Programma van 27 tot 28 jan. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#92

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en In 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN 1 SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en

minder sleet en stijver dan vroeger.

EUMASTINE

Sc hoon heids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, BouHa straat, 3

Zeepziederij Wö Pierre RASSE-Brussel

Toiietzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachta zeepsn in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

MANCHETTEN

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Drukk. Jan Boucherij. — Z. N. 14937.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen. enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-encommissie alleen ingevalvan verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bljhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen. Veranderingen en herstellingen van alle petsen en Jjoas.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffurb

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

De Qescheidenen

De graaf Victor de Forgies leeft gescheiden van zijne vrouw Olga, een lief schepseltje doch zeer verkwistend van aard. Zekeren dag ontvangen ze beiden eenen brief van notaris Brunet, die hun verzoekt in zijne studie te komen, ten einde de opening van het testament.van hunnen overleden oom bij te wonen.

Het testament luidt: «De helft van mijn fortuin van 500,000 frank, alsook de helft van mijn huis komt toe aan mijnen neef Victor: de tweede helft van mijn fortuin, alsook de tweede helft van mijn huis zal de eigendom worden zijner gescheiden vrouw Olga. Ik stel nochtans als voorwaarde dut beide erfgenamen het huis zullen bewonen, zoo niet zal geheel mijn fortuin aan een liefdadig werk geschonken worden. »

De echtgenooten kómen samen bij den notaris. Ze vermoeden beiden wel het inzicht van hunnen oom: Deze bemint hen uit het diepste zijns harten en wenscht de gescheiden echtelingen,

Rookt de tabakprodukten der

§ huizen “ PATRIA „

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Bf*ederocleßfepaab, 46 Capnofcstjpaat, 146 Boogsfcraafc, 13

Gnoote Sfceentueg, 25, Bercftem Hooetsfcraafc. 8, Boom Arispacliiaan, 161, Brussel

Bijhuizen te Antwerpen:

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle.

Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

HOOFDHUIS PCI! KAAN STRAAT. 106 FA8RtEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 ANTWERPEN “

BUHUI/TN IN STA0 EN PROVINCIE

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - tfervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwslraat 8=10, Antwerpen

FABRIEK Van pelterijen

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33

ANTWERPEN

Telefoon 2709

MEKAN/EKE TA PU TKL O PPEP/J —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

De Verwerij en Wasscherij À. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist6 klas werk.

die hij meent voor elkander geschapen te zijn, terug te ver-eenigen.

De wcnscli echter van oom wordt vervuld; want zij gaan hetzelfde huis bewonen.

Door zijnen knecht verneemt de graaf dat zijne gewezen vrouw op het punt staat zich met een rijken Amerikaan te verloven. Hij is er eenigszins van ontstemt, en om zich te wreken, verkondigt hij zijne verloving met de mooiste en rijkste dame der stad.

Wanneer de kamermeid van Olga dit nieuws aan hare meesteres overbrengt krijgt deze laatste eene zenuwkrisis, doch vernemende dat de graaf een tweede knecht zoekt, komt eene gedachte door haar brein: zij zat zich in knecht vermommen en de opene plaats bij den graaf aanvragen.

Olga is in dienst getreden bij den graaf en is verplicht — zij, die vroeger immer de koningin van elk feest was — thans de vrienden baars gewezen echtgenoots te dienen.

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voor waarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geiaadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is * de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bioedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op. bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch X 50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SCHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Sloezen, Modert, pjieuuligheden, Reuken

Het Huis gelast zich met het maken en veranderen van

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

Billijke e V o or waar den.

JSSSSSSSSKSSSSSSSSMSKSSSSSSSKSSSSSSSSS

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERL1CHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Chapellerie CENTRALE

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ên Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

Buck ovine

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes lal BERKTOR

de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu - Scheyvaerts

6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen

(nabij de Carnolstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IN 12 UREN

ZEEK, LAGE PKIJZEN

Oaracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

PAPIERHANDEL

JAK BOUGHERIJ

Hopland, 22

_A.]>TT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in ’T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

Volgt credTaT-erTcLe den oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Mein 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROU.WEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir,50).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

OnmogelicIke Concurrentie

Wendt U BlSSChOpStfätflt, daar worden

U de hoogs Ie prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen.

Óp aanvraag komt men ten huizz.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90 j|

j| Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 27 Januari om 4 en 8 1 4 torenuur. Maandag 28 Januari om 8 1/4 torenuur.

1. Wij ding smarsch voor Orgel F. De la Tondelle

2. De winter in het Harz gebergte

3. De Werkstaking der Metsers, Klucht

4. La Dame Blanche, Fantazie Boieldieu

s. DE ZWARTE 13, Nieuw treurspel in 3 deelen,

'met HEDDA VERNON in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

6. Mon cœur soupire W. A. Mozart

7. DE ZWARTE 13, 3*deei

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerenl ingericht in den Wintertuin en In het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mecfielschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1 2 0.25 ! Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90

ja Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50 g

8. De Gescheidenen, Nieuw blijspel in 4 deelen, met Mev. WANDA TREUMAN en Mr V1GGO LARSEN

in de hoofdrollen.

Ie en 2e deelen

9. Les Noces de Jeannette, Openingsstuk V. Massé

io. De Gescheidenen, 3e en 4e deelen

Aanstaande ~W"eek:

Buitengewone vertooningen. — Voor de eerste maal in België. HENNY PORTEN

hooge' lucht

Nieuw blijspel in 4 deelen. — Overgroot lachsucces. Verwacht: Het TWEEDE deel van

FIAT-LTJZ!

(Het worde Licht!)

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen:

Kronen burgstraat, 12.44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist8 klas werk.

betaal ik voor goede oude PELSEN, KLEEDEREN, DEKENS, MEUBELEN, PIANOS, WIJNEN, OUDE KUNSTGEBITTEN en JUWEELEN.

30, Willem-Li nnigstraat, 10

(nabij de Offer an destraat)

INKOOP VERKOOP

Te midden van het feest, richt de graaf zich plotselings op en zegt deze enkele woorden: « Mijnheereb, ik heb hel genoegen u de verloving aan Ie kondigen van Mevrouw de gravin de X...

met....» Hij wordt onderbroken door Olga, die, zich niet meer

kunnende bedwingen, voor de voeten, valt van haren vfoegeren r|an. Zij gelukt er in opnieuw geheel zijn hart ie veroveren, want

hij eindigt zijnen onderbroken zin met de woorden: «.... mei

baron Hardy!»

Heide echtelingen begeven zich in een naburig 'vertrek en onder het zoenen zweeren zij elkander nimmer Ie verlaten.

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

"Wonderlijke heilkracht om Netel koorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel.

De Flesch 3 Fr. De halve Flesch 1.75 Fr.

Gfloote Hpothsek-Dpogeplj

Huis gesticht VINCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn, Zenuwkoortsen en in 't algemeen al de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTIDOLOR

(15 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tandmeester-Apotheker V1NCART

Opgepast voor het Namaaksel. Alg. Depot.

113=115, hoek Montigny-en Brasselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

De gebrevëteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HQPLAHB ai, ÄMTWE&PEM

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

ï fille dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.30 de liter

lil IN ’T GROOT — -> IN 'T KIiBIN

A Cornellissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Besfe kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

SttaTclcezi -voor Zouten en. Rooken

Men bestelt ten huize

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op verseh. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaifën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genesen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

La (Hétpopole

Qnoepsoise

N. M. van Verzekeringen

gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote EiigeFsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

voor hare nieuwe afdeeling

tfÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van lngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Beste Kwaliteiten

ZACHTE ZEEP merk “PRIMA,,

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af 12 1/2 Kilos. HUISHOUDZEEP (Kernzeep) ORANJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oelcentrale waarvan de verkoop is toegeiaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J. VAM STRATUM, Tolstr. 49, Antw.

tj Brouwerijen ARTOIS NaamlLBfappii

-ej Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel: ja-

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN = FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier u

-ej in vaten en in flesschen 3-

BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

Groote Stoomkoffiebranderij

BR ASILIAN A

EDOUARD E»M I Li I PS

39, kammknstraat 39, Antwecpes

Spécialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

BIJZONDERE SCHOOL

ig, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

nieuwe leergangen

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Februari 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

OUDE

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij R. VAN WEEREN.

*jaat uwe Deken?, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

* beste hoedanigheid.

I De Produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckêreplaats

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens I 00 kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vïngerlingstras&t, 18

4000 platen en 100 fonografen van de laatsfeverkOopingderCie Française «Odeon ».Ook schooneen grootekeusvan Palhé- en Qramophoneplalen ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5fr Alle muziekinstrumenten entoebetroorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten)Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling der borst.

1ST ooit zonder -u.itslei.g-_

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot;

¥0LESiF@TlIII

126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

b|l de in alle

St. Jacobskerk ' soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHE ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T-U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de beste.

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

I.eysstraat 11» 13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.

Loopencle rekeningen. 4 %. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 o/°. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar,

verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)

mgüiSEiji ranmi ranriL nfnmiiHiifiTri miinfi nrninm aßnn mnntii


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week: Buitengewone vertooningen Voor de eerste maal in België.

Nieuw blijspel in 4 deelen Overgroot lachsucces.

Verwacht

Het TWEEDE deel van

(Het worde Licht!