Programma van 12 tot 16 aug. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#1002

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


TinaMDftoo Nvr-MMnaa


BH ASI LIANA

VERVANGT DE « w

beste Koffie

BIJ ALLE WINKELIERS TE VERKRIJGEN

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

EUMASTINE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

ZURENBORG-

Te huren en te koopen schoone

hedendaascheoedebouvtole Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TF?AJVIS ors 8, 9 en tl.

EEN CHEMISCH OORDEEL:

Het waschpoeder

ORANJEBLOESEM

bevattende niet meer vrije alkali dan de beste toiletzeepen heeft geen enkele bijtende uitwerking noch op het linnen noch op de handen der waschvrouw. Voor ’t groot:

Waalsche Kaai, 58

ANTWERPEN

JrÆm

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke Zoutmaalderij van

WiSIem van Drie!

Viaamsche Kaai, II, fe Antwerpen

tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT.

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren.

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Drukk.Jan Boucherii. — Z. N. 7807, 10/8/17


UM

Alexandra

Alexandra, onwettige dochter van eenen graaf en eene foor-kraamster, heeft het edele bloed haars vaders geërfd, en droomt, slechts van te ontvluchten uit het verfoeid zwerversleven. In den jongen graaf Erwin d’Eberti en diens boschwachter Antoine zal' zij hare redders vinden.

Zekeren dag is de graaf getuige van een hevig tooneel tussenin: Alexandra en hare moeder, hij neemt Alexandra mede, en geeft ze onderkomen in het huis van den boschwachter. Eene warme genegenheid verbindt welhaast de beide jonge lieden. Korten: tijd daarna, als de graaf zich gereed maakt om weder naar hunne bijeenkomst te gaan, smeekt Antoine, die eveneens het. meisje bemint, hem nog, haar niet ongelukkig te maken. Maar zijne woorden vinden geen weerklank. De graaf is te zeer verliefd op Alexandra en deze hecht geloof aan zijne beloften. He’aas,. het berouw komt te laat. Zij ontvangt weldra volgend briefje: Liefste Alexandra,

De eerbied cbie ik mijne moeder verschuldigd ben, verbieden, mij u nog weer te zien. Het hierin gesloten geld zal u voor de armoede bewapen. Ik dank u voor de heerlijke uren die uwe: liefde mij bezorgd heeft.

Ontvang een laatste vaarwel van uwen

ERWIN.

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob»

straat Brillen en

21 iNeusnijpers

hij de in alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeclige prijzen. Vakkundige bediening.

KLBCTR1SCHE ARTIKELEN Het magazijn is epen van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

sSaft X

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingevalvan verkoop.

Diepestraat

WATERORGANEN - BLAAS - NIEREN

De behandeling van Dokter CHARLUS geneest alle inflammatiën en ziekten der waterorganen, uilloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS onderzocht worden.

ZIEKEN

In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan h»lven prijs.

126, BREDEROOESTRIAT, 126, ANTWERPEN

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.


OTJID PAPIER

Rechtsireeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groote hoeveelheden worden vrij afgehaald.

Jaak Frevsen. Gummarusstraat, 8

* sa (rtaô/ÿ Sl. Jansplaats)

Vernederd, smijt Alexandra het geld weg en neemt de vlucht. Korten tijd daarna brengt zij een kind ter wereld. Haar geld is weldra verteerd en ze is verlaten van iedereen. Zoo dwaalt ze door velden en bosschen om eindelijk gansch uitgeput bezijden de baan neer te vallen. Deze korte onmacht is haar noodlottig: het kind wordt versmacht onder het gewicht der moeder; ze wordt beschuldigd haar kind gedood te hebben en boet haren misstap met vijf jaren tuchthuisstraf. Gedurende dien tijd heeft ze slechts een gedacht; zich wreken op hem die haar leven vernietigd heeft en wien ze... nog immer bemint.

Erwin, die niets van dit alles heeft gehoord, kan Alexandra niet vergeten. Zekeren dag ontvangt hij het volgende briefje:

Ik verwacht u dezen namiddag Lcmm, Koninklijkestraat.

in het hotel van Mevrouw

ALEXANDRA.

DE DOOD OF HET LEVEN?

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoons vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want dooruwe verdwijning sterftallesweg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer, met vuist en pink, pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood gered heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, om later vrouw te worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze.

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van algemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkendmiddel. - Prijs defiesch 2.50fr. kleine fl.1.50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

Stoomververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

B Magazijn:

4< 108, Pelikaanstraat, 108

M Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

Æ ANTWERPEN

ROUW IN 24 URKN

•i|| Ivlelcs.nielle

Wil

Hat Huis van

TKRHWmUGSl! Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan hel publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zutlen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van hel Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

ka (Pétpopole

0noepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

kft PITA LIS ATI E

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


Met ongeduld wordt Erwin verwacht door Alexandra. Vijf jaren berooving harer vrijheid hebben haar hart verbitterd, en het roept om wraak! Zij wil Erwin dwingen haar te huwen, en hem slechts na het huwelijk de waarheid bekend maken. Dat zal hare wraak zijn.

Erwin komt toegeloopen op het verzoek van Alexandra en leidt haar tot zijne moeder. Deze ontvangt hen vriendelijk en beleefd. « In mijn huis, » zegt zij, « wordt gerechtigheid verleend aan elkeen. » Alexandra aarzelt. Zij is eene misdadige en hare plaats is niet in dit huis. Maar hare aarzeling is van korten duur; zij wil haar werk tot het einde volbrengen. Een onverwacht beletsel doet zich voor. Antoine is daar, die heur verleden kent;

DIERENTUIN

Van Zondag 12 tot en met Woensdag 15 Oogst

Groote Tentoonstelling van

Bloemen, Palmen en Sierplanten

der Firma’s Fr. Nagels, te Wilryck en Putzeys, te Merxem. Kunstwerken van

Fr. Mortelmans, Kunstschilder en Josuë Dupon, Beeldhouwer

Publieke Toegang

van Zondag 12 tot en met Zondag 19 Oogst TOEGANGSPRIJS tot den Tuin en de Tentoonstelling:

25 Centiemen

Gebruikt

voor

Stijfselrui

den Wasch


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 | Koffie, 0.60

1 Blonde » 0.45 j Melk 0.50

s. Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 ij

BUITENGEWONE VERTOONINGEN

van Zondag 12 Augustus om 4 en 8 1 2 torenuur Maandag 13 en Dinsdag 14 Augustus om 8 1/2 torenuur Woensdag 15 Augustus (0. L. V. Hemelvaart) om 4 en 8 1/2 torenuur Donderdag 16 Augustus om 8 1/2 torenuur

1. Feestmarsch (Orgel) J. Callaerts

2. Het Geweten van den Rechter, Treurspel

3. La Traviata, Fantazie G. Verdi

4. Lust en Liefde, Tooneelspel

5. Coppelia, Dansspel L. Delibes

6. Het Altaar der Dood, Treurspel in 2 deelen.

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet testoren, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IV. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

é Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.45

Koffie, 0.60 Sj

Melk 0.50 g

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 ij

7. Verloren spel, Tooneelspel

8. Ave Maria

P. Benoit

A| F Y A M n P A Nieuw hedendaagsch dramatisch y.« L. L A H IN VJ I \ M, film-spel in 4 deelen.

Met de geliefde tooneelspeelster Henny Porten in den hoofdrol.

.à a.nntaande eels:;

Het groot Succes

DE WEG-DER ZONDE

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met de beroemde MARIA CARMI in den hoofdrol.

Verwacht:

De Regenscherm van Henny

Nieuw blijspel in 3 deelen, metHENNY PORTEN indenhoofdrol. Tweede film onzer nieuwe reeks.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en 6R0ENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat 42-44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


en, daar zijne eeden en zijne liefde wederom miskend worden, dreigt hij alles te veropenbaren.

Kerstmis is daar. Prachtig wordt dit feest in het huis der gravin gevierd. Als schaduwen komen de beelden van het verleden voor Alexandra’s geest. De Gerechtigheid en de Liefde heeft over haren haat gezegepraald. Van uit een naburige plaats hoort zij het orgel verkonden: « Heldere nacht, heilige nacht ». Het hart van Alexandra heeft dorst naar liefde, liefde die zij zoo lang gederfd heeft. Op dit oogenblik komt Antoine eene laatste maal haar lastig vallen om aanhoord te worden. Hij wordt de deur gewezen. Vol razernij en jaloerschheid gaat hij naar de gravin en onthult haar het geheim van Alexandra. Een onderhoud tusschen deze laatste en de gravin is er het gevolg van.

Het hart vervult van medelijden en diep aangedaan, luistert de gravin naar het verhaal over het leven en de marteling van Alexandra, die reeds lang geneigd was alles aan Erwin te bekennen, en thans, door smart gebroken, zich al weenend aan de voeten der gravin werpt.

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en • ORGANISATIE!

Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleetfr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplain 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50. Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

gjjhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

PAPIERHANDEL

BOEK- EN STEENDl\URkERIJ

BOEKBINDERIJ

Jfopland 22, Antwerpen


Op dit oogenblik verschijnt Erwin. Verrast en niet begrijpend wat er voorvalt, richten zijne blikken zich op Alexandra en op-zijne moeder. De gravin verbreekt de stilte. « Wij spraken van een-e vrouw, die, bij ongeluk, haar onwettig kind heeft gedood, en, bij gemis aan bewijzen, tot vijf jaren gevang is veroordeeld. Bij hare terugkomst uit het gevang huwt zij met haren minnaar. Deze krijgt slechts kennis der misdaad na het huwelijk. Meent gij dat die man haar vergiffenis kan schenken? »

« Ik begrijp niet, » is zijn antwoord, « dat zulk een man dit kon onderstaan zonder zich een kogel door het hoofd te schieten. » Alexandra heeft zich in hare kamer teruggetrokken. De woorden van Erwin hebben haar hart gekwetst. Zij ziet haar geluk in puin, haar leven zonder nut en zonder doel. Met bevende hand grijpt zij naar een snood vergif en valt bewusteloos op eenen zetel. Wanneer Erwin haar komt halen, heeft zij nog de kracht deze enkele woorden te stamelen: « Ik ben de misdadige waarvan uwe moeder sprak. » Daarna valt zij zielloos in de armen van den rampzalige.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craesbeeckstraat, 7, Antwerpen

LBNDENBLOEMEN

voor Lindenihee, aan 5 fr. per kilo

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen.

Medeburgers en Medeleden I

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

F. NOPPE-B&USSELAEIS

Pracht brood bakkerij MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Gr ooien Prijs, Weder landsche Tentoonstelling jqii.


Reeks der

NORDISK FILMEN

welke kortelings voor de eerste maal in België zullen vertoond worden

Het geld (naar den roman van E. Zola) in 5 deelen

De giftpijl » 4 »

De kleine held » 4 »

De wraak der aarde » 5 »

De liefde van eenen zoon » 4 »

De opoffering van Zuster Cecilia » 5 )»

Zijne Koninklijke Hoogheid » 4 »

De schoone Evelina » 5 »

De terugkeerende » 5 »

Het halssnoer der mummie » 5 »

Op de klippen van het leven » 4 »

De misdaad zijns vaders » 4 ))

Het meisje van den film » 4 »

De uren van beproeving » 3 »

De kamer nr 17 » 4 »

De vrouw van den rechter » 4 »

De kluizenaar » 4 »

Wat Leon overkwam door zijne lichtzinnigheid » S »

De gravin Maryanka N 3 »

De weddingschap » 4 »

De schepen die mekaar ontmoeten » 4 »

De valsche tante » 3 »

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOON HEIDS VERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

$ kern-zeep

IDe beste en de voordeeligste der* huishoudzeepen

DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfselstraat 46, de Brouckêre-Plaats 8, Rue des Dominicains |

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).


I/H

Gfooie Voorraad

I STERKE INPAKPAPIEREN

van allereerste Hoedanigheid op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

! GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

A NT VER PI A OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engelsch » Spaansch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij LEUVEN

fj Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25 j

BOCK » PILSEN 0 FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER


N

KINEAfl ZOOLOGIE

Aanst. Week: Het groot Succes

De Weg der Zonde

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met de beroemde MARIA CARMI in den hoofdrol.

Verwacht:

De Regenscherm van Menny

Nieuw blijspel in 3 deelen, met HENNY PORTEN in den hoofdrol. Tweede film onzer nieuwe reeks.