent haar als de dame die hem bij hot verlaten van denoApollo-Bar ter hulp had geroepen. Helena ook herkende hom en weldra beminden zij elkander. Na hare herstelling dacht zij niet meer aan den eed dien zij eenmaal voor het lijk van haren onwaardigen echtgenoot, had gedaan, en trad met dokter Fontaine in het huwelijk.

Doch de moeder van Rabencau had den eed niet vergeten en om hem aan Helena te herinneren hing zij het portret baars zoons in de kamer der nieuwgehuwden.

Wanneer zij terug in de kamer kwamen, viel den blik van dokter Fontaine op het portret en hij trok zich ontzet terug. Dit. is mijn eerste man, die op zekeren dag vermoord werd en welke ik gezworen heb te zullen wreken, zegde Helena.

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Wal vise fi ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht •• is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2.50 fr. — Halve flesch 150 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen,

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij. SS$S$SSSSSSSS$$SSSSSSS*SSfS$SSSSSSSSSSSSSS

Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SGHOONE GEKLEEDE MANTELS in' t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloezen, Moeien, NieuuÜQheden, Beuken

Het Huis gelast zich met het maken en veranderen van

SI O M M M mm X} AlilIfMIrBISllVG

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

Billijlce Voorwaarden.

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERLICHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Chapellerie CENTRALE

H. VAN DE KERGKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ên Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

BOh D OR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

BUCKOVINE

de waardige vervanger van LIEBIO

Bouillon Cubes hlBERHTOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts

6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

PAPIERHANDEL

JAflBOUGHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopij boeken, Repertoi res Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER LAGE PRIJZENT

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

cooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in t klein

Volsrt gedurende den oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RAGHOR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Raclior » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Lange Nieuwstraat. 10 (Beurs).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellük na het ontvangen der inschrijving.

ONMOGEbidKE Concurrentie

Wendt U BÏSSChOpStl*fl3tj ()2t daar worden U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen.

Op aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: sj

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 6 Januari om 4 en 8 1 ƒ4 torenuur. Maandag 7 Januari om 8 1,4 torenuur.

1. Plechtig ingangsspcl voor Orgel

2. Robinet slaat eenen nagel, Klucht

3. Men heeft dikwijls..., Tooneelspel

4. Openingsstuk

5. Wolken

6. Zampa, Fantazie

7. De Zeereus, Treurspel in 3 doelen

Bericht voor de Avoftdvertoeningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Winter tuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Lefebure-Wely

J. Desmarquoy

Herold

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: 1

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75 1 fo* fo* Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 Melk 0.60 co £ Blonde » 0.45 Melk 0.60

Groseille, Grenadine 0.75 - — Limonade 0.50 12. 5 1 Groseille, Grenadine 0.75 - — Limonade 0.50

s. VERWELKTE ZOENEN

Hedendaagsch dramatisch filmspel in 4 deelen.

Voor de 1ste maal te Antwerpen. - HELLA MOJA in de hoofdrol. Ie en 2e deelen

9. Peer Gynt, Orkestreeks Edw. Grieg

io. VERWELKTE ZOENEN

3e en 4e deelen

Aanstaande Week z

Buitengewoon programma De geliefde HENNY PORTEN in het groot succes

OTTTIDIE

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen. Buitengewone prachtige film. — Speelt in Zwitserland.

2de film der reeks 1917-18.

Verwacht: Het TWEEDE deel van IE1 I _A_ TL1 “ Ij TT H (Het worde licht) Overgroot succes.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

D E BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en ziir. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

firooteEngelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

IfQ giétpopole

gnöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van lngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN —

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

. Cornellissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stnlclsren -voor Zouten en. Rooken

Men bestelt ten huize

SfiHe dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.30 de liter

'T GROOT . > IN 'T

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

IM ftOtfCNERIf

MQ>PJLM ÄTOWEEFEM


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

Helena vermoedde de waarheid.-Dokter Fontaine was de moordenaar. Deze laatste verklaarde aan Helena de drijfveer zijner daad en smeekte haar om vergiffenis. Kalm antwoordde Helena hem: « F,en zonderling lot heeft ons te zamen gebracht en heden worden wij door een doode gescheiden. F.en enkele herinnering heeft onze liefde ijskoud gemaakt en onze zoenen verwelkt. » Daarna verwijderde zij zich. Een schot weerklonk en Helena kwam al loopende terug. De dood had haar werk gedaan: de moordenaar had zich door het hoofd geschoten.

Naaml. Maatschappij

LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

Brouwerijen ARTOIS

BOCK = PILSEN = FONCEE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en BST bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER

5t. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heil kracht om Netelkoorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel.

De Flesch 3 Fr. Oe halve Flesch 1.75 Fr.

Gjpoote Apotheek-DtrocjePiJ

Huis gesticht VINCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn, Zenuwkoortsen en in ’t algemeen al de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTIDOLOR

(15 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tandmeester-Apolheker VINCART

Opgepast voor liet Namaaksel. Alg. Depot.

113=115, hoek Montigny-en Brnsselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

FABRIEK VflN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

VERANDERINGEN Pr O VÎT1 Cl'estrB <31, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

Groote 5t°°mkoffiebranderij

BRASILIANA

EDOUARD JPMll*IF>S

39, EÂMillIfSTlââf 39, jdtntweipen

Spécialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden mét Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch of Snelschrift

» Spaansch » Boekhouden

» Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 Januari en 1 Febr. 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

INKOOP "VLA-IDsT Goud, Zilver, Platine, Juoieelen en Diamanten.

Hoogste ppïjaen.

Op aanvaaag begeeft men zich ten huize

ENGELEN

19, VRIJHEIDSTRAAT, £9, A&twerp**.

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasscken in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

I Vraagt aan uwen Leveraar

: de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid

I De produktea BLANCO zijn ontegensprekelijk debesteenvoordeeligste

« te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

gg

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstrast, 18

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooplng derCie Française «Odéon».Ook schooneen groote keus van Palhé- en Gramophoneplaten ingekregen. - Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden.Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoorlstr., 67, bij de Wolstr.* In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion >, luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

SSA-Si&SiSÂS'&âs-Jïi

Opalines pillen vaa dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling der borst.

KT ooit zonder vxïtsleicg..

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot:

I@LESâF@f111

126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

wwww

Jacques B0L

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

Gezichtkundlge » Electriekwerker

St. Jacob, straat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLBCTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de béste.

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/o.

Loopende rekeningen. 4 °/„. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 °/o. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Buitengewoon programma.

De geliefde

HENNI PORTEN

in het groot Succes

CLAUDIE

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen. Buitengewone prachtige film.

Speelt in Zwitserland.

2de film der reeks 1917-18.

Verwacht: Het TWEEDE deel van

FIAT-LTJX

(Het worde licht)

Overgroot succes.